Lapa aktualizēta: 05.03.2014 Uz sākumu » VIAA » VIAA darbība

VIAA darbība

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

VIAA darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 934 „Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums”

Saskaņā ar VIAA nolikumu tās darbības mērķis ir īstenot valsts politiku augstākās izglītības un zinātnes attīstības, mūžizglītības sistēmas attīstības, profesionālās izglītības sistēmas attīstības un vispārējās izglītības sistēmas attīstības jomā, veikt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansēto projektu, izglītības inovācijas projektu, ES programmu un citu finanšu instrumentu programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu un uzraudzību.

VIAA funkcijas:

 • nodrošināt ES struktūrfondu vadībā iesaistītās sadarbības iestādes pienākumu izpildi ES struktūrfondu aktivitātēm izglītībā un zinātnē;
 • nodrošināt ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumiem izveidoto rīcības, sadarbības un mobilitātes programmu īstenošanu Latvijā mūžizglītības un izglītības jomās;
 • nodrošināt Latvijas dalību Euroguidance tīkla un Eurydice tīkla darbībā saskaņā ar ES vadlīnijās noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem; 
 • nodrošināt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu un projektu administrēšanu;
 • nodrošināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Stipendiju fonds” koordinējošās institūcijas un grantu shēmas „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” starpniekinstitūcijas funkcijas;
 • nodrošināt Ziemeļu Ministru padomes Izglītības un pētniecības programmas Nordplus Framework Programme īstenošanu; 
 • nodrošināt informācijas sniegšanu un konsultācijas par ES sadarbības programmām ar citām pasaules valstīm augstākās izglītības un zinātnes attīstības, mūžizglītības sistēmas attīstības un profesionālās izglītības sistēmas attīstības jomā;
 • nodrošināt Eiropas Moderno valodu centra Latvijas kontaktpunkta darbību un dalībnieku atlasi Eiropas Moderno valodu centra radošajām darbnīcām; 
 • nodrošināt sadarbību ar ārvalstu institūcijām un starptautisko organizāciju struktūrvienībām ārvalstu un starptautisko organizāciju piedāvātajām stipendiju programmām izglītības un zinātnes politikas jomā; 
 • nodrošināt starptautiskās sadarbības projektu un ES politikas iniciatīvu īstenošanu Latvijā izglītības un zinātnes politikas jomā;
 • nodrošināt karjeras attīstības atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju sadarbību; 
 • nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti, uzkrāšanu un apsaimniekošanu izglītības inovācijas projektu īstenošanai; 
 • nodrošināt ārzemnieku un Latvijas iedzīvotāju piesaisti, atlasi un finansēšanu studijām, pētniecībai un dalībai starptautiskajās vasaras skolās augstākās izglītības un zinātniskajās institūcijās nozares starptautisko vienošanos ietvaros; 
 • nodrošināt informācijas, publicitātes un atbalsta pasākumu veikšanu ES ārējās sadarbības politikas instrumentiem izglītības un zinātnes politikas jomā;
 • nodrošināt starptautisko pētījumu īstenošanu izglītības un zinātnes politikas jomā; 
 • nodrošināt Latvijas dalību starptautiskajos profesionālās izglītības audzēkņu un absolventu meistarības konkursos (EuroSkills, WorldSkills).
 
Funkciju pilnvērtīgai izpildei VIAA ir izveidota organizatoriskā struktūra ar skaidri nodalītu funkciju un kompetences sadalījumu gan starp struktūrvienībām, gan darbiniekiem. Iestādes uzbūve un darba organizācija, direktora, direktora vietnieku un struktūrvienību vadītāju, kā arī ierēdņu un darbinieku kompetence, tiesības un pienākumi ir apstiprināti VIAA reglamentā.
 
Lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu, īstenošanu un konsekventu kontroli, finanšu resursu caurredzamību, kā arī mērķtiecīgu un racionālu vadības sistēmu un novērstu iespējamus interešu konfliktus, VIAA ievēro Ētikas kodeksu.
ES fuuters

Aģentūras darbību un mājas lapas izstrādi, kā arī uzturēšanu līdzfinansē Eiropas Savienība.