Iepirkuma
“Video materiālu izveide nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu un profesionālās izglītības popularizēšanai” 
identifikācijas Nr. VIAA 2018/19 

 

Paziņojums ievietots: 12.04.2018.
 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija:

  • Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Iluta Kažmēre, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67785838, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv .
  • Tehniska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Ieva Stulpiņa, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67785404, e-pasta adrese: ieva.stulpina@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Video materiālu izveide nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu un profesionālās izglītības popularizēšanai, kas sastāv no 15 (piecpadsmit) video saskaņā ar iepirkuma nolikuma B sadaļu “Tehniskā specifikācija” . 
 
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA „Repute”, reģ. Nr.40003474804, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 14-10, Rīga, LV-1011 .

Līgumcena: 74 977,00 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro un nulle centi) bez PVN .

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_VIAA_2018.19.pdf