Informatīvs materiāls "ECVET un ģeogrāfiskā mobilitāte": ?d=74374_ECVET_buklets_A4_trisdaligs_Q_WEB.pdf

Audzēkņu (izglītojamo/studentu/praktikantu) un pedagogu (prakses vadītāju/mācībspēku) starptautiskās mobilitātes palielināšana profesionālajā izglītībā un starptautiskajā mobilitātē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšana ir liels izaicinājums.

Briges komunikē par Eiropas sadarbības veicināšanu profesionālajā izglītībā.

Mobilitātes profesionālajā izglītībā jau tiek īstenotas, bet Eiropas politiskie mērķi šajā jomā ir ievērojami palielināt mobilitāšu skaitu un apjomu. Ir izveidotas dažādas atbalsta sistēmas audzēkņu (izglītojamo/studentu/praktikantu) mobilitātes veicināšanai un atbalstīšanai: valodu apguve, finanšu instrumenti un citi mobilitātes sagatavošanas un atbalsta pasākumi. ECVET ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību iespējams apstiprināt, atzīt un pārnest audzēkņa starptautiskajā mobilitātē iegūtās kvalifikācijas un sasniegtos mācīšanās rezultātus.


ECVET lietošana mācību mobilitātē

ECVET atbalsta audzēkņu mobilitātes atzīšanu:

  • Mācīšanās rezultātu lietošana nodrošina izpratni un iespēju salīdzināt kvalifikācijas un mācīšanās (mācīšanās) rezultātus visā Eiropā.

Lietojot ECVET, mācīšanās rezultāti, kurus audzēknis ir plānojis sasniegt mobilitātes laikā citā valstī, tiek precīzi noteikti nosūtošās institūcijas jeb pašmāju institūcijas un uzņemošās (citas valsts institūcijas, kas uzņem audzēkni) savstarpēji parakstītā Mācību līgumā. Līdz ar to visām trim pusēm – nosūtošajai institūcijai, uzņemošajai institūcijai un audzēknim ir skaidri saprotami mobilitātes mērķi. Audzēkņa starptautiskajā mobilitātē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas, mācīšanās rezultāti tiek dokumentēti un tādējādi kļūst skaidrāk saprotami.

  • Mācīšanās rezultātu apstiprināšana un atzīšana ir partnerinstitūciju savstarpējās uzticēšanās pamatā.

Audzēkņa mobilitātes ilgums un norises laiks ir noteikts Mācību līgumā. Partnerinstitūcijas vienojas par to, kā veiksmīgāk organizēt audzēkņu apmaiņu un stiprināt savstarpējo uzticēšanos. Partneri vienojas par to, kā audzēkņa iegūtie kredītpunkti, t.i., mācīšanās rezultātu vērtējums, tiks apstiprināti un atzīti. Šīs vienošanās ir atspoguļotas Saprašanās memorandā.

ECVET sistēmā var būt vairākas formas mācīšanās rezultātu apstiprināšanai un atzīšanai:

- kredītpunktu piešķiršana mācīšanās rezultātu vienībām jeb moduļiem;
- atbrīvošana no pārbaudījuma vai tā daļas;
- mācīšanās rezultātu, kurus audzēknis sasniedzis citā valstī, uzskaitīšana un reģistrēšana;
- kredītpunktu piešķiršana papildus tam vērtējumam, ko audzēknis būtu ieguvis, mācoties nosūtošajā institūcijā.

  • Mobilitāšu integrēšana mācību procesā

Lietojot ECVET, visām ieinteresētajām pusēm (audzēkņiem, darba devējiem un izglītības nodrošinātājiem) ir skaidra izpratne par starptautiskajā mobilitātē sasniegto mācīšanās rezultātu vērtību. ECVET veicina mūžizglītības kompetenču, piem., valodas, un tehnisko prasmju un kompetenču atzīšanu un novērtēšanu.

Audzēkņiem ir iespēja bagātināt savu mācību pieredzi, ārzemēs apgūstot zināšanas, prasmes un kompetences, kuras nav iespējams apgūt nosūtošajā izglītības iestādē (piem., citu tehnoloģiju lietošana un cita veida produkcijas ražošana).

ECVET veicina profesionālās izglītības satura pielāgošanu darba tirgus prasībām. Izglītības iestāde var nosūtīt audzēkni papildus apgūt tādas mācīšanās rezultātu vienības, kuras nosūtošā izglītības iestāde nevar nodrošināt savā izglītības programmā, piem., tāpēc ka nepieciešamas investīcijas jaunu tehnoloģiju iegādei. Šī paša iemesla dēļ izglītības iestādes var uzņemt audzēkņus no citām valstīm. 

 Ko nozīmē lietot ECVET starptautiskajā mobilitātē? 

ECVET lietošana starptautiskajās mobilitātes nozīmē:

  • Vienas valsts kompetentā institūcija (uzņemošā institūcija) novērtē to, kā audzēknis ir sasniedzis plānotos mācīšanās rezultātus, un sagatavo sekmju izrakstu – rakstveida sekmju uzskaiti par sasniegtajiem mācīšanās rezultātiem.
  • Nosūtošās valsts kompetentā institūcija apstiprina un atzīst kredītpunktus, kas saņemti par mācīšanās rezultātu vienību apguvi ārzemēs. ECVET kredītpunkti ir aprēķināti mācīšanās rezultātiem, kurus audzēknis ir sasniedzis. Audzēknis var šos kredītpunktus pievienot kredītpunktu skaitam, kas nepieciešams profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Kredītpunkti par ārzemēs apgūto(-ajām) mācīšanās rezultātu vienību(-ām) tiek iekļauti audzēkņa sekmju sarakstā. Organizētās mobilitātes (ir noslēgts Mācību līgums starp nosūtošo un uzņemošo institūciju par audzēkņa mācībām ārzemēm) process notiek Saprašanās memoranda, kam pievienots individuāli noslēgts līgums ar audzēkni, ietvaros (skatīt ECVET Users’ Guide for Geographical Mobility, Part IIC pielikumu: Memorandum of Understanding and Learning Agreements). Līdz ar to Mācību līgums, kurā ir vienošanās par sasniegto mācīšanās rezultātu novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu, veicina ECVET kredītpunktu ieviešanu.

Avots: Using ECVET for Geographical Mobility (2012), Part II of the ECVET Users’ Guide

ECVET lietošana organizētajā mobilitātē

ECVET tiek lietots visos trīs mobilitātes posmos:

  • mobilitātes sagatavošanā;
  • mobilitātes norisē;
  • aktivitātēs pēc mobilitātes.

Mobilitātes sagatavošana ir nepieciešama, lai pārliecinātos par to, ka pēc audzēkņa atgriešanās zināšanas, prasmes un kompetences, kas apgūtas mobilitātes laikā, tiks apstiprinātas, atzītas un atbilstoši uzskaitītas. Tā var tikt uzskatīta kā daļa no profesionālās kvalifikācijas ieguves procesa.

Kad sadarbība starp abām institūcijām ir izveidota un Saprašanās memorands ir parakstīts, mobilitāti sagatavot ir vieglāk.

Attīstoties savstarpējai uzticībai, partneriem savstarpēji iepazīstot citu valstu kvalifikāciju sistēmas, to atšķirības, sadarbības iespējas, var raitāk noritēt aktivitātes visos trijos mobilitātes posmos.

ECVET pirms mobilitātes
ECVET mobilitātes laikā
ECVET pēc mobilitātes
 
Partnerības izveide
  
Mācību aktivitāšu nodrošināšana,  lai sasniegtu Sadarbības līgumā noteiktos mācīšanās rezultātus
  
Saskaņā ar Saprašanās memorandu un Līgumu
 
Saprašanās memoranda  parakstīšana
 
Mācīšanās rezultātu vienības(-u) noteikšana mobilitātei
  
Audzēkņa mācību sasniegumu novērtēšana
  
Audzēkņa  ārzemēs  iegūto kredītpunktu apstiprināšana
 
Vienošanās par mācīšanās rezultātu vērtēšanu
 
Vienošanās par mācīšanās rezultātu apstiprināšanu un atzīšanu 
  
Audzēkņa rakstveida sekmju novērtējuma sagatavošana
  
Audzēkņa mobilitātē sasniegto mācīšanās rezultātu atzīšana
 
Sadarbības līguma parakstīšana