Projekts „Boloņas procesa nacionālie eksperti 2009-2011”

Projekts „Boloņas procesa nacionālie eksperti 2009-2011” ir Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas ietvaros īstenots projekts, lai veicinātu Boloņas procesa ieviešanu dalībvalstīs.

Latvijā Boloņas procesa nacionālo ekspertu projektu no 2010.gada īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tas ir piektais secīgais projekts Boloņas procesa ieviešanas atbalstam Latvijā, kura ietvaros nominētie eksperti turpina darbu Boloņas procesa ieviešanas veicināšanā.

Projekta mērķi Projekta mērķi ir sniegt atbalstu augstākās izglītības institūcijām:
 • nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ieviešanā;
 • studiju rezultātu noteikšanā atbilstoši studiju programmām;
 • iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ieviešanā;
 • kredītpunktu pārneses sistēmas un akadēmisko kvalifikāciju atzīšanā;
 • kopīgo studiju programmu izveidē un augstākās izglītības internacionalizācijā.
Mērķauditorija Projekta galvenā mērķauditorija ir augstākās izglītības iestādes, studentu apvienības, ministriju pārstāvji un citi Boloņas procesa jautājumos ieinteresētie.
Projekta ilgums 01.07.2009. - 30.06.2011.
Projekta kopsumma 47 728 EUR
Projekta Boloņas procesa nacionālie eksperti 2009-2011”  aktivitātes

Projekta „Boloņas procesa nacionālie eksperti 2009-2011” aktivitātes:

 1. Boloņas procesa ekspertu dalība starptautiskos un nacionālos semināros un konferencēs;
 2. Boloņas procesa ekspertu dalība mācībās;
 3. Boloņas procesa interneta portāla aktualizēšana;
 4. Semināri, informācijas izplatīšana un konsultācijas augstākās izglītības institūcijām, ministrijām, studentu apvienībām, darba devējiem un citiem interesentiem par aktuālajiem Boloņas procesa jautājumiem:
 • nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ieviešana,
 • studiju rezultātu noteikšana atbilstīgi studiju programmām un studiju priekšmetiem,
 • iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu ieviešana,
 • kredītpunktu pārneses sistēma un akadēmisko kvalifikāciju atzīšana,
 • kopīgo studiju programmu izveide,
 • augstākās izglītības internacionalizācija,
 • DS (diplomu pielikumu) atzinības zīmes pieteikumu sagatavošana.
Projekta rezultāti Projekta „Boloņas procesa nacionālie eksperti 2009-2011” rezultāti:
 1. Noteiktas Latvijai prioritārās aktivitātes 2009-2011.gada periodam;
 2. Sniegts atbalsts augstākās izglītības institūcijām Boloņas procesa ieviešanā un aktuālo jautājumu skaidrošanā;
 3. Aktualizēts Boloņas procesa interneta portāls;
 4. Noorganizētas 5 nacionālās konferences/semināri;
 5. Notikusi Boloņas ekspertu apmācība un tālāka aktuālās informācijas izplatīšana;
 6. Latvijas augstākās izglītības iestādes ir gatavas iesniegt pieteikumus EK organizētajam konkursam diploma pielikuma atzinības zīmes saņemšanai.