Jautājumi un atbildes

Pirms interesējošā jautājuma uzdošanas lūdzam iepazīties ar VIAA funkcijām un darba uzdevumiem, jau iepriekš uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm, kā arī citu aktuālo informāciju mājas lapas sadaļās!

Ja vēlaties iegūt izsmeļošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā, lūdzam apmeklēt nacionālo izglītības iespēju datu bāzi NIID.LV, kur varēsiet uzdot interesējošos jautājumus e-konsultantam.

Savukārt, lai uzzinātu par studiju iespējām Eiropā, apmeklējiet sadaļu Karjeras atbalsts -> Studiju ceļvedis Eiropā.

Par darba iespējām Eiropā sazinieties ar EURES konsultantiem http://www.nva.gov.lv

VIAA patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav mūsu kompetencē, kā arī uz jautājumiem, uz kuriem jau ir sniegta atbilde šajā vai biežāk uzdoto jautājumu sadaļās. Vēršam uzmanību, ka iesūtītie jautājumi var tikt publiskoti kopā ar atbildi, neprasot papildu atļauju.

Uzdod savu jautājumu

Šī ir pretspamu aizsardzība. Lai pabeigtu iesūtīt savu jautājumu, lūdzu, ierakstiet baltajā laukumā redzamos burtus.

21.06.2016  Jauniešu garantija

Man ir augstākā izglītība. Vai varu mācīties Jauniešu garantijas programmā?

Labdien! Jaunietis drīkst pieteikties izglītības iegūšanai jauniešu garantijas projekta ietvaros.

Jāievēro, ka:
- vienlaikus nevar būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA;
- ja iepriekš pārtrauktas mācības Jauniešu garantijas izglītības programmās un saņemta stipendija, atkārtoti var mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas saņemšanas.

Paldies par izrādīto interesi!

17.06.2016  Euroguidance

Labdien! Vai ir iespēja iegādāties tās grāmatas, kuras ir publicētas VIAA mājaslapā (piem., "Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi" (2008), "Karjeras konsultēšanas metodes" (2009), "Mans bērns izvēlas karjeru" (2010) un citas)? Tās noderētu man gan darbā, gan dzīvē, tā kā studēju Daugavpils Universitātes Doktora studiju programmā "Pedagoģija".

Labdien! Iegādāties nevar, bet tās var lejupielādēt: www.viaa.gov.lv/karjeras_atbalsts.

Tāpat šīs grāmatas var paņemt darbam/mācībām uz laiku: “Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008)”, “Karjeras konsultēšanas metodes (2009)” un “Mans bērns izvēlas karjeru (2010)”. Jājautā Daugavpils Universitātes bibliotēkā vai studiju programmas “Karjeras konsultants” vadītājai Mārītei Kravalei Pauliņai (marite.kravale@du.lv).

13.06.2016  Erasmus+

Labdien, vēlējos jautāt par Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmu. Esmu startējusi stipendiju konkursā, bet diemžēl paliku rezerves stipendiātu sarakstā. Programmā gan esmu tikkusi, tāpēc vēlējos jautāt, varbūt ir pieejamas arī citas finansēšanas/stipendiju iespējas un vai jūs vispār konsultējat par šiem jautājumiem? Varbūt arī par dažādām citām maģistrantūras studiju iespējām ārvalstīs?

Labdien,

Meklējot stipendiju iespējas, Jums var noderēt arī šādi informācijas avoti:

- European Funding Guide - www.european-funding-guide.eu;
- VIAA mājaslapā ir pieejama sadaļa „Stipendijas”.

10.05.2016  Izglītības iespējas Latvijā

Labdien! Man ir jautājums par fitnesa trenera profesijas aprakstā iekļauto punktu: konsultē klientus par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uzturu. Kas tieši ietilpst šāda veida konsultācijās? Vai ir definēti kādi apakšpunkti? Vai patiešām fitnesa treneris drīkstētu konsultēt klientus par veselīgu uzturu, ja daļā treneru izglītības programmu nemaz nav iekļauti studiju kursi par uzturu vai tie ir kā izvēles kursi?

RSU programmas “Veselības sporta speciālists”, kuras beidzēji strādā par fitnesa treneriem, 1. studiju gadā vispārizglītojošo un nozares kursu ievaros tiek piedāvāti un apgūti veselīga uztura pamati, kā arī tādi studiju kursi kā neatliekamā palīdzība, bioloģija, ētika, profesionālā ētika, psiholoģija, pedagoģija, anatomija, sporta fizioloģija, sporta bioķīmija, biomehānika, veselības sporta pamati.

Tādēļ pēc Jūsu aicinājuma portāla www.profesijupasaule.lv fitnesa trenera profesijas aprakstā minētais punkts ir papildināts sekojoši: “ja studiju programmas ietvaros apgūts veselīga uztura pamatu kurss, var konsultēt klientus par veselīgu dzīvesveidu un veselīgu uzturu.”

02.05.2016  Jauniešu garantija

Labdien! Ja šobrīd mācos tālmācības vidusskolā,vai varu vienlaicīgi mācīties Jauniešu garantijas programmā?

Labdien!

Ir iespējams mācīties Jauniešu Garantijas programmā, vienlaikus mācoties vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei.

20.04.2016  Citi

Labdien, VIAA mājaslapā bija informācija, ka tiks organizēts papildu seminārs par pēcdoktorantūras atbalstu pētniecības īstenošanā, par kura norises laiku un vietu tiks ziņots 20. aprīlī. Kur un kad, lūdzu, notiks minētais papildu seminārs? 

Papildu seminārs notiks 3. maijā. Plašāka informācija šeit: www.viaa.gov.lv.

09.04.2016  Izglītības iespējas Latvijā

Sakiet, lūdzu, kur Rīgā pēc 12. klases es varētu stāties un studēt, lai uzreiz pēc diploma saņemšanas varētu strādāt skolā par krievu valodas un literatūras skolotāju?

Lai strādātu skolā par krievu valodas un literatūras skolotāju, ir nepieciešams iegūt maģistra grādu. Tas nozīmē, ka uzreiz pēc 12. klases nevar stāties programmā, kas dod tiesības strādāt skolā. Lai kļūtu par krievu valodas un literatūras skolotāju, ir divi izglītības ieguves ceļi. Bakalaura līmeņa studijās var apgūt krievu valodu un literatūru vai pedagoģiju, un maģistra līmeņa studijās izvēlēties attiecīgi pedagoģiju vai krievu valodas skolotāja studijas. Rīgā studijas krievu filoloģijā piedāvā vienīgi Latvijas Universitāte. Studijas pedagoģijā piedāvā Latvijas Universitāte un Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola.

- Bakalaura studiju programma Krievu filoloģijā: www.niid.lv

Maģistra studijas krievu valodas skolotājiem:

- Latvijas Universitātē: www.niid.lv
- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā: www.niid.lv 

 

02.04.2016  Izglītības iespējas Latvijā

Labdien! Studēju socioloģiju latviešu plūsmā e-vidē. Mani pārsteidza ka vairākos priekšmetos studiju materiāli ir angļu valodā, bet vienā no priekšmetiem gandrīz visos uzdevumos mācību literatūra, vai analizējamā literatūra ir angļu valodā. Lūk viens piemērs: uzdevums socioloģisko teotiju saistībā ar pētījumu: Lūdzu, izvēlieties savām interesēm atbilstošu zinātnisko publikāciju pēc šādiem atlases kritērijiem: 1) angļu valodā; 2) datu bāzēs SAGE, EBSCO u.c. 3) vismaz 15 lpp. gara (bez literatūras saraksta); 4) ne vecāka par 2007.gadu; 5) tajā ir gan teorija, gan pētījums. Sakiet lūdzu, vai ir kāds normatīvais dokuments, kurš nosaka, ka studentam obligāti jāanalizē literatūra angļu valodā, vai to ir tiesīgs noteikt tikai pasniedzējs vienpersoniski? Otrs jautājums, ja pasniedzējs ir tiesīgs uzdot uzdevums svešvalodā, tad kāpēc angļu, nevis, piemēram, krievu valodā?

Augstskolu likums, raksturojot augstskolu autonomiju, nosaka, ka Augstskolai ir tiesības patstāvīgi noteikt studiju programmu saturu un formas (4.3.3. a apakšpunkts). Likuma 6. pantā, kas skar Akadēmisko brīvību, 4. punkts nosaka, ka „Akadēmiskais personāls ir tiesīgs izvēlēties mācību metodes”. Ja rodas šaubas par pasniedzēja motivāciju, izvirzot uzdevumus, vai arī šie uzdevumi rada grūtības, par to būtu jākonsultējas ar pašu pasniedzēju. 

24.03.2016  Izglītības iespējas Latvijā

Labdien, kurās mācību iestādēs Latvijā var apgūt psihoterapiju? Psihoterapeitu mājaslapā psihoterapija.lv ir publicēts saraksts ar psihoterapijas virzieniem un to apraksti, bet kur to apgūt - nav.

Lai kļūtu par psihoterapeitu, vispirms jāiegūst ārsta grāds un tālāk jāspecializējas rezidentūras laikā. Rezidentūra psihoterapeitiem ilgst 4 gadus. Psihoterapeita studiju programmas (rezidentūras) apraksts atrodams šajā saitē: www.rsu.lv. Psihoterapijas specialitāti Latvijā piedāvā Rīgas Stradiņa universitāte. 

20.03.2016  Izglītības iespējas Eiropā

Mana meita ir iestājusies Lielbritānijas universitātē, Plymouth. Kādas ir iespējas saņemt atbalstu studijām Eiropā? Viņa studē pirmo gadu pēc mākslas koledžas beigšanas Lielbritānijā, pastāv lielas finansiālas grūtības. Studijām koledžā viņai bija atbalsts no Anglijas reģiona. 

Plimutas Universitātē ir īpašs dienests „Student Funding Unit”, kas palīdz studentiem risināt studiju finansēšanas jautājumus. Saite uz kontaktiem: www.plymouth.ac.uk/study/fees/support. No Latvijas puses atbalsts stipendiju veidā nav pieejams ārvalstu augstskolās uzņemtajiem studentiem. Taču var pieteikties valsts galvotam studiju un/vai studējošā kredītam. Pašlaik tuvojas dokumentu iesniegšanas termiņš – 15. aprīlis. Informācija par pieteikšanās kārtību atrodama šeit: www.sza.gov.lv

Veiksmi!