Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta sagatavošanas vizītes (noslēgušās)

Sagatavošanas vizītes

Potenciāliem projektu iesniedzējiem bija iespējams iegūt finansējumu sagatavošanas vizīšu organizēšanai. Sagatavošanas vizītes ir attiecināmas gan uz „Stipendiju” aktivitāti, gan uz „Pētniecības” aktivitāti.  

 

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas LV05 „Pētniecība un stipendijas” (programma) divpusējās sadarbības fonda ietvaros sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāti konkursi ir noslēgušies un šajā periodā vairs netiek plānoti.

Sagatavošanas vizīšu mērķi bija atrast iespējamos partnerus un kopīgi plānot projekta pieteikuma izstrādi, kā arī pārrunāt sadarbības modeļus, lomas, definēt turpmākās sadarbības mērķus, uzdevumus, atbildības, sadarbības aktivitāšu plānus.

 

Finansējums projekta sagatavošanas vizītēm

Sagatavošanas vizīšu projektiem programmas līdzfinansējums ir 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 000 eiro vienam projektam.

Sagatavošanas vizīte bija īstenojama pirms projekta pieteikuma iesniegšanas aktivitātēs „Pētniecība” un „Stipendijas".

 


Projekta iesniedzējs un partneri, kuri var pretendēt uz programmas finansējumu
  • Aktivitātes "Pētniecība" ietvaros – zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta Latvijas zinātniskā institūcija, kas veic ar saimniecisku darbību nesaistītu pamatdarbību – zinātnisko darbību un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses apmācību veidā.
  • Aktivitātes "Stipendijas" ietvaros – akreditēta augstākās izglītības iestāde (t.sk. koledža) no Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes vai Norvēģijas, kurai ir derīga Eiropas Komisijas piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta.
  • Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektos varēja piedalīties arī citi partneri, bet šādu partneru dalības izmaksas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektos nevarēja segt no programmas finansējuma.
Partnerība

Programmas divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projekta ietvaros bija obligāta partnerība starp vismaz vienu institūciju no Latvijas un vienu institūciju no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas.

 

Sagatavošanās vizītes ilgums Vienas sagatavošanās vizītes ilgums ir no vienas līdz piecām dienām.

Attiecināmās izmaksas
  • Projekta iesniedzēja ceļa izdevumi, dienas nauda un viesnīcas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem ar komandējumiem saistīto izdevumu atlīdzināšanas jomā;
  • Donorvalsts partnera ceļa izdevumi, dienas nauda un viesnīcas izmaksas saskaņā ar attiecīgajā valstī noteiktajām komandējuma izdevumu normām;
  • Apdrošināšanas izmaksas;
  • Vietējā transporta izmaksas.

Konkursi

1. kārta – 2013. gada beigās – apstiprināto projektu saraksts: ?d=sv_apstiprinato_projektu_saraksts_lv_2013.xls
2. kārta – 2014. gada beigās – apstiprināto projektu saraksts: ?d=sv_apstiprinatie_projekti_2014.xls

 

 

MK noteikumi „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums” - www.likumi.lv.