Profesionālā izglītība jauniešiem

  • Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.3.apakšaktivitātes projektu “Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar partneriem – profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā;
  • 2013./2014. mācību gadā projektā līdzdarbojas 38 profesionālās izglitības iestādes;
  • Lai piedalītos projektā, profesionālās izglītības iestādes iesniedza izvērtēšanai savas izstrādātās profesionālās izglītības programmas, kuru ilgums ir 1 un 1,5 gadi. Tās izvērtēja Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējā apakšpadome un Izglītības un zinātnes ministrija;
  • Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji Labklājības ministrijas pārziņā esošo ES struktūrfondu aktivitāšu ietvaros īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kā arī 1 gada laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši stipendiju citā ESF projektā;
  • Projekta īstenošanas laiks:  01.10.2010. līdz 31.08.2015.

Mācību norise

Projekta ietvaros jauniešiem maksā mācību laikā stipendiju līdz 80 latiem. Stipendijas lielums ir atkarīgs no sekmēm. Audzēkņiem tiek nodrošināta dzīvošana skolas dienesta viesnīcā. Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni, civiltiesiskā apdrošināšana un obligātās veselības pārbaudes izdevumi.

 

Projekta laikā profesionālajās iestādēs 1 gadīgajās un 1,5 gadīgajās programmās uzņemto audzēkņu skaits:

  • 2012./2013.m.g. uzņēma 1121 jaunieti. Profesionālo kvalifikāciju ieguva 1091 jaunieši;
  • 2011./2012.m.g. uzņēma 907 jauniešus. Profesionālo kvalifikāciju ieguva 690 jaunieši;
  • 2010./2011.m.g. uzņēma 860 jauniešus. Profesionālo kvalifikāciju ieguva 681 jaunieši.

Uz 2014. gada 1. novembri 2013./2014. m.g. ietvaros Projekta īstenotajās programmās tika uzņemti 2259 jaunieši, profesionālo kvalifikāciju ieguva 1543 jaunieši. 2014. gada janvārī un februārī uzņemtie izglītojamie turpina mācības. Kvalifikācijas eksāmenu 1-gadīgajās programmās izglītojamie kārtos 2014. gada decembrī, 1,5 gadīgajās programmās – 2015. gada martā. Līdz ar to Projekta ietvaros izglītības profesionālo programmu īstenošana būs noslēgusies.