Valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmes

 Nosaukums 
1. Apakšprogramma 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra" ?d=42519_Apak_programma_70.08.00.pdf
2. Apakšprogramma 70.07.00 "Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" ?d=62585_Apak_programma_70.07.00.pdf
3. Apakšprogramma 70.15.00 "Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana" ?d=13276_Apak_programma_70.15.00.pdf
4.

Apakšprogramma 62.08.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)":

   • 1.1.1.2. SAM "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekta īstenošana
   • 1.1.1.5. SAM "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās"
   • 8.1.3. SAM "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" sadarbības partnerim – VIAA plānotie budžeta līdzekļiem projektu īstenošanai

?d=26770_Apak_programma_62.08.00_SAM_1.1.1.2..pdf

 

?d=26310_Apak_programma_62.08.00_SAM_1.1.1.5..pdf

 

?d=51488_Apak_programma_62.08.00_SAM_8.1.3..pdf

5. Apakšprogramma 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)":
   • 7.2.1.2.SAM "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros"
   • 8.4.1. SAM "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projekta īstenošana
   • 8.3.5. SAM "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta īstenošana

?d=Apak_programma_63.08.00_SAM_7.2.1..pdf

 

?d=26211_Apak_programma_63.08.00_SAM_8.4.1..pdf

 

?d=66782_Apak_programma_63.08.00_SAM_8.3.5..pdf

6. Apakšprogramma 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana” ?d=4891_Apak_programma_71.06.00.pdf
7. Apakšprogramma 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" ?d=5918_Apak_programma_70.06.00.pdf
8.

Apakšprogramma 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana"

?d=29617_Apak_programma_42.05.00.pdf
9.

Apakšprogramma 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana"

?d=86838_Apak_programma_05.01.00.pdf
10.  Apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)”:
   • projekta „Izglītības un zinātnes ministrijas kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanai, ieviešanai un uzraudzībai 2014-2020. gada plānošanas periodā” ietvaros sadarbības partnerim – VIAA plānotie budžeta līdzekļiem
?d=39726_Apak_programma_62.20.00.pdf