Izsludināts 2019. gada ERA-PERMED konkurss (JTC 2019) par tēmu “Personalizētā medicīna: multidisciplināri pētījumi ar virzību uz ieviešanu”
(Personalised Medicine: Multidisciplinary Research Towards Implementation)

ERA-PERMED konkursi balstīti modulārā struktūrā. 2019. gada konkursā visiem projektu pieteikumiem obligāti jāiekļauj moduļi no trešās – ieviešanas jomas. Papildus tam obligāti jāietver moduļi no pirmās jomas (zināšanu pārnese no fundamentālās uz klīnisko pētniecību un tālāk) , vai otrās jomas (IKT un lielo datu risinājumu integrācija), vai no abiem - pirmās un otrās. 

Pētniecības joma 1:

 “Fundamentālās pētniecības pārnese uz klīnisko pētniecību un tālāk uz pielietošanu

Pētniecības joma 2:

 “Lielo datu un IKT risinājumu integrācija”

Pētniecības joma 3:

 “Pētījumi par atbildīgu ieviešanu veselības aprūpē”

Modulis 1A: Preklīniskā pētniecība

Modulis 2A: Dati un IKT – atļaujošās tehnoloģijas

Modulis 3A:Veselības aprūpes sistēmas optimizācija

Modulis 1B: Klīniskā pētniecība

Modulis 2B: Dati un IKT – virzība uz pielietojumiem veselības aprūpē

Modulis 3B: Ētiskie, likumiskie un sociālie aspekti

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrijas, Beļģijas, Kanādas, Horvātijas, Dānijas, Ēģiptes, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Latvijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Zviedrijas, Turcijas.

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss divās kārtās.


Laika grafiks

Laika grafiks Līdz 2019. gada 7. martam 17:00 CET Pirmās kārtas projektu iesniegšana
2019. gada maija vidus Pirmās kārtas projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu
Līdz 2019. gada 17. jūnijam 17:00 CEST Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš
2019. gada septembris Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem
2019. gada oktobra vidus Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem
2019. gada pēdējais ceturksnis / 2020.g. pirmais ceturksnis Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai: Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši.

Tajos projektos, kas izturēs konkursu pirmajā kārtā un tiks uzaicināti iesniegt pilno projektu, var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – šo valstu sarakstu noteiks pirmās kārtas rezultāts. Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa tekstā.


Papildu informācija


Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 2947234