Eurostars-2  

Eurostars-2 programma atbalsta pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus, kas attīsta inovatīvus produktus, tehnoloģijas vai pakalpojumus ar mērķi panākt priekšrocības to tirgus konkurētspējā. Latvija ir pilntiesīga programmas dalībvalsts kopš 2011. gada un programmas un projektu administrēšanu nodrošina VIAA.

Programmas dalībvalstis

„Konsorcija dalībniekiem ir jābūt no vismaz divām dažādām Eurostars dalībvalstīm (Eurostars-2 dalībvalstis un Eurostars partnervalstis), kur vismaz viens no dalībniekiem ir no EUREKA dalībvalsts.

Eurostars-2 dalībvalstis (33)

1. Austrija
2. Beļģija
3. Bulgārija
4. Čehijas Republika
5. Dānija
6. Francija
7. Grieķija
8. Horvātija
9. Igaunija
10. Īslande
11. Itālija
12. Izraēla
13. Īrija
14. Kipra
15. Lielbritānija
16. Latvija (2011.)
17. Lietuva
18. Luksemburga
19. Malta
20. Nīderlande
21. Norvēģija
22. Polija
23. Portugāle
24. Rumānija
25. Slovākija
26. Slovēnija
27. Somija
28. Spānija
29. Turcija
30. Ungārija
31. Šveice
32. Vācija
33. Zviedrija 

Eurostars partnervalstis (3): Kanāda, Dienvidāfrika un Dienvidkoreja 

Projektu dalībnieki

Eurostars-2 atbalstu piešķir transnacionāliem inovatīviem projektiem, kuros izstrādātos produktus var ātri komercializēt.

Projektos var piedalīties sekojošas institūcijas:

 1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēti sīkie, mazie, vidējie un lielie komersanti ar juridiskās personas statusu;
 2. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.

Vēlama ir vismaz viena Latvijas komersanta – jaunā produkta, tehnoloģijas vai pakalpojuma ieviesēja dalība projektā.

Uzņēmumu kategorijas:

 • Sīkais, mazais vai vidējais uzņēmums (MVU) ir uzņēmums, kurā ir nodarbināti ne vairāk kā 250 darbinieku un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 milj. eiro un/vai gada bilance kopumā nepārsniedz 43 milj. eiro;
 • MVU kategorijas uzņēmumu definē kā mazu, ja tajā ir nodarbināti ne vairāk kā 50 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 10 milj. eiro;
 • MVU kategorijas uzņēmumu definē kā sīko uzņēmumu, ja tajā ir nodarbināti ne vairāk kā 10 darbinieku un tā gada apgrozījums un/vai kopējā gada bilance nepārsniedz 2 milj. eiro;
 • Lielais uzņēmums – uzņēmums, kas atbilst Komisijas 2014. gada 14. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2014. gada 26. jūnijā, L 187/1), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 651/2014) Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam.

Pētniecībā un attīstībā iesaistīts sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, kas atbilst vismaz vienam no "EUREKA Sekretariāta vadlīnijās projekta pieteicējiem" minētajiem nosacījumiem:

 • pētniecībai un attīstībai novirza vismaz 10 % no gada apgrozījuma;
 • pētniecībā un attīstībā nodarbina vismaz 10 % no pilna laika ekvivalenta izteiksmē strādājošo;
 • pētniecībā un attīstībā nodarbina pilna laika ekvivalenta izteiksmē:

- vismaz 5 strādājošos, ja kopīgais strādājošo skaits ir mazāks par 100;
- vismaz 10, ja kopīgais strādājošo skaits ir lielāks par 100, bet mazāks par 250.


Valsts atbalsts

Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumi Nr. 259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” (www.likumi.lv aktuālā redakcija 16.06.2017.) nosaka:

 • kārtību, kādā ievieš Eurostars-2 programmu Latvijā un piešķir valsts atbalstu programmas projektu īstenošanai.
 • nosacījumus projekta dalībniekiem atbalsta saņemšanai u.c.

Eurostars-2 sekmīgie projekti konkursa kārtā var saņemt valsts atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 651/2014 4. iedaļas 25. pantu:

 • fundamentālajiem pētījumiem;
 • rūpnieciskajiem pētījumiem;
 • eksperimentālajai izstrādei;
 • tehniski ekonomiskajai priekšizpētei.

Atbalstu piešķir no valsts budžeta programmas 70.00.00 „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 „Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" kārtējam gadam valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros.

9. un 10. projektu konkursu sekmīgo projektu Latvijas institūciju atbalstam ir pieejami 210 000 eiro katram konkursam.

Papildu informācijai