Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina pievienoties savai komandai
juristu (iepirkumu jautājumos)
Vadības un ārējas sadarbības departamenta
Administratīvās vadības nodaļā
(darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam: 

 • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • mēnešalgu (atbilstoši profesionālai pieredzei) - 1. kategorija: 940,00 EUR, 2. kategorija: 1115,00 EUR, 3. kategorija: 1287,00 EUR (bruto);
 • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu;
 • stabilitāti un labus darba apstākļus.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt publiskos iepirkumus, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai, tajā skaitā veikt iepirkumu dokumentācijas sagatavošanu, iesniegto piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veikt iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu, kā arī veikt visas darbības, kas saistītas ar elektronisko iepirkumu sistēmu;
 • pārstāvēt VIAA intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, tai skaitā piedalīties paskaidrojumu sagatavošanā par Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtajiem iesniegumiem;
 • sniegt juridiska rakstura konsultācijas VIAA darbiniekiem par VIAA kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • veikt privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, normatīvo aktu un lēmumu projektu tiesiskuma iepriekšēju papildpārbaudi;
 • saskaņā ar nodaļas vadītāja uzdevumu izstrādāt publisko un privāttiesisko līgumu projektus un veikt citus vadītāja uzdevumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • pieredze iepirkumu jomā vismaz viens gads;
 • pieredze iekšējo normatīvo aktu un līgumu izstrādē vismaz viens gads;
 • zināšanas administratīvā procesa jomā;
 • zināšanas publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un kompetento institūciju izstrādāto publiskā iepirkuma vadlīniju piemērošanas jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā;
 • teicamas komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu, iekļauties noteiktos termiņos, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;

Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, kurā aprakstīta pieredze iepirkumu jomā un iekšējo normatīvo aktu un līgumu izstrādē, norādot darba periodu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – nosūtīt pa pastu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050), vai nosūtīt uz e-pasta adresi personals@viaa.gov.lv (ar norādi “Konkursam uz jurista amatu”) līdz 2019. gada 6. septembrim, vai iesniegt personīgi 5.stāvā. Papildu informācija pa tālruni: 67785407.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Individuāli sazināsimies ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.