ForestValue (inovatīvā mežsaimniecībā balstīta bioekonomika)

2018. gada konkurss tematiski saistīts ar globālās ekonomikas pārveidošanas problēmu, lai nomainītu tās atkarību no fosilajām un neatjaunojamajiem resursiem ar ilgtspējīgas bio-ekonomikas pieejām.

Konkursa galvenās pētniecības jomas:

  • Inovatīva daudzfunkcionālo mežu ilgtspējīga apsaimniekošana, tostarp:

- ražas novākšanas, plānošanas un loģistikas sistēmas,

- scenāriji, kuros ir ņemtas vērā nākotnē paredzamo klimata izmaiņu ietekmē radušās sugu izmaiņas,

- koku sugu un šķirņu (tostarp ar selekciju izveidoto), kas pielāgotas mainīgajiem vides apstākļiem (biotiskiem un abiotiskiem), noteikšana,

- meža ekosistēmu un ražojošo sistēmu (tostarp kaitēkļu, slimību, invazīvo sugu) izturības veicināšana, piemēram, bioloģiskās daudzveidības pārvalde kā gēnu tā vietējo kopienu līmenī,

- metodoloģiju izstrāde meža produktu / pakalpojumu ekonomiskās, sociālās un vides vērtības novērtēšanai reģionālā un valsts mērogā,

- meža nekoksnes produkti.

  • Inovatīvas rūpnieciskās ražošanas un pārstrādes tehnoloģijas, produkti, koncepcijas un pakalpojumi, kas vērsti uz:

- Mežsaimniecības produktu, blakus plūsmu un atkritumu atkārtotu izmantošana cirkulārajā bioekonomikā. Enerģētikas un resursu ziņā efektīvi procesi (piemēram, izmantojot koksnes biomasas blakus produktus enerģijas ražošanai),

- Koksnes komponentu ekstrakcija, sadalīšana un frakcionēšana inovatīvu pievienotās vērtības zaļo ķīmisko vielu, komponentu un citu pievienotās vērtības produktu ieguvei, un to jaunās funkcijas koksnes, koksnes hibrīdu un kompozītu materiālos,

- Liesās koksnes konstrukciju un citu celtniecības risinājumu (jaunas un modernizētas, daudzstāvu un ražošanas ēkas) vadības koncepcijas, izmantojot arī mīkstās un cietkoksnes resursus,

- koksnes un koksnes konstrukciju pilna dzīves cikla vides, sociālā un ekonomiskā ietekme,

- Efektīva izejvielu un citu resursu izmantošana, ņemot vērā izmaiņas pie izejvielu izmantošanas lielos apmēros (piemēram, bio pārstrādes rūpnīcās),

- koksnes resursu dažādām vajadzībām kvalitātes novērtējumi, kas ņem vērā arī izejvielu jaunās īpašības, ko izraisījušas nākotnē paredzamo klimata izmaiņu ietekmē notikušās sugu sastāva izmaiņas,

 - Meža produktu izmantošana augstas pievienotās vērtības produkcijās, kas apmierina sabiedrības dinamiski mainīgās vajadzības (piemēram, jauni koka konstrukciju  materiāli vai sistēmas).

Konkurss notiek divās kārtās

Laika grafiks

2017. gada 17. oktobris

Konkurss atvērts

2018. gada 23. janvāris

Projektu ideju iesniegšana

2018. gada maija beigas

Pirmās kārtas projektu izvērtēšana un rezultātu paziņošana, veiksmīgo projektu konsorciju uzaicināšana iesniegt pilno projektu

2018. gada 14. augusts

Pilno projektu pieteikumu iesniegšana

2018. gada oktobra beigas

Konkursa rezultātu paziņošana

Papildu informācija

 

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349