Comenius reģionālās partnerības

Comenius reģionālās partnerības

Comenius reģionālās partnerības paredzētas sadarbības veicināšanai starp vietējām un reģionālajām pārvaldes institūcijām Eiropā, kas darbojas ar skolu izglītības attīstības veicināšanu.

Partnerības sniedz iespēju skolām, pārvaldes, kā arī citām izglītības jomā darbojošām iestādēm no dažādiem reģioniem strādāt pie viena vai vairākiem visu iesaistīto pušu interesējošiem tematiem.

Projekti orientēti uz izglītības piedāvājuma uzlabošanu, skolu attīstību un strukturētas sadarbības veidošanu.

Projektu mērķi

 • attīstīt sadarbību starp reģionālajām vai vietējām pārvaldes institūcijām par skolu izglītības jautājumiem;
 • nodrošināt iespēju divu dažādu valstu pārvaldes institūcijām strādāt kopā pie abpusēji interesējošas tēmas;
 • palīdzēt partnerības reģioniem apmainīties ar labas prakses piemēriem;
 • attīstīt ilgtspējīgu starpvalstu sadarbību;
 • dot iespēju skolotājiem, skolēniem, skolas administrācijai un citiem tās darbiniekiem apgūt Eiropas pieredzi.
Comenius reģionālās partnerības var tikt apvienotas ar jau esošajām Town Twinning vai citu Eiropas izglītības programmu aktivitātēm, taču tām jārada arī citas sadarbības aktivitātes, kā arī jāpadziļina pastāvošā sadarbība skolu izglītībā.
 
Comenius reģionālās partnerības projektu tēmas Comenius reģionālās partnerības projektu tēmas var būt saistītas ar:
 • skolu izglītības organizāciju,
 • sadarbību starp skolām un citiem vietējiem partneriem (piemēram, formālo vai neformālo mācību nodrošinātājiem)
 • kopīgu problēmu risināšana skolu izglītībā (piemēram, iekļaujoša izglītība, vardarbība skolās, rasisms un ksenofobija)
Projektu aktivitātes
Īstenojamo aktivitāšu piemēri reģionālās skolu partnerības projektos:
 • projekta sanāksmes visām partnerībā iesaistītajām iestādēm;
 • skolotāju/skolu administrācijas apmaiņa;
 • pieredzes un labas prakses apmaiņa ar partnerības reģioniem/pašvaldībām ārzemēs;
 • nozares pētniecība, projekta pētniecības darbs;
 • ar projekta aktivitātēm saistītas dokumentācijas izstrāde, publicēšana un izplatīšana;
 • pieredzes un labas prakses apmaiņa ar reģionālajiem partneriem ārvalstīs;
 • dalīšanās pieredzē ar citām iestādēm reģionā;
 • projektā iegūtās pieredzes un rezultātu izplatīšana;
 • konferenču un semināru organizēšana;
 • valodu apmācība partnerībā iesaistītajam personālam;
 • darba vērošana (ēnošana);
 • sadarbība ar līdzīgiem projektiem.

Katram projektam jānodrošina rezultātu izplatīšana (valorizācija).

 

Partnerības dalībnieki Comenius reģionālās partnerību veido divi partnerības reģioni. Katram partnerības reģionam projektā jāiesaista:
 • vietējā vai reģionālā pārvaldes institūcija, kas saistīta ar skolu izglītību;
 • vismaz viena skola;
 • vismaz viens cits atbilstošs vietējais partneris (piemēram, jaunatnes vai sporta klubs, vecāku un skolēnu asociācijas, vietējie skolotāju institūti, citi mācību nodrošinātāji, profesionālās izglītības un apmācības organizācijas un vietējie darba devēji, muzeji un konsultāciju pakalpojumu sniedzēji/konsultatīvās padomes).
Comenius reģionālajās partnerībās jāietver partnerības reģioni no divām Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, turklāt vienam no iesaistītajiem reģioniem ir jābūt no ES dalībvalsts.

Projekta pieteicējs

Pieteikumus var iesniegt vietējās vai reģionālās pārvaldes institūcijas, kas iesaistītas skolu izglītībā.
Katras dalībvalsts nacionālā aģentūra sagatavo to iestāžu sarakstu, kas drīkst piedalīties attiecīgajā aktivitātē.

Pietiekšanās procedūra 1. Pieteikties finansējumam var vietējās vai reģionālās pārvaldes institūcijas, kas saistītas ar skolu izglītību.
2. Abi partneri ir iekļauti dalībvalstu nacionālo aģentūru sagatavotajos dalībtiesīgo iestāžu sarakstos, kas pieejams http://ec.europa.eu/education/comenius/doc/listregio_en.pdf
3. Katrs partneris iesaista vismaz vienu sava reģiona skolu un vienu cita veida organizāciju, kas būtiski ieguldās projekta īstenošanā.
4. Projektā iesaistītajām skolām jābūt dalībtiesīgo Comenius skolu sarakstā
5. Projektā iesaistās ne vairāk kā divas pieteicējiestādes, vismaz trīs organizācijas katrā partnerības reģionā.

Kā pieteikties Projekta pieteikumu jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Atlases procedūra Projektu pieteikumu tehnisko vērtēšanu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Projektu pieteikumu kvalitatīvā vērtēšana notiek projekta koordinatora valsts Nacionālajā aģentūrā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 2013.gada 21.februāris
Dokumenti un veidlapas Visus projekta pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Projektu ilgums  2 gadi
 Finansējums Finansējums balstās uz vienotas likmes finansējumu mobilitātēm  un projekta papildus izmaksu (nemobilitātēm)  faktisko aprēķinu.

Finansējums mobilitātēm:

4 mobilitātes
EUR 2000,00 (attālums ≤ 300 km);
EUR 3200,00 (attālums > 300 km)

8 mobilitātes
EUR 4000,00 (attālums ≤ 300 km);
EUR 6400,00 (attālums > 300 km)

12 mobilitātes
EUR 5000,00 (attālums ≤ 300 km);
EUR 9600,00 (attālums > 300 km)

24 mobilitātes
EUR 10 000,00 (attālums ≤ 300 km);
EUR 19 200,00 (attālums >300 km).

Papildu finansējums nemobilitātes aktivitātēm (personāla izmaksām, aprīkojuma, apakšuzņēmuma līgumu un citām tiešajām izmaksām) ir 25 000 EUR.

 Ieguvēji Vietējās un reģionālās skolu izglītības pārvaldes institūcijas, skolas, skolēni, skolotāji, vecāki un citas saistītas asociācijas un skolu izglītībā/darbā ar jauniešiem ieinteresētās puses.
Projekta dalībnieki  Mobilitātē var piedalīties:
 • iesaistīto organizāciju vai iestāžu personāls vai pārstāvji;
Mobilitātē ar nacionālās aģentūras (Latvijā – Valsts izglītības attīstības aģentūras) piekrišanu var piedalīties:
 • partnerības dalībskolās nestrādājošs pedagoģiskais personāls, ja tas ir saistīts ar projekta aktivitātēm;
 • projekta aktivitātēs neiesaistīts, taču projekta veiksmīgam iznākumam būtisks citu organizāciju personāls.

Skolēnu iesaistīšana mobilitātē iespējama tikai tad, ja tas nepieciešams partnerības mērķu sasniegšanai.
Dalībvalstu skaits 2
Partneru skaits 2
Komentārs par dalībniekiem Maksimums 2 pieteicējiestādes, minimums 3 organizācijas katrā reģionā.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada jūlijā
Līgumu slēgšanas laiks – 2013.gada jūlijs, augusts
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada 1.augusts
Vairāk informācijas comenius_regio_partneribas_fiche_2013_lv.doc?d=files/free/00/2700/comenius_regio_partneribas_fiche_2013_lv.doc