Kas ir saprašanās memorands un kāpēc tas
  ir nepieciešams?

  Saprašanās memorands (Memorandum of Understanding) ir līgums starp kompetentajām institūcijām, kuras nosaka kredītpunktu pārneses ietvaru. Tas formalizē ECVET partnerību, reglamentējot savstarpēju piekrišanu iesaistīto kompetento institūciju statusam un darbībām. Tas arī nosaka partnerības sadarbības kārtību.

  Kredītpunktu pārnesi atbalsta iesaistīto kompetento institūciju savstarpējā uzticība. Kā minēts ieteikumā par ECVET, to vajadzētu veicināt, noslēdzot saprašanās memorandu.

  Lai atzītu kredītpunktus, attiecīgajai kompetentajai institūcijai ir jābūt pārliecinātai, ka vajadzīgie mācīšanās rezultāti ir novērtēti ticamā un atbilstošā veidā. Tai arī jāuzticas, ka audzēkņu kredītpunkti attiecas uz plānotajiem mācīšanās rezultātiem un ka tie ir sasniegti atbilstošā līmenī.

  Noslēdzot saprašanās memorandu, kompetentajām institūcijām būtu jāatzīst to partneru pieejas vienību veidošanai, vērtēšanai, atzīšanai, kā arī kvalitātes nodrošināšanai. Pateicoties tam, institūcijas pieņem pamatotus lēmumus par apstākļiem, kuros tās var atzīt kredītpunktus, kas iegūti partneru kvalifikāciju sistēmās.


  Kas ir mācību līgums un kāpēc tas ir nepieciešams?

  Mācību līgums (learning agreement) ir individualizēts dokuments, kas nosaka noteikumus konkrētam mobilitātes periodam. Tas precizē, kuri mācīšanās rezultāti ir jāsasniedz un kuras mācīšanās rezultātu vienības ir jāapgūst konkrētajam audzēknim, kā arī ECVET punktu skaitu. Mācību līgums arī reglamentē, ja audzēknis sasniedz plānotos mācīšanās rezultātus un tos pozitīvi novērtē uzņemošā institūcija, nosūtošajai institūcijai tie jānovērtē un jāatzīst kā daļa no prasībām kvalifikācijas apguvei. Tādēļ mācību līgumi ietver solījumu audzēknim, ka mācību sasniegumi, ja atbilst plānotajam, tiks atzīti.

  Mācību līgumi veicina organizētas mobilitātes laikā iegūto kredītpunktu atzīšanu. Tie nodrošina, ka uzņemošajai un nosūtošajai institūcijai, kā arī audzēknim ir pieejama informācija par mobilitātes uzdevumiem un apstākļiem, kā arī par savām lomām. Atbilstība mācību līgumam nodrošina automātisku kredītpunktu atzīšanu, audzēknim atgriežoties. Tas tiek veikts bez papildus vērtēšanas vai pārbaudījuma par mobilitātes perioda saturu.


  Kuras kompetentās institūcijas ir saistītas ar ECVET?

  Kompetentā institūcija apzīmē iestādi, kura ir atbildīga par izglītības kvalifikāciju veidošanu un piešķiršanu, vai vienību atzīšanu, vai citām ar ECVET saistītām funkcijām (piemēram, ECVET punktu piešķiršana kvalifikācijām un vienībām, mācīšanās rezultātu novērtēšana un atzīšana) saskaņā ar dalībvalstu noteikumiem un praksi.

  Viens no galvenajiem izaicinājumiem, ieviešot vienotu metodoloģisku ietvaru (piem., ECVET) Eiropas profesionālajā izglītībā, ir plašais institūciju klāsts, kuras ir iesaistītas kvalifikāciju sistēmās. Atkarībā no sistēmas vienas un tās pašas funkcijas (piemēram, izglītības kvalifikāciju vai vienību veidošana) var veikt dažāda veida iestādes vai organizācijas.

  Lai pārvarētu šo daudzveidību, ECVET attiecas uz dažādām kvalifikāciju sistēmu funkcijām, nevis uz iesaistīto institūciju veidiem. Institūcijas, kuras ir iesaistītas ECVE ieviešanā un izmantošanā, tiek sauktas par kompetentajām institūcijām.

  Tādēļ ECVET lietotājiem vispirms ir jānoskaidro sava loma savā kvalifikāciju sistēmā. Viņiem ir jāizvērtē savas kompetences savā kvalifikāciju sistēmā un kā tās saistās ar galvenajām ECVET funkcijām.

  Avots: Eiropas ECVET Team mājaslapa