EUREKA programma

Programmu EUREKA uzsāka 1985. gadā, lai sekmētu Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspēju pasaules tirgū. Latvija ir pilntiesīga programmas dalībvalsts kopš 2000. gada.

EUREKA programmas mērķi

EUREKA ir Eiropas programma, kuras mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus, konkurētspējīgus:

 • produktus
 • tehnoloģijas
 • procesus vai pakalpojumus 

EUREKA dalībvalstis

EUREKA programmas darbā šobrīd piedalās 40 dalībvalstis un Eiropas Savienība kā organizācija:

1) Austrija

2) Maķedonija

3) Beļģija

4) Bulgārija

5) Čehija

6) Dānija

7) Eiropas Savienība

8) Francija

9) Grieķija

10) Horvātija

11) Igaunija

12) Islande

13) Itālija

14) Izraēla

15)  Īrija

16)  Kipra

17)  Krievija

18)  Lielbritānija

19)  Latvija

20)  Lietuva

21)  Luksemburga

22)  Malta

23)  Monako

24)  Montenegro

25)  Nīderlande

26)  Norvēģija

27)  Polija

28)  Portugāle

29)  Rumānija

30)  San Marīno 

31)  Serbija

32)  Slovākija

33)  Slovēnija

34)  Somija

35)  Spānija

36)  Turcija

37)  Ukraina

38)  Ungārija

39)  Šveice

40)  Vācija

41)  Zviedrija

Asociētās valstis* ir Kanāda, Dienvidāfrikas Republika un Dienvidkoreja.
*EUREKA asociētā valsts – valsts, kura neatrodas Eiropā un kura ir noslēgusi ar EUREKA Sekretariātu līgumu par dalību programmā. 


EUREKA uzbūve

Sekretariāts - programmas ieviesēja ir starptautiska zinātniska bezpeļņas asociācija EUREKA Sekretariāts” Briselē, Beļģijā.

Nacionālā finansējošā institūcija – institūcija, kura ievieš programmu dalībvalstī. Latvijā nacionālā finansējošā institūcija ir Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Augsta līmeņa grupa (ALG) - tādu personu grupa, kuras locekļus saskaņā ar nacionālo likumdošanu nominē un apstiprina dalībvalstu nacionālās finansējošās institūcijas.

ALG sastāvā ietilpst Eiropas Komisijas pārstāvji un tās pilnvaras nosaka Ministru konference. ALG veic sekojošo:

 • izstrādā programmas attīstības stratēģiju, balstoties uz Ministru konferences lēmumiem;
 • koordinē programmas ieviešanu dalībvalstīs;
 • kā arī apstiprina dalībvalstu nacionālo institūciju lēmumus par programmas konkursos iesniegtajiem projektiem.

Nacionālais projektu koordinators (NPK) – persona, kuru saskaņā ar nacionālo likumdošanu nominē, kā arī nosaka un apstiprina tās funkcijas nacionālā finansējošā institūcija. EUREKA NPK veic sekojošas funkcijas:

 • informē programmas mērķauditoriju par programmas noteikumiem;
 • konsultē komercsabiedrību un zinātnisko institūciju pārstāvjus;
 • piedalās projektu koordinatoru sapulcēs;
 • palīdz veidot komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautisko sadarbību.

Projekti un dalībnieki

Iespējamā projekta tēma var būt no jebkuras nozares, kas ir vērsta uz sabiedrības problēmu risināšanu.

Projektos var piedalīties sekojošas institūcijas:

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti komersanti ar juridiskās personas statusu: komercsabiedrības (sīkās, mazās, vidējās un lielās);
 • Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.

Galvenie EUREKA projekta kritēriji:

 • Projekta dalībnieki: EUREKA projekti ir starptautiski projekti: projekta grupā ir jāpiedalās dalībniekiem no vismaz divām EUREKA dalībvalstīm vai asociētajām valstīm, no kurām vismaz vienai ir jābūt EUREKA dalībvalstij.
 • Projekta kvalitāte: projektam ir jābūt ar būtisku inovatīvu momentu. Tam ir jānodrošina tehnoloģiskais progress ražošanā, procesos vai pakalpojumu nozarē.
 • Gala rezultāts: projekta gala rezultātam ir jābūt tirgū pieprasītam produktam, pakalpojumam vai tehnoloģijai. Trīs gadu laikā pēc projekta pabeigšanas inovatīvajam produktam ir jābūt ieviestam tirgū.

Projekta partneri savā starpā slēdz Sadarbības līgumu.

Kā kļūt par EUREKA projekta dalībnieku?

a) Iesaistīšanās jau aktīvā projektā. Aktīvos projektus, kas pieļauj jaunu dalībnieku iesaistīšanos, meklē Sekretariāta uzturētajā projektu datu bāzē.

b) Jauna projekta ierosināšana. Komercsabiedrības un zinātniskās institūcijas atrod vismaz vienu partneri no EUREKA dalībvalsts vai asociētās valsts, definē projekta tēmu, mērķus un uzdevumus. Projekta dalībnieki konkursa kārtā var pretendēt katrs uz savas valsts atbalstu.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumi Nr. 258 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros” nosaka:

 • kārtību, kādā ievieš EUREKA programmu Latvijā un piešķir valsts atbalstu programmas projektu īstenošanai;
 • nosacījumus projekta dalībniekiem atbalsta saņemšanai;
 • projektu vērtēšanas un atlases kritērijus u.c.

(MK noteikumus skatīt www.likumi.lv vai lejupielādēt)

Projektu vērtēšanas komisija

Atbalstu projektu īstenošanai piešķir ar VIAA direktores rīkojumu izveidota EUREKA programmas projektu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ietilpst deleģēti pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, VIAA un Latvijas Zinātnes padomes. Komisijas darbojas saskaņā ar nolikumu

Saskaņā ar komisijas lēmumu VIAA slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par projekta īstenošanu.

Latvijā EUREKA projekti konkursa kārtā var saņemt valsts atbalstu (tiešā subsīdija) saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 14. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2014. gada 26. jūnijā, L 187/1), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108. pantu (turpmāk – Regula Nr. 651/2014) 4. iedaļas 25. pantu.

Atbalstu piešķir no valsts budžeta programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 „Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" kārtējam gadam valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros.

Projekta dalībnieki projektā iegulda pašu ieguldījumu ne mazāk kā 20 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta maksimālā atbalsta intensitāte no attiecināmajām izmaksām ir atkarīga no projekta dalībnieka juridiskā statusa un nepārsniedz 80% katram dalībniekam (Regulas Nr. 651/2014 4. iedaļas 25. panta 5. punkts).