Rakstiski noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi 2017. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3

Par pakalpojumu izmantošanu vietnē www.mailigen.lv

- - -

SIA "Mailigen"

168,00 EUR 07.04.2017. līdz 07.04.2018.

Pieslēguma izmantošana un Lursoft datu bāzu izmantošana internetā

- - -

SIA “Lursoft IT”

1620,00 EUR 03.03.2017. līdz 02.03.2020. 

Datoru un telefonu tīkla ierīkošana VIAA biroja telpās Z.A. Meierovica bulv. 16 -1 (4., 5.stāvā)

 -

SIA „Eiroparks”

643,60 EUR 15.03.2017. līdz 31.03.2017.

Autostāvvietu nomas pakalpojumi

- - -

SIA „EuroPark”

3228,00 EUR 01.04.2017. līdz 31.03.2018.

Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, būvprojekta izstrāde

 VIAA 2016/25 ERAF PT 15.09.2016
23.11.2016., plkst. 11.00

SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”
?d=VIAA_2016_25_ERAF_PT_Projektesanas_ligums.pdf

40 650,00 EUR  Līdz saistību izpildei 
Priekuļu tehnikuma lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas jaunbūves un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma Tehniķu ielā 4, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, autoruzraudzība VIAA 2016/25 ERAF PT

15.09.2016

23.11.2016., plkst. 11.00

SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI”

?d=VIAA_2016_25_ERAF_PT_Autoruzraudzibas_ligums.pdf
 

8 000,00 EUR

 Līdz saistību izpildei   
Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darbnīcu izveide un darbības nodrošināšana
Nr.: VIAA 2017/10
--- 08.02.2017. plkst.11.00

1.daļā - Dace Runča
2. daļā - Ieva Rituma
3.daļā - Irina Cakule
4.daļā - Jānis Pavlovskis
5.daļā - Igors Ivanovs
6.daļā - SIA “DataGroup Technology”
7.daļā - Ligita Kvēpa;
8.daļā - Gunta Stepanova
9.daļā - Māris Rudzītis;
10.daļā - Līga Jaunzeme
11.daļā - Sandis Breiers
12.daļā - Dzintra Baumane
13.daļā - Sandra Miklaševiča
14.daļā - Rita Kokorēviča
15.daļā - Arnis Karlsons
16.daļā - Arvīds Verza
17.daļā - Gunta Beperščaite

 

Lēmums

Līgumi:
1. - 8. daļa ?d=1_8_dala_slegtie_ligumi.zip
9. - 17. daļa ?d=9_17_dala_slegtie_ligumi.zip

8460,00 EUR 28.04.2017.
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība
VIAA 2016/26 ERAF RVT
---
---

SIA “NAMS”

?d=Autoruzraudzibas_ligums_RVT_metod._k._un_dien.v..pdf

32 900,00 EUR Līdz saistību izpildei
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase
VIAA 2016/39
30.12.2016.
16.01.2017.
plkst.10:00

1) SIA “TA Group”;
2) A.Lūse;
3) E. Oļehnoviča;
4) G.Šmaukstele;
5) SIA “CSE COE”;
6) Biedrība “ALTUM”;
7) A.Rabovičs;
8) I. Kriškijāne;
9) SIA “Trīs V”;
10) SIA “BMBS”;
11) SIA “AC Konsultācijas”

12) SIA “ArtSmart”

41 999.99 EUR Plānotais vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir līdz summas sasniegšanai vai līdz 31.12.2018., atkarībā no tā, kurš apstāklis iestāsies pirmais
Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs
VIAA 2016/37 ESF
--- 29.12.2016. plkst.9:00
Skatīt līgumu sarakstu: ?d=Pielikums_ligumu_saraksts_2017.doc
Mobilo sakaru pakalpojumi
VIAA 2017/07 24.01.2017
06.02.2017.
plkst.11:00
SIA “TELE 2” 41 999.99 EUR Līgums ir spēkā līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas dienas
Fotogrāfa pakalpojumi
--- --- --- SIA „WWW.OLIŅŠ. LV” 3 999,00 EUR Līdz saistību izpildei
Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana veselības apdrošināšanas iepirkumā
--- --- --- SIA „AVL Finance”

3 999,00 EUR

Līdz saistību izpildei
Ziņu aģentūras pakalpojumi - mediju monitorings un publikāciju arhīvs 2017.gadam --- --- --- SIA “LETA” 280.00 EUR mēnesī 31.12.2017.

1 - Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 - Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 - Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".