Kas ir mācīšanās rezultāti?

  Mācīšanās rezultāti ir apgalvojumi par to, ko skolēns/audzēknis/students zina, saprot un spēj paveikt kāda mācību posma noslēgumā. Vairāk informācija par mācīšanās rezultātiem Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) kontekstā skatīt EKI Latvijas nacionālā koordinācijas punkta mājaslapā.

  Mācīšanās rezultātu izmantošanas mērķis var būt dažāds, piemēram, lai aprakstītu izglītības kvalifikācijas, raksturotu kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņus, veidotu mācību programmu, veiktu mācību sasniegumu vērtēšanu u.c. Mācīšanās rezultātu detalizācijas līmenis atšķiras atkarībā no to mērķa un konteksta.

  Mācīšanās rezultātus var sasniegt dažādos kontekstos un veidos – gan formālā izglītībā, gan neformālā (ikdienas) izglītībā, gan darba gaitā.

  Vairāk informācijas par mācīšanās rezultātu jēdzienu un veidošanu pieejama 4. EKI rakstā: Mācīšanās rezultātu izmantošana, 2011.


   
  Kā mācīšanās rezultāti ir aprakstīti?

  Mācīšanās rezultāti tiek aprakstīti, izmantojot dažādās kvalifikāciju sistēmās pastāvošo terminoloģiju un noslēguma prasības (descriptors). Eiropas kontekstā plaši tiek lietotas trīs mācīšanās rezultātu dimensijas: zināšanas, prasmes un kompetence (vairāk informācijas par dimensijām Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumā par EKI mūžizglītībai).

  ECVET neietver mācīšanās rezultātu aprakstu paraugu vai taksonomiju. Šādi paraugi vai taksonomijas var būt valsts, reģiona vai sistēmas līmenī, piemēram, nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras. Taču, ieviešot ECVET, ir būtiski nodrošināt to, ka mācīšanās rezultāti, ar kuriem apraksta izglītības kvalifikācijas vai vienības, ir skaidri noteikti, lai veicinātu savstarpējo uzticību un izpratni par piešķirtajām kvalifikācijām; t.sk. mācīšanās rezultātiem jāsniedz atbilde uz šādiem jautājumiem:

  • Vai mobilitātes partnerības ietvarstruktūrā iekļautās kvalifikācijas noved pie tās pašas vai līdzīgas profesijas?
  • Vai mācīšanās rezultāti, kas aprakstīti viena veida situācijā vai kontekstā, ir salīdzināmi ar citā kontekstā veidotiem mācīšanās rezultātiem?

  Vairāk informācijas par vienību aprakstiem saistībā ar mācīšanās rezultātiem skatīt sadaļu par Mācīšanās rezultātu vienībām.

  Izmantojot ECVET pārrobežas mobilitātes partnerības ietvaros, būtu lietderīgi izveidot instrumentus, piemēram, vadlīnijas vai paraugus, lai noteiktu, kurus mācīšanās rezultātus iespējams sasniegt mobilitātes laikā, un aprakstītu tos saskanīgā veidā. Tādā veidā būs iespējams:

  • Salīdzināt izglītības kvalifikācijas no dažādām kvalifikāciju sistēmām;
  • Izcelt pastāvošās līdzības starp partnerinstitūciju piedāvātajām izglītības kvalifikācijām un mācīšanās rezultātiem;
  • Noteikt, kurus mācīšanās rezultātus nav paredzēts sasniegt partnerinstitūciju īstenoto izglītības programmu laikā.

  Kopumā šo instrumentu izmantošana ir atkarīga no partnerības vajadzībām.


   Kā mācīšanās rezultāti tiek izmantoti ECVET?

  Lai ieviestu ECVET, nepieciešams izglītības kvalifikācijas aprakstīt, izmantojot mācīšanās rezultātus. Mācīšanās rezultāti ir sagrupēti, lai izveidotu vienības (skatīt sadaļu par Mācīšanās rezultātu vienībām).

  Novērtētie mācīšanās rezultāti ir izteikti kredītpunktos. Kredītpunkti ir nepieciešami, lai nodrošinātu mācīšanās rezultātu pārnesi starp dažādiem mācību kontekstiem un uzkrāšanu (skatīt sadaļu par ECVET punktiem). Mācīšanās rezultāti nav atkarīgi no mācību procesa vai konteksta, kurā tie ir sasniegti, tāpēc ir iespējams tos izmantot, lai noteiktu, vai tas, ko audzēknis ir sasniedzis attiecīgajā mācību situācijā, ir salīdzināms ar to, ko audzēkņiem ir jāsasniedz citā mācību kontekstā.


   Kas organizē mācīšanās rezultātu vērtēšanu?

  Mācīšanās rezultātu vērtēšanu organizē uzņemošā institūcija, kā noteikts mācību līgumā. Vērtēšanu var veikt skolotāji, darba devēji, prakses vadītāji u.c., atkarībā izglītības un vērtēšanas organizācijas un kārtības, kas tiek izmantota uzņemošās sistēmas kontekstā. Taču ir svarīgi, ka pirms mobilitātes uzņemošā un nosūtošā institūcija apspriež izmantotās vērtēšanas metodes un vērtētāju profilu, lai nodrošinātu to, ka šie aspekti atbilst kvalitātes nodrošināšanas prasībām, kuras paredz nosūtošā institūcija, kas apstiprinās piešķirtos kredītpunktus. Jāatzīmē, ka tas nenozīmē, ka vērtēšanas metodēm un vērtētāju profilam ir jābūt vienādam abās institūcijās.


   Kur ir aprakstītas prasības vērtēšanai?

  Pirms mobilitātes perioda partneri apspriež un vienojas par veidiem, kā mācīšanās rezultāti tiks vērtēti mobilitātes laikā. Viņi arī vienojas par to, kas un kādā veidā nodrošinās šī procesa kvalitāti. Prasības vērtēšanai ir aprakstītas mācību līgumā un tās var iekļaut arī saprašanās memorandā (skatīt sadaļu „Citi jautājumi”).