Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperta (darbinieka) amats
(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • pārstāvēt Valsts izglītības attīstības aģentūru Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmu projektos (turpmāk – Projekti) un nodrošināt Projektu aktivitāšu ieviešanu Latvijā;
 • sniegt konsultācijas Projektu pieteicējiem par līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem;
 • organizēt Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisijas darbu, protokolēt komisijas sēdes un sekot līdzi pieņemto lēmumu izpildei;
 • sagatavot un izsūtīt komisijas pieņemtos lēmumus;
 • nodrošināt līgumu slēgšanu par Projektu īstenošanu un līdzfinansējuma piešķiršanu;
 • veikt Projektu ieviešanas uzraudzību;
 • pārbaudīt zinātnisko institūciju iesniegto informāciju par Projektu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojumu saskaņā ar līgumā noteikto;
 • veikt Projekta ieviešanas pārbaudes uz vietas;
 • piedalīties analītisku pārskatu sagatavošanā par valsts budžeta 70.06.00 apakšprogrammas “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” ietvaros sniegto atbalstu starptautisku pētniecības projektu Latvijas dalībniekiem;
 • piedalīties nodaļas kompetencē esošu tiesību aktu projektu izstrādāšanas procesā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Vēlams doktora zinātniskais grāds;
 • praktiskā pieredze darbā valsts iestādē vai komercsabiedrībā – vismaz 3 gadi;
 • vēlama pieredze darbā zinātnes nozarē;
 • pieredze analītisku dokumentu projektu sagatavošanā;
 • pieredze pētniecības projektu administrēšanā, vēlama pieredze dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, t.sk., iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī (atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei” noteiktajiem kritērijiem);
 • zināšanas par Latvijas zinātnes sistēmu;
 • zināšanas pētniecības un inovāciju politikas īstenošanā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • stabilitāti un labus darba apstākļus.

Amats ir klasificēts 44.saimes IIIA līmenī (11.mēnešalgu grupa). Mēnešalgas apmērs atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei: 1.kategorija: 1052,00 EUR, 2.kategorija: 1209,00 EUR, 3.kategorija: 1382,00 EUR (bruto).

Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, kurā ir aprakstīta darba pieredze analītisku dokumentu projektu sagatavošanā un darbā ar Eiropas Savienības struktūrfondu, Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmu, Latvijas Zinātnes padomes vai valsts pētījumu programmu projektu ieviešanu, norādot darba periodu (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze un laika periods, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes, un pretendents netiek virzīts nākamajā kārtā), dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Valsts izglītības attīstības aģentūrai (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050), vai nosūtīt uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv (ar norādi “Konkursam uz vecākā eksperta amatu”) līdz 2018.gada 2.martam, vai iesniegt personīgi 5.stāvā. Papildu informācija pa tālruni: 67785407.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas prioritārajām prasībām konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.