Izsludināta izglītības iestāžu pieteikšanās pieaugušo izglītības 
projekta īstenošanas 2. kārtā

VIAA aicina izglītības iestādes pieteikties izglītības programmu īstenošanai un iesniegt pieteikumus līdz 2018. gada 18. janvārim.

Dalība projektā

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS) prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena* profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām, iesniedzot pieteikuma veidlapas. Visus dokumentus, kuri attiecas uz iestāžu pieteikšanos piegušo izglītības projekta īstenošanas 2. kārtā atradīsiet tabulā DOKUMENTI UN VEIDLAPAS.

*izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas

Mācību vajadzību saraksti publicēti par šādām nozarēm

 • Būvniecības nozare
 • Drukas un mediju tehnoloģiju nozare
 • Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare
 • Ēdināšanas pakalpojumu un tūrisma nozare
 • Enerģētikas nozare
 • Ķīmiskās rūpniecības nozare
 • Kokrūpniecības nozare
 • Kultūras nozare
 • Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare
 • Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozare
 • Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare
 • Transporta un loģistikas nozare

Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā.

Piedāvājumu vērtēšana

Izglītības iestāžu piedāvājumus vērtēs atlases komisija, kuras sastāvā ir VIAA, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvji. Darbam komisijā VIAA var pieaicināt nozaru ekspertus.

Ar atlasītajām izglītības iestādēm tiks slēgti sadarbības līgumi un izglītības iestādes pieteiktās izglītības programmas tiks iekļautas Projekta mācību piedāvājumā.
Izglītības programmu īstenošanu finansēs atbilstoši vienas vienības izmaksu metodikai (METODIKA), visām izglītības iestādēm piemērojot vienotu cenrādi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2018. gada jūnijs.

Papildu informācija

VIAA kontaktpersonas: 
Ingus Zitmanis, tālr. 67854771, e-pasts: ingus.zitmanis@viaa.gov.lv
Kristīne Logina, tālr. 67854760, e-pasts: kristine.logina@viaa.gov.lv
Nelda Mikanova, tālr. 67854769, e-pasts: nelda.mikanova@viaa.gov.lv

Izglītības iestāžu atlases 2. kārtas dokumenti un veidlapas 

  Izglītības iestāžu atlase   Piezīmes
1.

Nolikums

?d=7388_NOLIKUMS_2._kartas_atlasei.pdf  
Pielikumi
Ar pieteikuma veidlapu saistītie pielikumi
1.

Pieteikuma veidlapa par piedalīšanos izglītības iestāžu atlasē

?d=99617_1.pielikums_Pieteikuma_veidlapa_par_piedalisanos_izglitibas_iestazu_atlase.docx  
2.

Tehniskā piedāvājuma veidlapas:

   
2.1. 

Būvniecības nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums

?d=36541_Buvnieciba_TP.xlsx   
2.2. Drukas un mediju tehnoloģiju nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=42343_83846_Druka_Mediji_TP.xlsx   
2.3.  Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=6812_67887_Elektro_IKT_TP.xlsx   
2.4.  Ēdināšanas pakalpojumu un tūrisma nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=18802_Edinasana_Turisms_TP.xlsx    
2.5. Enerģētikas nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=20195_Energetika_TP.xlsx    
2.6.  Ķīmiskās rūpniecības nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=59408_Kimiska_rupnieciba_TP.xlsx    
2.7.  Kokrūpniecības nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=52685_Kokrupnieciba_TP.xlsx    
2.8.  Kultūras nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=91472_Kultura_TP.xlsx    
2.9.  Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=87599_Metalapstrade_masinas_TP.xlsx    
2.10.  Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=17336_Partika_lauksaimnieciba_TP.xlsx    
2.11.  Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums ?d=38781_74999_Tekstils_TP.xlsx    
2.12.  Transporta un loģistikas nozares izglītības programmu tehniskais piedāvājums  ?d=15065_Transports_logistika_TP.xlsx    
3.

Apliecinājums par profesionālās tālākizglītības programmas/u akreditāciju

?d=8710_3.pielikums_Apliecinajums_par_programmu_akreditaciju.docx  
4. Apliecinājums par profesionālas pilnveides izglītības programmas/u akreditāciju ?d=4268_4.pielikums_Apliecinajums_par_profesionalas_pilnveides_programmu_akreditaciju.docx  
5. Apliecinājums par pretendenta infrastruktūras modernizācijā ieguldīto līdzekļu apmēru ?d=88224_5.pielikums_Apliecinajums_par_pretendenta_infrastrukturas_modernizacija_iegulditajiem_lidzekliem.docx  
6. Nozares ekspertu padomes atzinums ?d=9716_6.pielikums_Nozares_ekspertu_padomes_atzinums.docx  
7. Pretendenta iesniedzamo dokumentu uzskaites veidlapa ?d=14955_9.pielikums_Pretendenta_iesniedzamo_dokumentu_uzskaites_veidlapa.xlsx   
Citi pielikumi
8. Sadarbības līguma paraugs ?d=85541_8.pielikums_Sadarbibas_liguma_paraugs.doc  
Mācību vajadzību saraksti
1. Būvniecības nozare ?d=36760_macibu_vajadzibas_Buvnieciba.xlsx  
2.  Drukas un mediju tehnoloģiju nozare ?d=22042_macibu_vajadzibas_Drukas_mediju_tehnologijas.xlsx  
3. Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ?d=99687_macibu_vajadzibas_E_IKT.xlsx  
4. Ēdināšanas pakalpojumu un tūrisma nozare ?d=65016_macibu_vajadzibas_Edinasanas_pakalpojum_un_turisms.xlsx  
5. Enerģētikas nozare ?d=85237_macibu_vajadzibas_Energetika.xlsx  
6. Ķīmiskās rūpniecības nozare ?d=72356_macibu_vajadzibas_Kimiska_rupnieciba.xlsx  
7. Kokrūpniecības nozare ?d=39565_macibu_vajadzibas_Kokrupnieciba.xlsx  
8. Kultūras nozare ?d=38020_macibu_vajadzibas_Kultura.xlsx  
9. Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare ?d=40988_macibu_vajadzibas_Masinbuve_Metals.xlsx   
10. Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozare ?d=49933_macibu_vajadzibas_Partikas_rupnieciba_un_lauksaimnieciba.xlsx  
11. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare ?d=99354_macibu_vajadzibas_Tekstilizstradajumu_razosana.xlsx  
12. Transporta un loģistikas nozare ?d=86802_macibu_vajadzibas_Transports_un_logistika.xlsx  
Finansēšanas kārtība
1. Vienas vienības izmaksu metodika Lejupielādēt