Esiet sveicināti Valsts izglītības attīstības aģentūrā!

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

VIAA darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”

Saskaņā ar VIAA nolikumu tās darbības mērķis ir īstenot valsts politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā un nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas atbildībā esošo valsts, Eiropas Savienības (ES) politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

VIAA funkcijas:

 • nodrošināt ES struktūrfondu vadībā iesaistītās sadarbības iestādes pienākumu izpildi ES struktūrfondu aktivitātēm izglītībā un zinātnē laika periodā 2007-2013;
 • nodrošināt Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā vispārējās (skolu) izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomās; 
 • nodrošināt Latvijas dalību Euroguidance tīkla un Eurydice tīkla darbībā saskaņā ar ES vadlīnijās noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 
 • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu un projektu apsaimniekošanu;
 • nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Stipendiju fonds” koordinējošās institūcijas un grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” starpniekinstitūcijas funkcijas;
 • nodrošināt Ziemeļu Ministru padomes programmas Nordplus nacionālā informācijas biroja funkciju īstenošanu;
 • nodrošināt informācijas sniegšanu un konsultācijas par valsts politikas izglītības, zinātnes un inovāciju jomā īstenošanu, valsts, Eiropas Savienības politiku un ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību;
 • nodrošināt informācijas sniegšanu un konsultācijas par ES sadarbības programmām ar citām pasaules valstīm augstākās izglītības un zinātnes attīstības, mūžizglītības sistēmas attīstības un profesionālās izglītības sistēmas attīstības jomā;
 • organizēt Eiropas Atzinības zīmes valodu apguvē pretendentu atlasi;
 • nodrošināt sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju struktūrvienībām pretendentu atlasei ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes politikas jomā;
 • nodrošināt starptautiskās sadarbības projektu un ES politikas iniciatīvu īstenošanu Latvijā izglītības un zinātnes politikas jomā;
 • nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību un centralizēto informatīvo resursu un metodisko materiālu izstrādi karjeras attīstības atbalsta jautājumos;
 • nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu izglītības inovāciju projektu īstenošanai; 
 • nodrošināt ārzemnieku un Latvijas iedzīvotāju piesaisti, atlasi un finansēšanu studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās nozares starptautisko vienošanos ietvaros;
 • nodrošināt informācijas, publicitātes un atbalsta pasākumu veikšanu ES ārējās sadarbības politikas instrumentiem izglītības un zinātnes politikas jomā;
 • nodrošināt starptautisko pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā; 
 • organizēt profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu nacionālā līmeņa profesionālās meistarības konkursus un nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos konkursos (piem., EuroSkills, WorldSkills);
 • nodrošināt ES Ietvara programmas APVĀRSNIS 2020 (HORIZON 2020) Nacionālā kontaktpunkta funkciju īstenošanu;
 • nodrošināt Latvijas dalību līguma par ES darbību 185. un 187. panta izrietošajās kopējās programmās un kopīgās tehnoloģiju ierosmēs, kā arī ES COST, ERA-NET un ERA-NET+ projektos;
 • nodrošināt starptautisko sadarbības programmu projektu zinātnē un tehnoloģiju attīstībā vērtēšanu, administrēšanu un uzraudzību.

Funkciju pilnvērtīgai izpildei VIAA ir izveidota organizatoriskā struktūra ar skaidri nodalītu funkciju un kompetences sadalījumu gan starp struktūrvienībām, gan darbiniekiem. Iestādes uzbūve un darba organizācija, direktora, direktora vietnieku un struktūrvienību vadītāju, kā arī ierēdņu un darbinieku kompetence, tiesības un pienākumi ir apstiprināti VIAA reglamentā.

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, īstenošanu un konsekventu kontroli, finanšu resursu caurredzamību, kā arī mērķtiecīgu un racionālu vadības sistēmu un novērstu iespējamus interešu konfliktus, VIAA ievēro Ētikas kodeksu.
 
VIAA darba moto: Mūsu zināšanas jūsu izaugsmei!

Lai mūsu atbalsts jums noder savu ideju piepildīšanā!