Izsludināts EUREKA programmas projektu konkurss

2016. gada 27. janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumiem Nr. 258 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros”, ir izsludināts EUREKA programmas projektu konkurss (nolikums).

Projektu konkursa mērķis ir komercsabiedrību un zinātnisko institūciju starptautiskās sadarbības veicināšana, lai izstrādātu un ieviestu inovatīvus, konkurētspējīgus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus.

Plānots, ka konkursa ietvaros tiks atbalstīti 5 līdz 6 EUREKA programmas projekti.

  • Projekta maksimālais īstenošanas laiks – 36 mēneši.
  • Finansējums projekta Latvijas dalībniekam – līdz 60 000 eiro gadā.

Projekta Latvijas dalībnieki:

  • viens vai vairāki Latvijas Republikas Uzņēmumu Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti;
  • un/vai viena, vai vairākas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.

Projekta iesniegšanas nosacījumi

Pretendents projekta pieteikumu (?d=x1_IZMnotp1_130415_eureka._pieteikums_2901.doc) un citus konkursa nolikumā minētos projekta dokumentus (?d=EUREKA_DOC.zip) iesniedz papīra formā VIAA lietvedībā (Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs) vai nosūtot pa pastu (Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai arī elektroniski (DOC, XLS vai PDF datņu formātā, ievērojot konkursa termiņu), nosūtot uz e-pasta adresi: info@viaa.gov.lv. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, pasta zīmogs var būt reģistrēts līdz 2016. gada 31. marta plkst. 24.00. 

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 31. marts (plkst. 17.00).