Nordplus programma

Nordplus izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis. Nordplus programmas darbību plāno ietvarprogrammās ik pa četriem gadiem - VIAA īstenotas ietvarprogrammas kopš 2008. gada un 2017. gadā uzsākta ietvarprogramma 2018. - 2020. gadam. 

Programmā uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes īsteno uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.


Nordplus
programmu veido piecas apakšprogrammas:

Nordplus rokasgrāmata (2018-2022): angļu un skandināvu valodās 


Nordplus
programmas mērķi

  • veicināt Ziemeļvalstu kultūru un valodu apguvi, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni;
  • sniegt ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā mūžizglītības attīstībā;
  • atbalstīt, attīstīt un sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas prakses piemēriem;
  • stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību un Ziemeļu reģiona un Baltijas izglītības telpas izveidi.


Nordplus
programmas dalībvalstis

Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.


Dalība Nordplus programmā

Programmā var piedalīties organizācijas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana, kā arī izglītības vai mūžizglītības sfērā strādājošie. Projektus iesniedz juridiskas personas.


Finansējuma piešķiršana

Nordplus ietvarprogrammā atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

  • mobilitātēm;
  • projektiem;
  • tīklojumiem.

Programmas finansējumu piešķir aktivitātēm, kuras norisinās kādā no programmas dalībvalstīm un kuras īsteno programmas dalībvalstu pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā, ja tas ir lietderīgi tīklojumam vai projekta partneriem, aktivitāšu īstenošanā var piedalīties dalībnieki no citām valstīm.


Nordplus
vadības sistēma

Nordplus vadības sistēmu veido piecu nacionālo programmu aģentūru apvienība. Tajā ietilpst nacionālās aģentūras no Dānijas, Somijas, Īslandes, Norvēģijas un Zviedrijas.

Uz Nordplus ietvarprogrammas darbības laiku Ziemeļvalstu Ministru padome par atbildīgo administrējošo iestādi ir noteikusi Augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centru Norvēģijā. Papildu informācija: http://www.nordplusonline.org

Latvijā Nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Aģentūras uzdevums ir informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu.


Kontaktinformācija

Reinis Tralmaks (Jauniešu, Pieaugušo un Augstākās izglītības programma)
Tālr. 67830837
E-pasts: reinis.tralmaks@viaa.gov.lv 

Irīna Stoļarova (Horizontālā un Ziemeļvalstu valodu programma)
Tālr.: 67785424
E-pasts: irina.stolarova@viaa.gov.lv