Nordplus Pieaugušo izglītības programma

Nordplus Pieaugušo programma ir viena no Nordplus programmas piecām apakšprogrammām, kas stiprina un attīsta sadarbību pieaugušo izglītības jomā Ziemeļu un Baltijas reģionā.


Programmas dalībvalstis

Programmā piedalās Ziemeļvalstis un Baltijas valstis : Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.


Programmas mērķi:

 • veidot sadarbības tīklus un partnerības starp pieaugušo izglītībā iesaistītām iestādēm (izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem, organizācijām, t.sk. nevalstiskajām organizācijām);
 • attīstīt visa veida pieaugušo formālo, neformālo un interešu izglītību;
 • veicināt kvalitāti un jauninājumus pieaugušo izglītībā;
 • stiprināt saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.


Programmas mērķgrupas:

 • pieaugušie;
 • lēmumu pieņēmēji, skolotāji un citi pieaugušo izglītībā iesaistītie;
 • pieaugušo mācību programmu dalībnieki.


Programmas aktivitātes

Programmas ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu divu veidu aktivitātēm: mobilitātēm un sadarbības projektu aktivitātēm.

1. Mobilitātes
 • sagatavošanas braucieni (līdz 5 dienām);
 • skolotāju un cita pedagoģiskā personāla tālākizglītība (no 5 dienām līdz 1 gadam);
 • pieaugušo audzēkņu apmaiņa (no 5 dienām līdz 1 gadam).
2. Sadarbības projekti
 • tematisko tīklu projekti, kas paredz administratīvas tikšanās, lai dibinātu un attīstītu sadarbības tīklu pieaugušo izglītības sfērā, sabiedrības informēšanas aktivitātes, projekta rezultātu izplatīšanu;
 • attīstības projekti, kas paredz jaunu moduli, kursu, mācību metožu izveidi;
 • plānošanas projekti, kas paredz iestrādes jaunu projektu izstrādei.


Projekta pieteicējs un sadarbības partneri:

 • izglītības iestādes, organizācijas, institūcijas, kas strādā ar pieaugušo izglītības jautājumiem, formālo, neformālo un interešu izglītību;
 • interešu un neformālās izglītības institūcijas, kas izglīto darbam vai sociālajai dzīvei;
 • vispārējās un profesionālās izglītības iestādes, speciālās izglītības iestādes, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas.
Dalību programmā var pieteikt atbildīgā organizācija vai institūcija vienā no programmas dalībvalstīm. Piesakoties programmas finansējuma, atbildīgā organizācija uzņemas koordinējošo lomu. Koordinatora pienākums līguma darbības periodā ir pārraudzīt pieteiktās aktivitātes un piešķirtā finansējuma izlietojumu.
 • Mobilitātēm ir jāpiesaista vismaz viens sadarbības partneris no citas programmas dalībvalsts;
 • Sadarbības projektiem ir jāpiesaista vismaz divi sadarbības partneri no dažādām programmas dalībvalstīm.
Visām sadarbības aktivitātēm ir jābalstās uz vienošanos starp dalībvalstu izglītības iestādēm vai organizācijām.


Programmas finansējums

Finansējumu piešķir:
 • Mobilitātēm 100% apmērā no mobilitātes izmaksām saskaņā ar standarta (maksimālajām) likmēm ceļa un uzturēšanās izdevumiem;
 • Sadarbības projektiem līdz 75% no projekta izmaksām. Nordplus finansējums izlietojams tikai tiešajiem projekta īstenošanas izdevumiem. 


Programmas administrēšana

Pieaugušo programmu administrē Dānijas Starptautiskās izglītības aģentūra: www.iu.dk


Papildu informācija

Nordplus programmas oficiālā mājaslapa: www.nordplusonline.org.
Latvijas Nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra.Kontaktinformācija

Irīna Stoļarova
Tālr. 67785424
E-pasts: irina.stolarova@viaa.gov.lv