Comenius papildu pasākumi
 

 

Comenius papildu pasākumi

 

Comenius papildu pasākumu projekti atbalsta dažādas aktivitātes, kas var neatbilst kopējai Comenius programmai, bet veicina tās mērķu sasniegšanu. 

 

Papildpasākumi var:

 • vairot Eiropas sadarbības skolu izglītībā nozīmi noteiktās mērķgrupās vai sabiedrībā;
 • palīdzēt uzlabot Comenius programmas īstenošanu, īpaši caur apmācības aktivitātēm un to analīzi;
 • palielināt Eiropas sadarbības projektu ietekmi skolu izglītībā, izplatot sadarbības rezultātus;
 • veicināt sadarbību starp Mūžizglītības programmas apakšprogrammām, piemēram, apvienojot Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Žana Monē vai Caurviju programmās īstenotos projektus par radniecīgiem tematiem;
 • īstenot aktivitātes, kas saistītas ar dažādiem integrācijas jautājumiem, piemēram, sieviešu un vīriešu vienlīdzība, invalīdu un citu cilvēku ar īpašām izglītības vajadzības, starpkultūru izglītība un cīņa pret rasismu;
 • īstenot citas aktivitātes, kas pievērš uzmanību specifiskām tēmām, mērķa grupām vai kontekstiem, ko nosaka dalībvalstīs esošā izglītības situācija.


Projekta aktivitātes

 

Atbalstīto aktivitāšu veidi:

 • konferenču un semināru organizēšana par Eiropas skolu sadarbības veicināšanas iespējām;
 • informācijas izplatīšana, tajā skaitā kampaņu un dažādu citu pasākumu organizēšana;
 • Eiropas līmeņa asociāciju veidošana, kas veicinās apmaiņu  ar izglītības inovācijām;
 • projektu  rezultātu - dokumentu, publikāciju, pedagoģisko moduļu, video, inovatīvu metožu, izglītības stratēģiju - attīstīšana, publiskošana un izplatīšana.


Projekta pieteicēji

 

Projektus var iesniegt un īstenot juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar skolu izglītību un ir reģistrētas kādā no 33 Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.

 


Projekta dalībnieki


Īstenotajos Comenius daudzpusējos tīklu projektos var piedalīties:

 • iestādes vai organizācijas, kas nodrošina sākotnējo apmācību un/vai profesionālo pilnveidi skolotājiem un citam skolu izglītības personālam;
 • citas organizācijas, kas darbojas skolu izglītībā, ieskaitot ar pētniecību, apmācībām, konsultēšanu un izglītības administrēšanu saistītas organizācijas;
 • skolas;
 • organizācijas, kas nedarbojas izglītībā, bet kuru darbība var veicināt kvalitatīvas izglītības attīstību;sadarbības tīkli, brīvprātīgo asociācijas, bezpeļņas organizācijas un nodibinājumi, kas darbojas izglītībā.
Projektu pamatnoteikumi  
Aktivitātes prioritātes atrodamas dokumentā „Vispārīgs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus (2011-2013), Stratēģiskās prioritātes 2012”.
Stratēģiskās prioritātes 2011-2013 
Vadlīnijas pieteicējiem:
- I daļa Vispārīga informācija 

- IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi 

- IIb: Projektu veidu apraksti 


Dalībvalstis

 

Ja projekta dalībnieks ir skola, tai jāpieder pie kāda no iestāžu tipiem, ko savā skolu tipoloģijas sarakstā nosaka attiecīgās nacionālās pārvaldes institūcijas.

 


Pieteikšanās nosacījumi

 • Comenius papildu pasākumi ir centralizēta aktivitāte un pieteikumi uz to jāsūta Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai, EACEA;
 • pieteikumu var iesniegt juridiskas personas;
 • pieteikumu iesniedz koordinējošā iestāde, kas pārstāv konsorciju. 

 

Pieteikšanās termiņš un projekta ilgums

 • pieteikuma termiņš – 2013.gada 31.janvāris;
 • projekta maksimālais ilgums – 1 gads (izņēmuma gadījumos pēc pieprasījuma iespējama perioda pagarināšana maksimums par sešiem mēnešiem. Kopējais grants nemainās).

Finansējums

 • maksimālais finansējums gadā - 150 000 EUR;
 • maksimālais Kopienas grants 75%.


Programmas vadība

 

Papildu pasākumu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA). 

Detalizētu informāciju par daudzpusējiem tīkliem meklējiet EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/com/accomp_measures