Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2017. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība
VIAA 2016/26 ERAF RVT
---
---

SIA “NAMS”

?d=Autoruzraudzibas_ligums_RVT_metod._k._un_dien.v..pdf

32 900,00 EUR Līdz saistību izpildei
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”
VIAA 2016/39
30.12.2016.
16.01.2017.
plkst.10:00

1) SIA “TA Group”;
2) A.Lūse;
3) E. Oļehnoviča;
4) G.Šmaukstele;
5) SIA “CSE COE”;
6) Biedrība “ALTUM”;
7) A.Rabovičs;
8) I. Kriškijāne;
9) SIA “Trīs V”;
10) SIA “BMBS”;
11) SIA “AC Konsultācijas”

12) SIA “ArtSmart”

41 999.99 EUR Plānotais vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir līdz vispārīgās vienošanās summas sasniegšanai vai līdz 31.12.2018., atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais.
Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs
VIAA 2016/37 ESF
--- 29.12.2016. plkst.9:00
Skatīt līgumu sarakstu: ?d=Pielikums_ligumu_saraksts_2017.doc
Mobilo sakaru pakalpojumi
VIAA 2017/07 24.01.2017
06.02.2017.
plkst.11:00
SIA “TELE 2” 41 999.99 EUR Līgums ir spēkā līdz kopējās Līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadi no Līguma noslēgšanas dienas
Fotogrāfa pakalpojumi
--- --- --- SIA „WWW.OLIŅŠ. LV” 3 999,00 EUR Līdz saistību izpildei
Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana veselības apdrošināšanas iepirkumā
--- --- --- SIA „AVL Finance”

3 999,00 EUR

Līdz saistību izpildei
Ziņu aģentūras pakalpojumi - mediju monitorings un publikāciju arhīvs 2017.gadam --- --- --- SIA “LETA” 280.00 EUR mēnesī 31.12.2017.

1 - Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 - Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 - Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".