Baltic Bonus 2020. gada programma

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ar 2020. gada februāri uzsāk Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumu pieņemšanu par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmā par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Iesniegumu finansējuma saņemšanai aģentūrā var iesniegt:

   • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā, vai
   • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums

Pieteicēja sagatavotajam projektam jāatbilst šādiem kritērijiem:

   • iesniegts un izvērtēts 2017., 2018., 2019. vai 2020. gadā atklātajā projektu konkursā un tā novērtējums ir sasniedzis attiecīgajā konkursā noteikto nepieciešamo sliekšņa vērtību (vienāds ar sliekšņa vērtību vai lielāks), lai kvalificētos projekta īstenošanai;
   • projekta konsorcijā ir partneris no Baltijas valsts (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalsts (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija);
   • iesniegts konkursā, kuru organizē un īsteno attiecīga izpildinstitūcija Baltic Bonus programmas 2020. gada īstenošanas nolikuma 1.2.3. apakšpunktā norādīto pamatprogrammu, programmu, kopuzņēmumu, iniciatīvu un aktivitāšu ietvaros.

Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas 2020. gada īstenošanas nolikumā. Finansējuma apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Iesnieguma iesniegšanas nosacījumi

Finansējuma saņemšanai pieteicējs iesniedz VIAA aizpildītu nolikuma 2. pielikumu „Iesniegums Baltic Bonus programmai”. Pieteicējs iesniegumam pievieno pamatojošo dokumentāciju:

Projektiem, kas iesniegti programmas Apvārsnis 2020 elektroniskajā projektu iesniegšanas sistēmā (Electronic Submission System):

   • projekta vērtējuma kopsavilkumu (Evaluation Summary Report) no pamatprogrammas Apvārsnis 2020 pētniecības dalībnieku portāla Research Participant Portal, kas satur informāciju par projekta novērtējumu, noteikto kvalitātes slieksni un projekta dalībniekiem;
   • projekta pirmās un/vai pēdējās lapas izdruku ar laika zīmogu par projekta iesniegšanas datumu;

Projektiem, kas iesniegti citās projektu pieteikumu iesniegšanas platformās – dokumentāciju, kas satur informāciju par:

   • projekta novērtējumu konkursā,
   • noteikto kvalitātes slieksni (ja dokumentācija pieejama),
   • projekta dalībniekiem (kopija no projekta pieteikuma ar konsorcija sastāvu),
   • projektu iesniegšanas termiņu konkursā (deadline) (kopija no konkursa nolikuma (Call text)).

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums papildus iesniedz:

   • komersanta  de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas (Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1. pielikums) izdruku vai norādi uz sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;
   • deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1.pielikumam;
   • deklarācijas pielikumu par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 2. pielikumam.

Iesniegumu paraksta pieteicēja paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un projekta vadītājs. Ja projektu paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz pilnvaras kopija.

Iesniegumu kopā ar dokumentāciju pieteicējs iesniedz:

   • papīra formātā vienā eksemplārā personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 VIAA lietvedībā – Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā;
   • papīra formātā vienā eksemplārā nosūtot VIAA pa pastu (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050);
   • elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz VIAA elektroniskā pasta adresi: info@viaa.gov.lv un informācijai cc: elza.zeidlere@viaa.gov.lv.

NB! Pieteicēja paraksta tiesīgajai amatpersonai vai tās pilnvarotajai personai un projekta vadītājam ir jāparaksta viens un tas pats elektroniskā dokumenta eksemplārs.

Iesnieguma un dokumentācijas iesniegšanas termiņš VIAA ir:

   • 2020. gada 29. maijs, plkst.17.00;
   • 2020. gada 31. jūlijs, plkst.17.00;
   • 2020. gada 30. septembris, plkst.17.00;
   • 2020. gada 30. novembris, plkst.17.00.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: 67785465
e-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv