SkillsLatvia

SkillsLatvia ir nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem, kas sākot ar 2017. gadu notiek reizi gadā. Konkursā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties.

  • SkillsLatvia 2018 apstiprinātas 20 nominācijas;
  • SkillsLatvia sekmē profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus vajadzībām un veicina profesionālās izglītības pievilcību Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrībā;
  • SkillsLatvia veicina sadarbību starp darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm;
  • SkillaLatvia ir priekšatlase tālākai jauniešu dalībai Eiropas un pasaules līmeņa konkursos EuroSkills un WorldSkills, pārstāvot tajos Latvijas valsts  komandu starptautiskā līmenī.


Par pirmo nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2017

Profesionālās meistarības konkursi:

 • ceļ profesionālās izglītības iestāžu prestižu, izglītojamo pašapziņu, uzņēmību un motivāciju labāk apgūt mācību programmu, sekmēt viņu nodarbināmību un konkurētspēju, pārejot uz darba tirgu;
 • veido ciešu sadarbību ar nozaru ekspertiem, izstrādājot profesionālās meistarības konkursu darba uzdevumus un to izpildes vērtēšanas kritērijus profesijās, kas turpmāk veicinātu profesionālās izglītības satura atbilstības nodrošināšanu mainīgajām darba tirgus prasībām;
 • popularizē sabiedrībā profesionālo izglītību kā vērtību apzinātas karjeras virziena izvēlei, motivē vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos izvēlēties apgūt darba tirgū pieprasītas profesionālās kvalifikācijas, tajā skaitā zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās profesijas, jau pēc pamatizglītības ieguves.

Konkurss tiek organizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.