Kas ir ECVET?

Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET) ir metodiska sistēma, lai aprakstītu valstī piešķirtās izglītības kvalifikācijas, izmantojot mācīšanās rezultātus (learning outcomes). Tā kā ECVET balstās uz saskaņotu un jēgpilnu mācīšanās rezultātu vienību izstrādi un izmantošanu profesionālajā izglītībā, šī sistēma ir savienojama ar visām nacionālām kvalifikāciju ietvarstruktūrām, izglītības sistēmām un mācību formām. Šīs vienības ir iespējams uzkrāt un pārnest uz citu izglītības sistēmu, sektoru vai programmu neatkarīgi no tā, kādā veidā persona ir sasniegusi mācīšanās rezultātus.

ECVET sistēmas izveide pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Ieteikumu par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET). Ieteikuma tekstu skatīt Bibliotēkas sadaļā

! ECVET neattiecas uz kvalifikāciju savstarpējo atzīšanu reglamentēto profesiju jomā.

! ECVET ieviešana valstu profesionālās izglītības sistēmās ir brīvprātīga.

ECVET mērķi

ECVET vispārīgais mērķis ir atbalstīt un veicināt pārrobežu mobilitāti un starptautiskās mūžizglītības iespējas profesionālajā izglītībā. ECVET uzdevums ir sekmēt dalībvalstīs piešķirto kvalifikāciju un/vai mācīšanās rezultātu pārskatāmību, salīdzināmību, pārnesamību un atzīšanu dažādās valstu izglītības sistēmās un dažādos izglītības līmeņos, kā arī Eiropas darba tirgū. ECVET arī veicina vienkāršāku un elastīgāku neformālās un ikdienas izglītības atzīšanu, t.sk. darba pieredzes un profesionālās kompetences atzīšanu.

ECVET mērķis nav kvalifikāciju un profesionālās izglītības sistēmu pilnīga saskaņošana, bet gan labāka kvalifikāciju salīdzināmība un savienojamība, lai sekmētu iedzīvotāju mūžizglītību un mobilitāti Eiropas izglītības un darba tirgū.

 

 ECVET priekšrocības

ECVET nodrošina vairākas priekšrocības gan valstu izglītības sistēmas, gan iedzīvotāju līmenī:

 • Piešķirot kredītpunktus par mācīšanās rezultātiem, tos ir vieglāk raksturot skaitliskā izteiksmē. ECVET ieteikumā ierosināts piešķirt 60 kredītpunktus par mācīšanās rezultātiem, kurus paredzēts sasniegt mācību gada laikā;
 • Kredītpunkti ļauj pārnest mācīšanās rezultātus: starp izglītības programmām, sektoriem, līmeņiem un sistēmām;
 • Kredītpunktu izmantošana veicina izglītības piedāvājuma elastību un pieejamību iedzīvotājiem visas dzīves laikā, ļaujot iedzīvotājiem iesaistīties izglītībā sev izdevīgā laikā un veidā;
 • Skaidrāk saprotamas un vieglāk salīdzināmas dažādu valstu izglītības sistēmās piešķirtās kvalifikācijas.

 ECVET izaicinājumi

Lai ECVET principi pilnībā darbotos, ir jārisina vairāki jautājumi:

 • Valstu izglītības sistēmu sarežģītība, kā arī daudzveidība un sadarbības trūkums gan starp dažādiem izglītības sniedzējiem vai iestādēm, gan dažādiem izglītības sistēmas sektoriem, gan dažādu valstu izglītības sistēmām;
 • Grūtības apzināt, apstiprināt un atzīt mācīšanās rezultātus, kas sasniegti, uzturoties citā valstī;
 • Mūžizglītība arvien biežāk tiek apgūta dažādās mācību formās (neformālā un ikdienas izglītība);
 • Profesionālās izglītības iestāžu un programmu kvalitātes nodrošināšana, lai valsts izglītības sistēmas ietvaros sasniegtie mācīšanās rezultāti tiktu atzīti citos izglītības sektoros, līmeņos un sistēmās.

 ECVET un citi ES instrumenti

 • ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) – kredītpunktu sistēma augstākajā izglītībā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 10. jūlija ieteikums par studentu, apmācāmo personu, brīvprātīgo, skolotāju un pasniedzēju mobilitāti Kopienā), ECVET jābūt savienojamai ar ECTS, lai ļautu savienot profesionālo izglītību un augstāko izglītību. Lasīt vairāk par ECTS šeit.
 • Europass - vienots un saskaņots dokumentu kopums (Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Lēmums 2241/2004/EK par vienotu Kopienas sistēmu kvalifikāciju un kompetences pārskatāmībai). Vairāk informācijas Latvijas NEC mājaslapā.
 • Eiropas Padomes 2004. gadā apstiprinātie Eiropas principi par neformālās un ikdienas izglītības atpazīšanu un vērtēšanu – dokumentā minētos principus jāņem vērā, ieviešot un izmantojot ECVET. 2009. gadā Cedefop publicēja pētījumu par neformālās un ikdienas izglītības atzīšanu Eiropā, pamatojoties uz šiem principiem (skatīt pētījuma tulkojumu latviešu valodā).
 • Eiropas mobilitātes kvalitātes harta (European Quality Charter for Mobility, EQCM) – mobilitātes dalībniekiem jāsaņem palīdzība, lai nodrošinātu sasniegto mācīšanās rezultātu atbilstošu atzīšanu un apliecinājumu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra ieteikums par pārrobežu mobilitāti Kopienā izglītības un apmācības nolūkā. ECVET ir paredzēta, lai veicinātu iedzīvotāju mobilitātes kvalitāti.
 • EKI (Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra, European Qualifications Framework) – pamatinstruments kvalifikāciju līmeņu salīdzināšanai starp dažādām nacionālam kvalifikāciju sistēmām (Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa ieteikums par Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru mūžizglītībai). ECVET izmanto EKI kā atsauces kritēriju kvalifikācijām. Salīdzinot ar EKI, kas nodrošina vienotu ietvarstruktūru, kura kalpo kā paskaidrojošs instruments starp dažādām kvalifikāciju sistēmām un to līmeņiem, ECVET nodrošina vienotu metodisko ietvarstruktūru, lai atvieglotu mācīšanās rezultātu kredītpunktu pārnesi. Vairāk par EKI un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru skatīt Latvijas NKP mājaslapā.
 • EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training, Kvalitātes nodrošināšana profesionālajā izglītībā un apmācībā) – ietvarstruktūra iekļauj vienotus principus kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā, kuri jāievēro, īstenojot ECVET uzdevumus, īpaši saistībā ar mācīšanās rezultātu novērtēšanu, apstiprināšanu un atzīšanu. Skatīt 2009. gada 18. jūnijā izdoto Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikumu par Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām.

 ECVET pamatdokumenti

ECVET pamata principus un uzdevumus nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Ieteikums par Eiropas kredītpunktu sistēmas izstrādi profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET)

Ieteikumā ietvertie galvenie uzdevumi:

 • Veicināt ECVET ieviešanu profesionālās izglītības kvalifikācijās visos EKI līmeņos, lai sekmētu pārrobežu mobilitāti un mācīšanās rezultātu atzīšanu profesionālajā izglītībā un mūžizglītībā;
 • Radīt nepieciešamos apstākļus un veikt pasākumus, lai no 2012.gada saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi, pamatojoties uz pilotpētījumiem, ir iespējams pakāpeniski ieviest ECVET profesionālās izglītības kvalifikācijās visos EKI līmeņos, un lai ECVET izmantotu iedzīvotāju mācīšanās rezultātu pārnesei, atzīšanai un uzkrāšanai formālajā un, kad iespējams, neformālajā un ikdienas izglītībā;
 • Atbalstīt nacionālo un Eiropas partnerību un sadarbības tīklu izveidi, iesaistot kompetentās institūcijas, kas atbildīgas par kvalifikācijām, profesionālās izglītības iestādes, sociālos partnerus un citas ieinteresētās puses, kas iesaistītas ECVET izmēģināšanā, ieviešanā un attīstībā;
 • Nodrošināt to, ka iesaistītajām pusēm un iedzīvotājiem profesionālās izglītības jomā ir pieejama informācija un atbalsts saistībā ar ECVET lietošanu, sekmējot informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Nodrošināt, ka kompetentās institūcijas atbilstoši publisko informāciju par ECVET iekļaušanu izglītības kvalifikācijās un ka kompetento institūciju izdotie Europass dokumenti ietver precīzu informāciju par ECVET;
 • Nodrošināt to, ka saskaņā ar katras dalībvalsts tiesību aktiem, struktūrām un prasībām atbilstošā līmenī ir funkcionējoši koordinācijas un pārraudzības mehānismi, lai garantētu ECVET īstenošanai veikto iniciatīvu kvalitāti, pārredzamību un konsekvenci.

Skatīt ieteikuma tekstu šeit.