ECVET vārdnīca

 

 


Ārpus formālā izglītība

Ietver neformālo, interešu izglītību un ikdienas mācīšanos

ECVET punkti (ECVET points)

Skaitlisks sasniegto mācīšanās rezultātu vispārīgs atspoguļojums kvalifikācijā un vienību īpatsvara skaitlisks atspoguļojums attiecība pret kvalifikāciju [1]

Formālā izglītība

  • Sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments [3];
  • Noteiktas izglītības pakāpes ietvaros organizēta izglītības programmas apguve, kuru apliecina valsts atzīts izglītību vai izglītību un sākotnējo profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments [5].

Ikdienas mācīšanās (informal learning)

Mācīšanās, kas norisinās ikdienas norišu ietvaros saistībā ar darbu, ģimeni vai brīvo laiku. Tā nav organizēta vai strukturēta, t.i., nav noteikti mērķi, laiks vai mācību līdzekļi. Vairumā gadījumu ikdienas mācīšanās notiek neapzināti [8]

Interešu izglītība 

Personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības [3]

Kompetence

Pierādīta spēja izmantot zināšanas, prasmes un personiskās, sociālās un/vai metodiskās spējas darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā kompetenci apraksta saistībā ar atbildību un autonomiju [2]
Kompetentā institūcija (competent institution) Iestāde, kas atbild par izglītības programmu izstrādi un kvalifikāciju piešķiršanu vai vienību atzīšanu vai citām ar ECVET saistītām funkcijām (piemēram, ECVET punktu piešķiršanu kvalifikācijām un vienībām, mācīšanās rezultātu vērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu saskaņā ar iesaistīto valstu noteikumiem un praksi) [1]
Kvalifikācija (qualification)
  • Oficiāls apstiprināšanas un atzīšanas procesa rezultāts, ko iegūst, kad kompetentā institūcija konstatē, ka persona ir sasniegusi (mācīšanās) rezultātus atbilstoši konkrētiem standartiem [1], [2];
  • Jebkuru zināšanu un prasmju apgūšanas rezultāts, kas tiek formāli dokumentēts (tiek izsniegts formālo izglītību apliecinošs dokuments) [6].
Mācīšanās rezultāti (sasniedzamie rezultāti, learning outcomes)
  • Apgalvojumi par to, ko izglītojamais/audzēknis/skolēns/students zina, saprot un spēj veikt pēc mācību procesa pabeigšanas, un tie ir definēti zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē [1], [2];
  • Zināšanas, prasmes un kompetences, kuras tiek apgūtas noteiktā mācību posmā [6].
Mācīšanās rezultātu apstiprināšana (validation) Process, kas apliecina, ka noteikti novērtētie sasniegtie mācīšanās rezultāti, kurus sasniedzis izglītojamais/audzēknis/skolēns/students, atbilst konkrētiem rezultātiem, kas ir nepieciešami kādas vienības vai kvalifikācijas apguvei [1]
Mācīšanās rezultātu atzīšana (recognition) Oficiāli mācīšanās rezultātu apliecināšanas process, piešķirot apliecinājumu par attiecīgo vienību vai kvalifikāciju apguvi [1]
Mācīšanās rezultātu kredītpunkti (kredītpunkti, credit for learning outcomes) Personas sasniegto (mācīšanās) rezultātu kopums, kas ir novērtēti un kurus var uzkrāt kvalifikācijas iegūšanai vai pārnest uz citām mācību programmām vai kvalifikācijām [1]
Mācīšanās rezultātu vērtēšana (assessment) Metodes un procesi, kas izmantoti, lai novērtētu līmeni, kādā mācību procesā iesaistītais faktiski ieguvis noteiktas zināšanas, prasmes un kompetences [1]
Mācīšanās rezultātu vienība (modulis, unit)  
  • Kvalifikācijas sastāvdaļa, ko veido saskaņots zināšanu, prasmju un kompetenču kopums, ko iespējams novērtēt un apstiprināt [1];
  • Profesionālās kvalifikācijas sastāvdaļa, kura pamatā ir mācīšanās rezultātu grupa, kas sastāv no novērtējuma un pierādāma zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma. Moduli var piemērot vienai vai vairākām kvalifikācijām [7].
Neformālā izglītība Ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība [3]
Neformālās izglītības atzīšana Ārpus formālās izglītības apgūtu noteiktai profesijai atbilstošu profesionālo kompetenču novērtēšana un dokumentāri apstiprināta novērtējuma izsniegšana [5]
Prasmes Spēja piemērot zināšanas un izmantot prasmes, lai veiktu praktiskus un teorētiskus uzdevumus. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā prasmes apraksta kā kognitīvas (loģiskās, intuitīvās un radošās domāšanas izmantošana) vai praktiskas (ietverot roku veiklību un metožu, materiālu, darba rīku un instrumentu izmantošanu) [2]
Profesionālā izglītība Praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences pilnveidei [3]

Profesionālās kompetences 

 
  • Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un atbildības raksturojums noteiktā darba situācijā [5];
  • Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un atbildības kopums noteiktā darba situācijā [4].
Zināšanas Mācību procesā uztvertās informācijas asimilēšanas rezultāts; ar darba vai studiju jomu saistītu faktu, principu, teoriju un prakses kopums. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā zināšanas raksturo kā teorētiskas un/vai faktu zināšanas [2]

AVOTI

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Ieteikums par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (Skatīt ECVET Bibliotēku)

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23. aprīļa ieteikums par Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru mūžizglītībai

[3] Izglītības likums (1998) 

[4] Profesionālās izglītības likums (1999) 

[5] IZM koncepcija „Profesionālās izglītības pievilcības paaugstināšana un sociālo partneru līdzdalība profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā” (2009) 

[6] Eiropas Komisija, Akadēmiskās informācijas centrs, Izglītības un zinātnes ministrija (2012). Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Pašvērtējuma ziņojums. 2. versija. Rīga: Akadēmiskās informācijas centrs un Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departaments

[7] German National ECVET Coordination point (2012). Geographical Mobility in Vocational Education and Training: Guidelines for describing units of learning outcomes

[8] Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: A selection of 130 key terms. Second edition