Baltic Bonus programma 2015. gadā

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas 2015. gadā varēja pieteikties Baltic Bonus programmas finansiālam atbalstam projekta pieteikuma izstrādes izdevumu daļējai segšanai. Atbalsts tika piešķirts tādu projektu pieteikumu izstrādei, kas 2014. vai 2015. gadā iesniegti un izvērtēti 7. Ietvara programmas, Apvārsnis 2020 programmas, līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187. panta izrietošo kopējo programmu un kopējo tehnoloģiju ierosmju un ERA-NET aktivitātes ietvaros atvērtajos projektu konkursos.

Atbalsts tika piešķirts saskaņā ar Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumu 2015. gadā un nolikuma 1. pielikumā noteiktajām atbalsta intensitātēm konkrētiem projektu veidiem kārtējā gadā valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros.

Programmas ietvaros piešķirtais finansiālā atbalsta apmērs 2015. gadā

Nr.p.k.

Zinātniskās institūcijas nosaukums

Atbalstīto iesniegumu skaits

Kopējais piešķirtais

finansiālā atbalsta apmērs (EUR)

1

Latvijas Universitāte

10

22 000

2

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

9

15 000

3

Latvijas Universitātes Filozofijas un

socioloģijas institūts

4

7 000

4

Rīgas Stradiņa universitāte

3

7 000

5

Rīgas Tehniskā universitāte

4

7 000

6

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3

6 000

7

Latvijas Biomedicīnas pētījumu centrs

2

5 000

8

nodibinājums Baltic Studies Centre

2

4 190

9

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

1

4 000

10

Valsts Priekuļu laukaugu

selekcijas institūts

3

4 000

11

Latvijas Zinātņu akadēmija

2

3 500

12

Fizikālās enerģētikas institūts

2

3 000

13

Latvijas Kultūras akadēmijas

Zinātniskās pētniecības centrs

1

2 000

14

Daugavpils Universitāte

3

2 000

15

Rēzeknes Augstskola

1

500