Izsludināts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskās programmas 2018. gada konkurss

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskās programmas 2018. gada konkursa mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu.

Latvijas-Baltkrievijas kopīgā zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskā programma tiek īstenota saskaņā ar 2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā. 2018. gada konkursa īstenošanu, līgumu slēgšanu un uzraudzību Latvijā nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Pētījumu jomas

2018. gada programmas konkursā projektu var iesniegt visās pētījumu jomās.

Projekta dalībnieki

Projektā jābūt iesaistītiem diviem dalībniekiem, kas pārstāv katru programmas pusi. Projekta partneris no Latvijas puses var būt:

   • Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, vai
   • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts inovatīvs mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums, kurš pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – komercsabiedrība) un atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1. pielikuma 2. panta 1.daļā minētajai definīcijai.

Fiziska persona kā Latvijas partnera projekta zinātniskais vadītājs konkursa ietvaros var piedalīties tikai vienā projektā.

Projekta īstenošanas ilgums

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus. Projekta īstenošana plānots uzsākt 2018. gada decembrī.

Projekta īstenošanas izmaksas

Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas izmaksas Latvijas partnerim nepārsniedz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro) divos gados un 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) katrā projekta izpildes gadā.

Publisko finansējumu ar saimniecisku darbību saistīta projekta īstenošanai piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 25. pantu.

Latvijas partnera projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas un zinātnisko darbinieku atlīdzības likmes noteiktas konkursa nolikumā. Projekta netiešās izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 procentus no projekta tiešo izmaksu summas (t.i. ne vairāk kā 1818 EUR katrā projekta izpildes gadā).

Projekta sagatavošanas nosacījumi

Latvijas partneris projektu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta pieteikuma veidlapu, un pievieno šādu dokumentāciju:

 1. Baltkrievijas partnera ieinteresētības vēstules, kuru parakstījusi tā paraksta tiesīgā amatpersona vai pilnvarotā persona, oriģinālu;
 2. Latvijas partnera un Baltkrievijas partnera projekta zinātnisko vadītāju CV;
 3. deklarāciju (un tās pielikumu (ja attiecināms)) par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1. un 2. pielikumam (ja attiecināms);
 4. pilnvaras kopiju, ja projektu parakstījusi Latvijas partnera pilnvarota persona (ja attiecināms).

Projektu paraksta:

   • Latvijas partnera un Baltkrievijas partnera paraksta tiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un
   • Latvijas partnera un Baltkrievijas partnera projekta zinātniskie vadītāji.

Aģentūrā iesniegtajā projektā papīra vai PDF datnes formātā Baltkrievijas partnera paraksta tiesīgās amatpersonas vai tās pilnvarotās personas un projekta zinātniskā vadītāja paraksti var būt skenēti.

! Latvijas partnera paraksta tiesīgajai amatpersonai vai tās pilnvarotajai personai un projekta zinātniskajam vadītājam ir kopīgi jāparaksta viens un tas pats elektroniskā dokumenta eksemplārs. Ja Latvijas partnera paraksta tiesīgajai amatpersonai vai tās pilnvarotajai personai un/vai projekta zinātniskajam vadītājam nav droša elektroniskā paraksta, tad projektu aģentūrā iesniedz papīra formātā.

Projekta iesniegšanas nosacījumi

Latvijas partneris, ievērojot noteikto iesniegšanas termiņu, projektu aģentūrā iesniedz:

 1. papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 aģentūras lietvedībā – Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā un iesniegtā projekta kopiju PDF datnes formātā vienā eksemplārā, nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv vai;
 2. papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā nosūtot aģentūrai pa pastu (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) un iesniegtā projekta kopiju PDF datnes formātā vienā eksemplārā, nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv vai;
 3. vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot elektroniski Projekta elektronisko versiju PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Līdzvērtīgu projekta pieteikumu Baltkrievijas partneris iesniedz Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejā saskaņā ar Baltkrievijas puses konkursa nosacījumiem.

Projekta iesniegšanas termiņš

Projekta iesniegšanas termiņš aģentūrā papīra formātā un elektroniski ir 2018. gada 8. jūnijs līdz plkst. 17:00. Nosūtot projekta iesniegumu pa pastu, pasta zīmogam jābūt reģistrētam ar 2018. gada 8. jūnija datumu.

Projektu vērtēšana

Latvijas partnera iesniegtā projekta administratīvās atbilstības pārbaudi veiks aģentūra atbilstoši konkursa nolikuma 18.1., 18.2., 18.3, 18.4., 18.5., 18.6., 18.7., 18.8. un 18.9. apakšpunktā norādītajiem administratīvās atbilstības kritērijiem. Ja projekts neatbildīs kādam no minētajiem kritērijam, aģentūra pieņems lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības kritērijiem un projekts tiks noraidīts.

Projektiem, kas atbildīs  visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, Latvijas Zinātnes padome nodrošinās projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu atbilstoši konkursa nolikuma 19.punktā noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem. Zinātniskās kvalitātes izvērtēšana tiks veikta, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku

Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

Lēmumu par projektu apstiprināšanu pieņems Latvijas un Baltkrievijas starpvaldību komisija. Aģentūra informēs projektu iesniedzējus pēc Latvijas un Baltkrievijas starpvaldību komisijas lēmuma saņemšanas.

 

Kontaktpersonas no Latvijas puses

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Maija Bundule
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv  

Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komiteja

Sergejs Sinukovičs
Starptautiskās sadarbības zinātnes, tehnikas un inovāciju politikas jomā nodaļas vadītājs
Tālrunis:  +375 8-017-284-03-14
E-pasts: Sinukovich@gknt.gov.by
http://gknt.gov.by