Vai ECVET attiecas uz neformālo un ikdienas izglītību?

  Jā, ieteikums par ECVET nosaka, ka:

  • ECVET veicina elastīgu un individualizētu profesionālās izglītības ceļu izstrādi, kā arī to mācīšanās rezultātu atzīšanu, kuri tiek sasniegti neformālās un ikdienas izglītības ietvaros.
  • Lai izmantotu ECVET mācīšanās rezultātiem, kas sasniegti neformālajā un ikdienas izglītībā vai ārpus saprašanās memoranda, kompetentajai institūcijai, kurai ir tiesības piešķirt kvalifikācijas vai mācīšanās rezultātu vienības, vai kredītpunktus, būtu jāizveido procedūras un mehānismi, lai noteiktu, apstiprinātu un atzītu šos mācīšanās rezultātus, piešķirot attiecīgās mācīšanās rezultātu vienības un ECVET punktus.


  Kā ECVET veicina neformālās un ikdienas izglītības novērtēšanu?

  Neformālās un ikdienas izglītības novērtēšanas process attiecībā uz kvalifikācijas ieguvi sastāv no šādiem posmiem:

  • Brīvprātīgo mācību aktivitāšu laikā (ģimenes, darba vai brīvā laika aktivitātes) apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču noteikšana;
  • Šo mācīšanās rezultātu dokumentēšana, iegūstot pierādījumus, piemēram, iepriekšējās darba pieredzes apraksts, portfolio izveidošana vai izmantojot pārbaudījumus;
  • Šo mācīšanās rezultātu apstiprināšana attiecībā pret standartiem, atsaucēm vai plānoto mācīšanās rezultātu sarakstu;
  • Kvalifikācijas vai kvalifikācijas daļas piešķiršana (mācīšanās rezultātu atzīšana).

  ECVET veicina šo procesu, jo:

  • ECVET apraksta zināšanas, prasmes un kompetences, kuras ir nepieciešamas kvalifikācijai vai attiecīgajām vienībām. Līdz ar to kompetentajai institūcijai ir vieglāk noteikt, ko audzēknis jau ir sasniedzis, salīdzinot ar to, kas ir nepieciešams kvalifikācijas apguvei;
  • ECVET var izmantot, lai ļautu audzēkņiem apgūt atsevišķas mācīšanās rezultātu vienības, pateicoties neformālās un ikdienas izglītības atzīšanai;
  • ECVET atbalsta sasniegto mācīšanās rezultātu dokumentāciju, izmantojot tādus instrumentus kā personas sekmju izraksts.