Eiropas pētniecības telpas sadarbības tīkls

ERA-Net (European Research Area Network) projektu dalībnieki ir valsts pārvaldes institūcijas (ministrijas, zinātnes padomes, aģentūras u.c.), kas finansē un/vai administrē nacionālās pētījumu programmas.

ERA-Net projektu mērķis ir:

 • sekmēt Eiropas Pētniecības telpas izveidi un ciešāku tās dalībnieku integrāciju, atbalstot zinātnieku sadarbību, zināšanu un tehnoloģiju brīvu apriti tajā;
 • veicināt nacionālo pētījumu programmu īstenošanas koordināciju starpnacionālā līmenī;
 • atbalstīt kopējus pētniecības projektus, nodrošinot racionālāku pētniecībai paredzēto finanšu līdzekļu un cilvēkresursu izmantošanu.


Eiropas Komisija ERA-Net projektu ietvaros līdzfinansē aktivitātes, kas veicina nacionālo pētījumu programmu koordinētu ieviešanu, tādas kā:

 • sistemātisku informācijas un pieredzes apmaiņa;
 • kopējus stratēģiskus pasākumus;
 • pētniecības infrastruktūras pieejamību un izmantošanu;
 • kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšanu;
 • nacionālo programmu vadītāju pieredzes apmaiņas pasākumus u.c.

Viena no galvenajām ERA-Net projektu aktivitātēm ir kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšana, kuros var piedalīties ERA-Net projekta dalībvalstu zinātniskās institūcijas, uzņēmumi un citas organizācijas. ERA-Net projekta dalībvalsts nodrošina finansējumu savu zinātnisko institūciju un uzņēmumu dalībai sekmīgajos pētniecības projektos, ERA-Net Plus projektos daļu no pētniecības projektu izmaksām (līdz 30%) līdzfinansē Eiropas Komisija. Savukārt ERA-NET COFUND projektos ir apvienotas abu iepriekšminēto projektu darbības principi: projekta ietvaros tiek organizēti vairāki pētniecības un tehnoloģiju izstrādes projektu konkursi un vienam no tiem Eiropas Komisija piešķir līdzfinansējumu.

Ar 2015. gadu Izglītības un zinātnes ministrija ir pilnvarojusi Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) pārstāvēt Latviju ERA-Net shēmas projektos.

Lai izskatītu un pieņemtu lēmumu par dalību ERA-NET projektā, VIAA ir jāiesniedz „Pieteikums dalībai ERA-NET/ERA-NET Plus projektā” (skat. pieteikumu: ?d=Pieteikums_dal_bai_ERA_NET_F.docx). Pieteikumu var iesniegt zinātnieki, zinātniskās institūcijas un citas organizācijas. 

ERA-NET projekti

 • CHIST-ERA  –  ERA-NET informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā
 • ERA.NET RUS Plus  – ERA-NET sadarbībai ar Krievijas zinātniekiem
 • ERANet-LAC  – ERA-NET sadarbībai ar Latīņamerikas valstīm
 • ENSUF – ERA-NET Cofund par pilsētu attīstību
 • E-RARE-3 – ERA-NET reto slimību pētniecības jomā
 • TRANSCAN-2 – ERA-NET vēža pētniecības jomā
 • ERA-NET SusAn – ERA-NET Cofund ilgtspējīgas lopkopības jomā
 • NEURON Cofund – ERA-NET Cofund smadzeņu slimību pētniecības jomā
 • ERA-CVD – ERA-NET Cofund sirds un asinsvadu slimību pētniecības jomā
 • AMR Cofund – ERA-NET Cofund antibiotiku rezistences pētniecības jomā