ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 
2014.- 2020. gadam

Programma atbalsta:

     • personu mobilitāti mācību nolūkos,
     • institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai,
     • politikas reformas,
     • Jean Monet pasākumus,
     • sportu.

Kopējais Erasmus+ programmas budžets dalībvalstīm ir 14,7 miljardi eiro. Erasmus+ programmā projektus var iesniegt tikai juridiskas personas. 

Informācija par vispārizglītojošām izglītības iestādēm un institūcijām, kas atbildīgas par izglītības nodrošināšanu, un ir atbilstošas īstenot Erasmus+ projektus skolu sektorā.

Programmā ir ietvertas gan centralizētas, gan decentralizētas aktivitātes. Centralizētās aktivitātes administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), decentralizētās – Nacionālās aģentūras.

Decentralizētās aktivitātes Latvijā izglītības un mācību jomā administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), jaunatnes jomā - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). 


Erasmus+ aktivitātes izglītības un mācību jomā

Mācību mobilitāte (KA1) (decentralizēta)

 

Tā ir iespēja skolu un pieaugušo izglītības personālam, profesionālās un augstākās izglītības personālam, audzēkņiem un studentiem iegūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ programmas valstīm, augstākajā izglītībā – arī uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm.

 • Augstākā izglītība
 • Skolas (vispārējā izglītība)
 • Pieaugušo izglītība
 • Profesionālā izglītība

Erasmus Mundus kopīgo maģistra studiju programmu

īstenošana (KA1) (centralizēta)

 

Erasmus+ kopīgās maģistrantūras programmas ir izcilas kvalitātes kopīgās studiju programmas, kuras īsteno augsta līmeņa Eiropas augstskolu konsorciji (starptautiskai atpazīstamībai tiek lietots arī nosaukums - Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas). Programmas mērķis ir piesaistīt izcilākos studentus no visas pasaules un veicināt Eiropas augstākās izglītības izcilības atpazīstamību.

 • Augstākā izglītība

Stratēģiskās partnerības (KA2) (decentralizēta)

 

Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā sniedz sadarbības iespējas dažāda veida organizācijām, šo projektu ietvaros var radīt un ieviest inovatīvas metodes izglītībā. Stratēģisko partnerību ietvaros īstenotie projekti paaugstina izglītības kvalitāti, modernizē institūcijas, veicina sociālās inovācijas un atbalsta izglītības iestāžu sadarbību ar darba tirgu.

 • Augstākā izglītība
 • Skolas (vispārējā izglītība)
 • Pieaugušo izglītība
 • Profesionālā izglītība

 

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā

partnervalstīs (KA2) (centralizēta)

 

Kapacitātes stiprināšanas projekti augstākajā izglītībā ir starptautiskās sadarbības projekti, kas balstīti uz daudzpusējām partnerībām starp augstākās izglītības institūcijām Erasmus+ programmas valstīs un Erasmus+partnervalstīs; tie atbalsta augstākās izglītības modernizāciju, pieejamību un internacionalizāciju atbilstoši partnervalstu augstākās izglītības institūciju, augstākās izglītības sistēmu vajadzībām un noteiktajām prioritātēm.

 • Augstākā izglītība

Zināšanu apvienības (KA2) (centralizēta)

 

Erasmus+ Zināšanu apvienību projektu mērķis ir stiprināt Eiropas inovāciju kapacitāti, veicināt inovācijas un sadarbību augstākajā izglītībā un uzņēmējdarbībā, radot jaunas, inovatīvas, starpdisciplināras pasniegšanas un mācīšanās metodes, stimulējot uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības prasmes, sekmējot zināšanu kopradīšanu un apmaiņu.

 • Augstākā izglītība

Nozaru prasmju apvienības (KA2) (centralizēta)

 

Nozaru prasmju apvienības ir starptautiski projekti, kuri balstīti uz pētījumiem par tendencēm konkrētā ekonomikas nozarē un prasmēm, kas nepieciešamas, lai darbotos vienā vai vairākās profesionālajās jomās, ar mērķi izstrādāt un īstenot kopīgās profesionālās mācību programmas, kā arī mācīšanas un mācīšanās metodes.

 • Profesionālā izglītība

Žana Monē programma (centralizēta)

 

Žana Monē (Jean Monnet) programmas mērķis ir veicināt izcilību Eiropas Savienības (ES) studijās un pētniecībā visā pasaulē, veicināt dialogu starp akadēmisko vidi un politikas veidotājiem, t.sk., lai uzlabotu un sekmētu ES politiku administrēšanu.

 • Augstākā izglītība

Aizdevumi Erasmus+ maģistrantiem (Erasmus+ Master Loans)

 

Studenti, kuri vēlas iegūt maģistra grādu ārzemēs, var lūgt finansiālu atbalstu no programmas Erasmus+. Aizdevumus studentiem piedāvās iesaistītās bankas un studiju kredītu iestādes ar labvēlīgiem nosacījumiem, kas var būt labāki nekā tirgū piedāvātās procentu likmes. Šie aizdevumi var ilgt līdz pat diviem gadiem, lai absolventiem dotu laiku pirms aizdevuma atdošanas sākuma atrast darbu.

Šī aizdevumu programma top sadarbībā ar Eiropas Investīciju fondu (EIB grupas daļa) un tiks pakāpeniski ieviesta Erasmus+ programmas valstīs.

 • Augstākā izglītība


Eiropas Komisijas veidots informatīvs video materiāls "Erasmus+ - How it works?"

Papildu informācija par programmu Erasmus+: