Latvijas - Baltkrievijas sadarbības programma

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskā programma tiek īstenota saskaņā ar 2018. gada 7. februāra Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas vienošanos par sadarbību zinātnē un tehnikā.

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu, kas iesniegti programmas konkursā, īstenošanu ar pušu pārstāvēto institūciju līdzdalību. Programmas konkursā projektu var iesniegt visās pētījumu jomās.

Par programmas darbību atbildīgās institūcijas

No Baltkrievijas puses - Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komiteja, no Latvijas puses – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Konkursa īstenošanu, līgumu slēgšanu un uzraudzību Latvijā nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta dalībnieki

Projektā ir iesaistīti divi dalībnieki, kas pārstāv katru programmas pusi un īsteno projektu katrā programmas valstī vienlaikus, projekta partneriem savstarpēji sadarbojoties.

Projekta partneris no Latvijas puses var būt:

  • Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija, vai
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts inovatīvs mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums, kurš pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā un atbilst Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 1.pielikuma 2.panta 1.daļā minētajai definīcijai.

Projekta īstenošanas ilgums

Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz divus kalendāros gadus.

Projekta īstenošanas izmaksas

Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas izmaksas Latvijas partnerim nepārsniedz 40 000 EUR (četrdesmit tūkstoši euro) divos gados un 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) katrā projekta izpildes gadā.

2018. gada projektu konkurss

2018. gada projektu konkursu plānots izsludināt 2018. gada aprīļa beigās.