VIAA amatpersonu/darbinieku mēnešalgas

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta pirmo daļu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

 1. amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 30.11.2010. not.nr. 1075);
 2. darbinieka kvalifikācijas pakāpi, ko veido divi komponenti:
     • amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējums;
     • amatpersonas profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

  

Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonu atalgojums

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.16. apakšpunktu un 12.2 punktu, publicējam informāciju par Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonām izmaksai aprēķināto atalgojumu. Izmaksai aprēķinātajā atalgojuma summās ietverta arī samaksa par atvaļinājuma laiku nākamajā mēnesī.

Mēnesis 
2017. gada novembris

?d=Izmaksatais_atalgojums_par_2017_gada_novembri.pdfVIAA amatpersonu/darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta ieteikumu Nr.1 "Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu" 1. punktu publicējam informāciju par Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.