Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

27.02.2017  Erasmus+

Labdien! Esmu Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas pēdējā kursa studente, kas vēlas pēc studiju beigšans doties pēcpēcdiploma praksē Erasmus+ programmas ietvaros, bet mūsu ārējo lietu koordiatore apgalvo, ka šādu iesēju LU nepiedāvā. Kāpēc tā? Vai tad visiem studentiem Latvijā nav vienādas tiesības izmantot Erasmus+ programmas iespējas? Par pēcdiploma praksi lasīju Erasmus+ oficiālajā mājas lapā un ar nolūku nebiju izmantojusi citas Erasmus+ programmas iespējas,lai varētu peidalīties šajā praksē. Šis ir mans pēdējais gads un tagad iznāk tā, ka šī iespēja man vairs vispār nav pieejama, ja neuzsākšu mācības no jauna kādā citā mācību iestādē. 

Erasmus+ programmas nosacījumi paredz, ka katra augstākās izglītības iestāde var pieņemt lēmumu par dažādu programmas ietvaros paredzētu aktivitāšu īstenošanu vai neīstenošanu, atkarībā no augstākās izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģijas vai cita veida specifikas, ievērojot, ka vienas institūcijas un viena projekta ietvaros tiek piemērota vienota pieeja pret visiem esošajiem un potenciālajiem mobilitātes dalībniekiem.

24.02.2017  Erasmus+

Kāpēc augstskolām atšķiras Erasmus+ stipendijas ? Es mācos ISMA jeb Informāciju Sistēmu Menedžmenta augstskolā, aizgājušā gada rudens semestri pavadīju mobilitātē Kiprā. Mana mobilitāte ilga 4 mēnešus un katra mēneša līdzfinasējums bija 450 euro plus valsts budžeta līdzfinansējums 95 euro. Mans jautājums, kāpēc LU mobilitātes finasējums uz to pašu valsti ir 550 euro un tā pat arī Kultūras koledžai ir 550 euro plus 200 valsts līdzfinasējums ? 

Eiropas Komisijas budžeta finansējuma apmērs, kas tiek piešķirts studentu mobilitātes dalībniekiem, ir atkarīgs ne tikai no valsts, kurā mobilitāte tiek īstenota, bet arī no mobilitātes veida – vai students ir devies studijās vai praksē, savukārt valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijus individuāliem mobilitātes dalībniekiem nosaka katra augstākās izglītības iestāde, ņemot vērā institūcijas internacionalizācijas stratēģiju, kopējo piešķirto finansējumu, mobilitātes dalībnieku skaitu u.c. Detalizēta informācija par kritērijiem, kādi valsts budžeta līdzfinansējuma aprēķinā tiek izmantoti Jūsu augstākās izglītības iestādē, Jums jāvaicā savas augstākās izglītības iestādes Erasmus koordinatoram.

15.02.2017  Jauniešu garantija

Sveiki, esmu iestājusies Jauniešu garantijas programmā, rudens uzņemšanā. Apstākļu sakritības dēļ esmu spiesta pamest šo programmu. Vai man būs atpakaļ jāatmaksā saņemtās stipendijas un vai būs kādi citi sarežģījumi.

Labdien! Stipendija jāatmaksā nebūs, vienīgi jāatceras, ka atkārtoti Jauniešu garantijas programmā varēs mācīties, ja mērķstipendija vai kvalifikācija saņemta vismaz 12 mēnešus pirms atkārtotas iesaistes projektā.

15.02.2017  Izglītības iespējas Latvijā

Labdien! Sakiet, lūdzu, kādai profesionālai kvalifikācijai atbilst projekta asistents? Jo projekta vadītājs tā ir 5. kvalifikācija, bet nekur nevaru atrast informāciju par projekta asistentu. Paldies!

Profesionālās kvalifikācijas līmenis (turpmāk - PKL) profesijai tiek noteikts Profesiju klasifikatora* attiecīgās profesijas standartā. Profesijas standarts nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas prasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences. Taču ne visām profesijām ir normatīvajā regulējumā noteikti profesiju standarti.

Šobrīd Profesiju klasifikatorā grupā "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" iekļautas profesijas:
Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods 2422 01;
Projekta KOORDINATORS – profesijas kods 2422 02.
Savukārt profesija "Projektu ASISTENTS" – profesijas kods 3119 25 ir iekļauta Profesiju klasifikatora grupā "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti"". Kaut arī profesija klasifikatorā iekļauta fizikas un inženierzinātņu speciālistu grupā, amats "Projektu asistents" var būt jebkurā jomā, piemēram, reklāmas, būvniecības, ražošanas u.c. jomās.

Projektu vadītāja standarts (MK noteikumu 1.46. sadaļa) nosaka, ka projektu vadītāja profesijai ir 5.PKL. Tas nozīmē, ka kvalifikāciju "Projektu vadītājs" var iegūt, mācoties tikai augstākās izglītības programmā.
Savukārt profesijai "Projektu asistents" šobrīd nav standarts, tas ir, šī brīža normatīvajā regulējumā šai profesijai nav noteikts PKL. Tā kā šī profesija nav arī reglamentēta, prasības izglītībai personai, kura kandidē uz projekta asistenta amatu, nosaka darba devējs.
*18.05.2010. MK noteikumi Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību".

Atbildi sagatavoja Dita Muravjova, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Informācijas resursu nodaļas vecākā speciāliste.

31.01.2017  Jauniešu garantija

Labdien! Pašlaik mācos Jauniešu garantijas projektā. Situācija ir tāda,  ka pasniedzēji dažiem audzēkņiem neliek kavējumus, lai gan viņi ir skolā dažas reizes nedēļā. Rezultātā skolā viņi ir reti, bet tik un tā saņem stipendiju. Vai tas ir likumīgi?

Lai varētu sniegt atbildi, nepieciešams zināt konkrētu izglītības iestādi, programmu u. c. informāciju. Var būt individuāli gadījumi, kad izglītojamajam saskaņots individuāls plāns, taču nezinot ne vārdus, uzvārdus, skolu, programmu utt., nevaram sniegt atbildi.

Lūdzu, sazinieties ar Profesionālās izglītības projektu departamenta direktori Elīnu Purmali-Baumani pa tālruni (67854775) vai pa e-pastu: elina.purmale-baumane@viaa.gov.lv

30.01.2017  Erasmus+

Labdien! Mans jautājums ir neparasts. Sakiet, lūdzu, ja no skolas dodas Erasmus vai Comenius programmas ietvaros uz citu dalībvalsti un par piedalīšanos dalībvalsts konkrētajā programmā pasniedz skolēnam sertifikātu par to, ka piedalījās utt., pie kā paliek sertifikāts-oriģināls, ja uz tā ir skolēna vārds un uzvārds? Vai tiešām skolēnam par saviem sasniegumiem ir jāsaņem sertifikāta kopija uz krāsainas lapiņas? Es tiešām gribētu saprast, kā tad īsti ir. Ļoti gaidīšu atbildi. Ar cieņu, Iveta

Erasmus+ programmas īstenošanā ir jāievēro programmas noteikumi. Projekta īstenotājam ir jāpierāda, ka dalībnieks ir bijis mobilitātē un jāspēj uzrādīt oriģināls dokuments, kas to apliecina. Par konkrēto gadījumu lūgums sazināties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras ES Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerīvu nodaļas vadītāju Ralfu Spādi pa e-pastu: ralfs.spade@viaa.gov.lv vai tālruni: 67785421, nosaucot projektu un skolu. 

26.01.2017  Erasmus+

Labdien! Pirms diviem gadiem izcīnīju iespēju mācīties Erasmus+ 2 gadu maģistra programmā (JMT, agrāk saucās Erasmus Mundus) ar stipendiju. Mācījos Francijā un Polijā. Tagad VID apgalvo ka no šādas Eiropas Komisijas stipendijas ir jāmaksā nodoklis. Vai tiešām? Man nekas nav palicis pāri, Francijā dzīvojot izmaksas lielākas kā stipendija. Ar cieņu, Zane Zaķe

16.01.2017  Izglītības iespējas Eiropā

Labdien! Vēlos uzzināt, vai iespējams studēt Grācā tiesību zinātni vai kriminoloģiju pēc ģimnāzijas diploma iegūšanas. Ja iespējams, kādas ir prasības, lai iestātos universitātē minētajās programmās? Jau iepriekš pateicos par atbildi!

Grācā studijas tiesību zinātnē piedāvā Grācas Universitāte. Studijas notiek vācu valodā. Lai iestātos, ir jābūt pabeigtai vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmai, kas dod tiesības stāties augstskolā, un ir jākārto eksāmens latīņu valodā. Ģimnāzijas diploms Jums dotu tiesības pieteikties uz studijām.

Saite uz studiju programmas aprakstu angļu valodā: studien.uni-graz.at

Saite uz studiju programmas aprakstu vācu valodā: studien.uni-graz.at

Informācija par pieteikšanās kārtību: www.uni-graz.at

Austrijas studiju programmu datubāzē norādīts, ka kriminoloģijā studiju programmas netiek piedāvātas.

16.01.2017  Erasmus+

Labdien! Esmu ieguvusi bakalaura grādu LKA, un tur studējot, izmantoju arī 12 mēnešus studijām un praksēm ārzemēs Erasmus programmas ietvaros. Pašlaik studēju Rīgas Celtniecības Koledžā, 1.kursā. Pabeidzot studijas, iegūšu 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Jautājums - vai man ir iespējams arī šo koledžas studiju ietvaros doties apmaiņas braucienā, vai arī tas nav iespējams, jo šīs studijas ir pielīdzināmas bakalaura programmai, kuras ietvaros jau esmu iztērējusi iespējamo brauciena laiku? Ar cieņu, Jūlija Salmiņa

Jā, arī īsā cikla jeb 1. līmeņa augstākās izglītības studijas Erasmus+ programmas ietvaros tiek uzskatītas par 1. cikla jeb bakalaura līmeņa studijām, tāpēc, studējot Rīgas Celtniecības koledžā, Jūs vairs nevarat doties Erasmus+ mobilitātē.

13.01.2017  Pieaugušo izglītība

Labdien. Šodien rīta ziņās dzirdēju par iespēju paaugstināt kvalifikāciju vai arī vispār to mainīt projektā, kuru sponsorē ES. Projekts finansē 90% no apmācībām un pārēju sedz darbinieks, kurš grib paaugstināt kvalifikāciju. Vai Jūs, lūdzu, varat iedod kontaktus, e-pastus vai mājas lapu linkus, kur es varu pieteikties tam projektam? Paldies. Ar cieņu, Lidija.

Paldies par Jūsu izrādīto interesi par šo projektu, kas ir tikko uzsākts, tāpēc apmācībām pieteikties vēl nevar. Plānots, ka pieteikšanās tiks uzsākta gada otrajā pusē. Aicinām sekot līdzi informācijai medijos un mūsu mājaslapā sadaļā “Pieaugušo izglītība” šeit (links), kā arī sociālajos tīklos Facebook un Twitter, jo par to noteikti informēsim.