Kas ir ECVET punkti?

  ECVET punkti ir izglītības kvalifikācijā ietverto mācīšanās rezultātu kopējā svara un vienību relatīvā svara skaitlisks attēlojums attiecībā uz izglītības kvalifikāciju. Kopā ar vienībām, mācīšanās rezultātu aprakstiem un informāciju par kvalifikācijas līmeni, ECVET punkti var veicināt izpratni par kvalifikācijām. ECVET punktu skaits, kas piešķirts mācīšanās rezultātu vienībai, sniedz audzēkņiem informāciju par relatīvo svaru no tā, ko viņi jau ir uzkrājuši, kā arī par to, kas vēl ir jāsasniedz.


   Cik ECVET punkti būtu jāpiešķir par attiecīgo kvalifikāciju un kā to darīt?

  ECVET punktu piešķiršana izglītības kvalifikācijai balstās uz vienošanos, ka 60 punkti tiek piešķirti par mācīšanās rezultātiem, kurus plānots sasniegt pilna laika mācībās gada laikā.

  Daudzās Eiropas valstīs kvalifikāciju apraksti ir atkarīgi no izglītības programmas, kuras noved pie attiecīgās kvalifikācijas. Turklāt ir iespējams arī, ka vienu un to pašu kvalifikāciju var iegūt, apgūstot dažādas izglītības programmas. Tādēļ ECVET piešķir punktus kvalifikācijai, nevis izglītības programmai. Taču, lai nolemtu, cik ECVET punkti piešķirami kādai kvalifikācijai, viena formālā izglītības programma tiek izmantota par atsauces punktu. Kompetentās institūcijas, kuras veido izglītības programmas, nolemj, kuru konkrēto izglītības programmu izvēlēties kā atsauces punktu (piemēram, sākotnējo profesionālo izglītību vai vispopulārāko izglītības programmu). Izvēlētās atsauces programmas ilgums kopā ar ECVET vienošanos par piešķirajamiem ECVET punktiem sniegs atbildi par piešķiramo ECVET punktu skaitu.


   Kāda ir starpība starp ECVET punktiem un kredītpunktiem?

  ECVET punktus nevajadzētu jaukt ar kredītpunktiem. Kredītpunkti apzīmē mācīšanās rezultātus, kurus audzēknis ir sasniedzis (skatīt sadaļu par ECVET punktiem), ECVET punkti sniedz informāciju par kvalifikāciju un vienībām. Citiem vārdiem sakot, kredītpunkti ir saistīti ar personu un tās personīgiem sasniegumiem (kredītpunkti nepastāv paši par sevi – tos kāds sasniedz), ECVET punkti ir saistīti ar izglītības kvalifikācijas struktūru un aprakstu (neatkarīgi no tā, vai kāds ir ieguvis kvalifikāciju vai nē).

  Kredītpunktus var pārnest un uzkrāt, ja kompetentā institūcija atzīst, ka audzēkņa sasniegtie mācīšanās rezultāti ir atbilstoši un var tikt ņemti vērā kā apgūstamās izglītības kvalifikācijas daļa. ECVET punkti sniedz informāciju par kredītpunktiem, kurus audzēknis ir pārnesis un uzkrājis (piemēram, kāds ir jau apgūto vienību relatīvais svars).


   Kas ir kredītpunkti?

  Kredītpunkti par mācīšanās rezultātiem apzīmē personas mācīšanās rezultātus, kuri ir novērtēti un kurus var uzkrāt, lai iegūtu kvalifikāciju, vai pārnesti uz citām izglītības programmām vai kvalifikācijām. Kredītpunkti attiecas uz faktu, ka audzēknis ir sasniedzis plānotos mācīšanās rezultātus, kuri ir pozitīvi novērtēti un vērtēšanas rezultāts ir ierakstīts sekmju izrakstā. Pamatojoties uz šo dokumentāciju, citas institūcijas var atzīt audzēkņa kredītpunktus. Kredītpunktu jēdziens atšķiras no ECVET punktiem (skatīt sadaļu par ECVET punktiem).


   Kas ir kredītpunktu pārnese?

  Kredītpunktu pārnese ir process, kura laikā vienā mācību kontekstā sasniegtie mācīšanās rezultāti var tikt ņemti vērā citā mācību kontekstā. Kredītpunktu pārnese balstās uz vērtēšanas, apstiprināšanu un atzīšanas procesu.

  Lai pārnestu mācīšanās rezultātus, tie ir jānovērtē. Vērtēšanas rezultāts tiek ierakstīts personas sekmju izrakstā, tas ietver kredītpunktus. Balstoties uz vērtēšanas rezultātiem, kredītpunktus var apstiprināt un atzīt cita kompetentā institūcija.

  Pastāv divu veidu kredītpunktu pārnese:

  • Pārnese partnerības ietvaros;
  • Pārnese ārpus partnerības.

  Ja kredītpunktu pārnese notiek organizētas mobilitātes ietvaros, kuras pamatā ir mācību līgums, un vērtējums ir pozitīvs, kredītpunktus vajadzētu apstiprināt un atzīt automātiski.


   Kas ir kredītpunktu uzkrāšana?

  Kredītpunktu uzkrāšana ir process, kura laikā audzēkņi var laika gaitā iegūt kvalifikāciju, pateicoties secīgai mācīšanās rezultātu novērtēšanai un apstiprināšanai. Par kredītpunktu uzkrāšanu izlemj kompetentā institūcija, kas piešķir kvalifikācijas. Kad audzēknis ir uzkrājis vajadzīgo kredītpunktu skaitu, lai iegūtu kvalifikāciju, un, kad visi noteikumi kvalifikācijas piešķiršanai ir izpildīti, audzēknim tiek piešķirta kvalifikācija.

  ECVET kontekstā uzkrāšanu nodrošina mācīšanās rezultātu vienību izmantošana, kurus var attiecīgi novērtēt, apstiprināt un atzīt. Tā balstās uz kvalifikāciju sistēmas noteikumiem un prasībām par uzkrāšanu. Šie noteikumi nosaka, kuru mācīšanās rezultātu uzkrāšana noved, pie kuras kvalifikācijas un kā tie tiek novērtēti un apstiprināti.


   Kā kredītpunktu pārnese notiek ECVET partnerības ietvaros?

  ECVET partnerības ietvaros kredītpunktu pārnesi paredz mācību līgumā. Šis līgums precizē, kuri mācīšanās rezultāti ir jāsasniedz mobilitātes laikā un kā tie tiks novērtēti.

  Ja uzņemošā institūcija ir pozitīvi novērtējusi audzēkņa sasniegumus, tas nozīmē, ka attiecīgo vienību plānotie mācīšanās rezultāti ir sasniegti. Tas tiek ierakstīts personas sekmju izrakstā. Nosūtošā institūcija apstiprina un automātiski atzīst audzēkņa kredītpunktus, kā noteikts mācību līgumā.

  Jā mācīšanās rezultāti ir sasniegti citā situācijā un kontekstā un tie atbilst mācīšanās rezultātu vienības daļai nosūtošajā institūcijā, ir iespējams apstiprināt un atzīt vērtēšanas rezultātus kā daļu no veidojošās (formative) jeb kārtējās vērtēšanas (ja tāda pastāv). Katrā ziņā, audzēknis būtu jāatbrīvo no izglītības programmas daļas, kura ietver attiecīgos mācīšanās rezultātus.


  Vai ir iespējams pārnest mācīšanās rezultātus, kuri neatbilst pilnai mācīšanās rezultātu vienībai?

  Jā, tas ir iespējams, atkarībā no vērtēšanas, apstiprināšanas un/vai atzīšanas noteikumiem kvalifikāciju sistēmā. Īpaši ģeogrāfiskas mobilitātes gadījumā var būt grūti sasniegt mācīšanās rezultātus, kas atbilst pilnai mācīšanās rezultātu vienībai.

  Atsevišķos ECVET pilota projektos ir meklēti risinājumi, lai pārnestu mācīšanās rezultātus, kas neatbilst pilnai mācīšanās rezultātu vienībai. Taču veids, kā šīs vienību daļas var apstiprināt un atzīt nosūtošajā sistēmā, atšķiras pa kvalifikāciju sistēmām.