Eurydice publikācijas 2018. gadā

 

Publikācijas nosaukums oriģinālvalodā

Publikācijas nosaukums latviski

Anotācija

 Saite

 

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18 Maksa par augstāko izglītību un studentu finansiālais atbalsts Eiropā 2017./18. ak. g.

Šajā ikgadējā ziņojumā ir aplūkota maksa par augstāko izglītību un studentu finansiālais atbalsts (t. sk. stipendija un aizdevums) Eiropas valstīs. Tajā ir sniegts salīdzinošs pārskats par pilna laika studentiem piemēroto maksu un pieejamo atbalstu 2017./18. ak. g., kā arī ir aprakstīti galvenie sistēmas elementi atsevišķās valstīs.

Publikācijā ir sniegta informācija par maksas apmēru vietējiem, Eiropas Savienības un starptautiskajiem studentiem un ir norādīts, kurām studentu kategorijām ir jāmaksā un kuras no maksas var tikt atbrīvotas. Ziņojumā ir aprakstīti valsts sniegtā finansiālā atbalsta – stipendijas un aizdevuma – veidi un apmērs, kā arī norādīts, vai ir pieejams nodokļu atvieglojums un ģimenes pabalsts.Ziņojumā ir analizēta maksa un finansiālais atbalsts valsts un subsidētajās privātajās augstākās izglītības iestādēs īsā cikla, pirmā cikla (bakalauratūra) un otrā cikla (maģistrantūra) studiju programmās. Privātās augstākās izglītības iestādes ziņojumā nav aplūkotas.

Informācija aptver 28 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Bosniju un Hercegovinu, Šveici, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Islandi, Lihtenšteinu, Melnkalni, Norvēģiju, Serbiju un Turciju.

 Lejuplādēt (LV)
 

Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2017/18 Ziņojums “Par mācību laiku”

Ziņojumā “ Par mācību laiku” 2017./18.gadā ir analizēts minimālais mācību laiks pilna laika obligātajā vispārējā izglītībā 43 Eiropas izglītības sistēmās.

Ziņojumā uzsvērts, ka pamatizglītībā  lasīšana, rakstīšana un literatūra aizņem lielāko mācību laiku, tad seko matemātika. Vidusskolas līmenī matemātikas daļa samazinās par labu citiem priekšmetiem, piemēram, svešvalodām. Sociālo priekšmetu jomā skolēni apgūst vēsturi, ģeogrāfiju, sociālās zinības, sociālo un politisko apmācību, filozofiju un pilsonisko izglītību. Pilsonisko izglītību parasti māca kā atsevišķu priekšmetu vai arī tā ir integrēta vienā vai vairākos citos mācību priekšmetos.

Papildus salīdzinošajai analīzei, ko apkopojuši Eurydice un NESLI (National Excellence in School Leadership Initiative) tīkli, ziņojumā ir iekļautas  diagrammas, kurās ir apkopoti dati par dažādu mācību priekšmetu relatīvo laika daļu valstu izglītības sistēmās.

Lejuplādēt (EN)

The European
Higher Education
Area in 2018
Eiropas augstākās izglītības telpa 2018. gadā: Boloņas procesa īstenošanas ziņojums

Ziņojums sniedz lasītājam kvalitatīvu informāciju un statistikas datus plašā augstākās izglītības tematu diapazonā, sākot no kopīgām vērtībām līdz internacionalizācijai un mobilitātei. Tajā ir apskatīti galvenie jautājumi, kas ir EHEA (European Higher Education Area) pamatā - trīs ciklu grādu struktūras ieviešana, atzīšana un kvalitātes nodrošināšana, kā arī mācīšana un mācīšanās, sociālā iekļaušana un nodarbinātība.

Šis ziņojums ir tapis sadarbojoties BFUG, Eurostat, Eurostudent un Eurydice. Tā sagatavošanā piedalījās arī Eiropas Universitāšu asociācija, Eiropas Studentu savienība un Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs.

Lejuplādēt (EN) 

 
Teaching Careers in Europe: Access, Progresssion and Support Skolotāja profesija Eiropā: darba gaitu uzsākšana, izaugsme un atbalsts

Ziņojums sniedz apkopotu informāciju par dažādiem skolotāja profesijai svarīgiem jautājumiem, t.sk., kādi ir mūsdienu izaicinājumi skolotāju profesijā un kā izglītības sistēmas Eiropā to risina. Ziņojums sniedz informāciju kā Eiropas valstīs var iegūt skolotāja kvalifikāciju un kādi atbalsta pasākumi ir pieejami kvalificētam skolotājam.  

Lejupielādēt (EN)

Galveno faktu buklets (LV)

 

The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2018/19 Akadēmiskā mācību gada organizācija Eiropā - 2017/18

Šis ziņojums, pamatojoties uz valstu datiem, sniedz pārskatu par akadēmiskā gada garumu, sākuma un beigu datumiem, eksāmenu un  brīvdienu periodiem.

Informācija pieejama 38 valstīm, kas piedalās ES Erasmus + programmā (28 dalībvalstis, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Šveice, Islande, Lihtenšteina, Melnkalne, Norvēģija, Serbija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija).

Lejupielādēt (EN)

The Organisation of the Academic Year in Europe – 2018/19 Mācību gada organizācija Eiropā sākumskolas izglītībā un vispārējās vidējās izglītības pirmajā un otrajā posmā - 2017/18  

Pamatojoties uz valstu datiem, ziņojums sniedz pārskatu par mācību gada garumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu grafiku un ilgumu un skolas dienu skaitu. Tas aptver pamata un vispārējo vidējo izglītību.

Lejupielādēt (EN)