2012.gads 
Konkursa rezultāti pieteiceji_un_projektu_nosaukumi_ml.doc?d=files/news/18279/pieteiceji_un_projektu_nosaukumi_ml.doc

Konkursa rezultātu izvērsts pārskats ar apstiprinātajiem digitālajiem mācību līdzekļiem

Visi izstrādātie materiāli ir pieejami portālā skolas.lv un ir izmantojami uz jebkura datora, kam ir interneta pieslēgums. Materiālus var izmantot gan mācību procesā uz skolas datoriem un interaktīvās tāfeles, gan mājās uz personīgajiem datoriem. Materiālus var lietot bērni, skolotāji un citi lietotāji, kam ir lietotāju konti skolas.lv un e-klase portālos.

Nr.     
1. 10.–12. klašu skolēni, sociālo zinātņu un mākslas jomu pedagogi     Ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, politika, kulturoloģija, ētika un literatūra  Teorētisks mācību materiāls ar pašpārbaudes uzdevumiem elektroniskajā vidē, kas dod iespēju skolotājiem veidot mācību stundas tā, lai skolēni ne tikai klausās, bet arī pārbauda savas zināšanas, aktīvi līdzdarbojoties. Materiāli pieejami jebkuram Latvijas skolēnam, ļaujot atkārtot grūtāk apgūstamās tēmas piemērotā laikā un vietā.   Elektroniskais materiāls ar tekstuālu, vizuālu, audio un video formāta informāciju. Skolās pieejams arī DVD diskos   Skaistkalnes vidusskola 
2. 10.–12. klašu skolēni, Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas un literatūras skolotāji   Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija un literatūra Mācību līdzekļu kopa „Personības un varas sadursme latviešu literatūrā” akcentē latviešu literātu (Knuta Skujenieka, Vizmas Belševicas un Ojāra Vācieša) veikumu 20. gs. 60.–80. gados. Mācību līdzeklis pilnvērtīgi nodrošina iespēju skolēniem strādāt individuāli, pārī vai grupā, kā arī veicina skolēnu radošo, analītisko un pētniecisko prasmju pilnveidi. Mācību līdzekļu kopā iekļauti teksti, foto, video, audio materiāli un uzdevumi Jelgavas 1. ģimnāzija 
3. Primārā mērķgrupa: bērni 6–10 gadu vecumā ar dzirdes traucējumiem un viņu pedagogi.
Sekundārā mērķgrupa – mazākumtautību bērni, kas apgūst latviešu valodu, pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi 
 
Lauku sētas tematika – mājdzīvnieki, mājputni, augļi un ogas, dārzeņi, darbarīki un pārtika   Izstrādātas sešas mācību filmas, interaktīvās spēles un pārbaudes testu lapas, kas viegli uztveramā formā bērnu apziņā rada saikni starp realitāti (īstā lauku sētā filmēts materiāls) un abstrakciju (stāsts un uzdevumi zīmējumos un fotogrāfijās).   Mācību filmas, interaktīvas spēles un pārbaudes testi Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs 
4. 1.–4. klašu skolēni, viņu vecāki un pedagogi   Matemātika, dabaszinības un latviešu valoda Interaktīvs mācību materiāls prezentāciju un digitālo materiālu interaktīvai tāfelei – paredzēts lietošanai mācību stundā, audiovizuālais materiāls – paredzēts lietošanai individuāli (skolēns strādā mājās viens vai kopā ar vecākiem), darba lapa, kā arī elektronisks pašpārbaudes tests, kuru var izmantot gan zināšanu nostiprināšanai, gan iepriekš gūto zināšanu atkārtošanai.   Mācību stundas plāns, prezentācija un digitālais materiāls interaktīvai tāfelei, audiovizuālais materiāls, elektronisks pašpārbaudes tests Rīgas 84. vidusskola  
5. 11.–12. klašu skolēni, kulturoloģijas priekšmeta pedagogi un citi interesenti  Kulturoloģija  Par četrām „Kultoroloģija” tēmām izveidotas prezentācijas, digitāli uzdevumi formatīvai vērtēšanai, izvēles uzdevumi tēmas dziļākai izpētei un animēta mācību materiāla lietošanas instrukcija, lai veicinātu rezultatīvāku priekšmeta apguvi. Prezentācijas, digitāli uzdevumi, animēta lietošanas instrukcija   Ogres Valsts tehnikums  
6. 5.–12. klašu skolēni  Visi mācību priekšmeti „Mācos mācīties!” ir pašmācības materiāls skolēniem. Sešos nodarbību moduļos ir vairākas vidēji 90 minūšu garas nodarbības, kas attīsta skolēnu analītiskās prasmes, uzlabo pētījumu izstrādes un datu apkopošanas iemaņas, tādējādi skolēns spēj uzrakstīt pamatotas argumentētās esejas, piedalīties debatēs, veidot efektīvas prezentācijas, individuāli vai grupās izstrādāt projektu un zinātniskās pētniecības darbus. Stundu plāns, nodarbību materiāls, metodiskie norādījumi skolotājiem, labās pieredzes stāsti video formātā   Nodibinājums „Iespējamā misija”  
7, 6. klašu skolēni  Latvijas vēsture Metodiskais materiāls Latvijas vēstures stundās paredzēts darbam ar interaktīvo tāfeli „SMART Board”. Materiālā iekļautas četras tēmas, no tām divas saistītas ar vēstures pētniecību un divas veltītas Latvijas aizvēsturei.   Prezentācijas, pašpārbaudes testi, darba lapas Rīgas Ezerkrastu vidusskola  
8. 7.–9. klašu skolēni, skolotāji   Latviešu valoda un literatūra, bioloģija, vēsture, ģeogrāfija, māksla, informātika un svešvalodas   Mācību materiālā ir 7.–9. klašu izglītības programmu standarts latviešu valodā un literatūrā, bioloģijā, ģeogrāfijā, vēsturē, mūzikā, mākslā, informātikā, svešvalodās. Materiālā skolēni var izzināt gan klasiskās vērtības – A. Vivaldi mūziku un V. Purvīša gleznas –, gan I. Ziedoņa, A. Sakses un O. Vācieša daiļradi, gan mūsdienīgas tēmas un personības, kuras interesē jauniešus (Džastins Bībers, Lady Gaga, grafiti, emocijzīmju rakstība). Darba lapas, uzdevumi, audio, video Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
9. 10.–12. klašu skolēni  Angļu valoda, bioloģija Mācību līdzeklī integrētai angļu valodas un bioloģijas mācīšanai „Cilvēka radītās vides problēmas un to risinājumi” ir septiņas mācību nodaļas ar tematiskām prezentācijām un interaktīviem uzdevumiem. Moodle vide nodrošina atgriezenisko saiti, atvieglojot skolotāja darbu, jo nav nepieciešama darbu vai testu labošana, to izdara uzstādījumi Moodle interaktīvajā vidē.   Prezentācijas, interaktīvie uzdevumi Aizkraukles novada ģimnāzija  
10. 10. un 11. klašu skolēni, uzņēmējdarbības studenti profesionālajās skolās   Ekonomika un biznesa vadība Elektroniskajā materiālā ir video un tematiskie vingrinājumi, kurus skolēns var pildīt individuāli stundas laikā vai mājās, gan saglabāt savā datorā, gan tūlīt nosūtīt skolotājam. Skolotājs apkopotā veidā var parādīt iesūtītos uzdevumus un analizēt tos kopā ar skolēniem klasē. Katrs tematiskais vingrinājums veidots kā problēmsituācija, kas rosina skolēnu meklēt risinājumu un motivē praktiskai izziņai.   Video un interaktīvi uzdevumi Ērgļu vidusskola  
11. Mūzikas un mākslas skolas, vispārizglītojošās mācību iestādes    Māksla, mūzika un literatūra  Elektroniskais mācību materiāls veidots, lai tuvāk iepazītu līdzīgo un atšķirīgo mākslā, mūzikā un literatūrā. Tas demonstrē un aktualizē dažādus mākslas jomās izmantotos terminus, kas katrā no jomām tiek lietoti nepastarpināti, bet uztverti saistīti un tāpēc aplūkojami kopsakarībās.   Mācību materiāls ar piecām tematiskām nodarbībām  Cesvaines mākslinieku biedrība 
12. Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu sešgadīgo bērnu grupa un sākumskolu audzēkņi (1.–6. klase) skolās ar latviešu mācību valodu un mazākumtautību skolās, viņu pedagogi un vecāki   Latviešu valoda un svešvalodas „Trīsvalodu runājošā grāmata valodu un sociālo zinību integrētai apguvei” veidota no uzdevumiem, izmantojot pasaku tekstus un promlēmsituāciju uzdevumus teksta izpratnes, leksikas un gramatikas apgūšanai.
Vērtīborientējoši uzdevumi skolēnam sniedz izpratni par ētiskajām vērtībām – godīgumu, čaklumu, uzticību – un palīdz novērtēt savstarpējo attiecību un draudzības nozīmi dzīvē.
 Datorprogramma „Runājošās pasakas” Jūrmalas Alternatīvā skola
13. Ilglaicīgi slimojoši izglītojamie, kuriem nav iespēju piedalīties mācību procesā klātienē  Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, filozofija, ģeogrāfija, literatūra un vizuālā māksla   „Interaktīvais palīgs tālmācībā” ir sistematizēts vidējās izglītības elektroniskais tālmācības kurss, kas izstrādāts atbilstoši vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartam un mācību priekšmeta obligātajam saturam.   Tekstuāls materiāls, darba lapas, prezentācijas, attēli, pašpārbaudes jautājumi un uzdevumi   Rīgas 84. vidusskola  
14. 10.–12. klašu skolēni 
 
Ekonomika
(obligātā mācību satura tēmas „Kredīti” apguvei)  
Mācību resursu komplektā ietilpst mācību filma „Studiju kredīts un studējošā kredīts” ar informāciju par kredītu veidiem, procentiem, budžeta plānošanas un kredīta savlaicīgas atmaksāšanas nepieciešamību. Skolēniem paredzēti arī interaktīvi formatīvās vērtēšanas uzdevumi.    Mācību filma, interaktīvi uzdevumi   Latvijas Komercbanku asociācija
15. 10.–11. klašu skolēni un vizuālās mākslas pedagogi Vizuālā māksla   Elektronisks mācību līdzeklis „Kompozīcija un mākslas valoda” paredzēts 20 mācību stundām pamatprasību apguvei vizuālās mākslas mācību priekšmetā. Līdztekus mākslas teorijai, terminu skaidrojumiem un praktiskajiem piemēriem ir iekļauti interaktīvi uzdevumi, kas iedrošinās skolēnus radīt savus oriģinālos darbus.   Elektronisks mācību materiāls   Biedrība „Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija”  
16. 9.–12. klašu skolēni un angļu valodas pedagogi Angļu valoda   Elektroniskais mācību līdzeklis „Britu mākslas mūsdienu demokrātiskās izpausmes – ielu māksla un grafiti” dod iespēju interaktīvu uzdevumu veidā apgūt tēmas (leksiku) angļu valodā, kas saistītas ar britu moderno mākslu (grafiti, ietvju gleznotāji, instalāciju veidotāji u. c.), skolēni mācību procesā paši kļūst par virtuāliem māksliniekiem, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.   Interaktīvie leksikas un video uzdevumi   Biedrība „Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija” 
17. Pirmskolas vecuma bērni, viņu vecāki un pedagogi  Psiholoģija, bērnu audzināšana Elektroniskais mācību materiālā „Bērnu emocionālā audzināšana dabas vidē” ir deviņas mācību videofilmas ar metodiskiem komentāriem, metodiskais foto albumu „Pašgatavotie rotaļu līdzekļi un aprīkojums dabas vides estētikas centra izveidei pirmskolā”, audioieraksts ar emociju pasakām, kas palīdz relaksēties, klausoties dabas skaņās, un 16 prezentācijas bērniem „Emocijas” latviešu un krievu valodā.   Videofilmas, foto albums, audioieraksti un prezentācijas   Daugavpils pilsētas 26. p. i. „Zīļuks”  
18.

4.–6. klašu skolēni, skolotāji, vecāki 

Matemātika  Mācību materiālā ir 41 mācību video, kuros ir atspoguļota skolēnu dažādā (bieži – nepareizā) izpratne par matemātikas jautājumiem, ko klasē var izmantot par pamatu problēmjautājumu matemātikā risināšanai ar diskusiju palīdzību.   Mācību video   Biedrība „Ādažu Brīvās Valdorfa skolas Atbalsta biedrība”

 

Pieejams arī: macibuvideo.lv 

19. 1.–4. klašu skolēni  Finanses, finanšu plānošana Mācību materiāla „Finanšu līdzekļu plānošana, tērēšana un vērtības skalas nostiprināšana” komplektā ietilpst prezentācija, kas ir palīginstruments pedagogiem tēmas par finansēm izklāstīšanai un pasniegšanai bērniem. Materiālā ietilpst arī divas interaktīvās aptaujas/testi, kā arī uzņemta mācību filma par finanšu jautājumiem, kurā piedalījās sabiedrībā zināmi cilvēki.    Mācību filma, prezentācijas, interaktīvās aptaujas un testi   Garkalnes novada dome
20.

Profesionālo skolu audzēkņi, kas apgūst ķīmijas un poligrāfijas mācību priekšmetus   

Poligrāfija, ķīmijas tehnoloģijas un enerģētika Izstrādāti divi mācību materiāli „Materiālķīmija” un „Materiālmācība” angļu valodā, kas uzlabos mācību kvalitāti, veicinās zināšanu pārbaudi un nostiprināšanu vairākos priekšmetos ķīmijas un poligrāfijas audzēkņiem.  Materiālos ietilpst teorētiskā viela, video un audio faili, fotogalerija, kā arī interaktīvi uzdevumi   Rīgas Valsts tehnikums

 

Pieejams arī: e-rvt.lv