Lietotie saīsinājumi

 

 

AIC

Akadēmiskās informācijas centrs

ECTS

Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma (European Credit Transfer System)

ECVET

Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai (European Credit System for Vocational Education and Training)

EKI

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (European Qualifications Framework, EQF)

EQAVET

Eiropaskvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training)

ESF

Eiropas Sociālais fonds
IKVD Izglītības kvalitātes valsts dienests
IZM Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
LBAS Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
LDDK Latvijas Darba devēju konfederācija
LKI Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra
MK Latvijas Republikas Ministru kabinets
NEP Nozares ekspertu padome
NIID Nacionālā izglītības iespēju datu bāze
NKI Nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra (National Qualifications Framework, NQF)
NKP Nacionālais koordinācijas punkts NKI pielīdzināšanai EKI
PINTSA Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome
VET Vocational education and training, profesionālā izglītība
VIAA Valsts izglītības attīstības aģentūra
VISC Valsts izglītības satura centrs