Comenius skolu daudzpusējās partnerības

Comenius daudzpusējās skolu partnerības Comenius daudzpusējās skolu partnerības – divgadīgi projekti, kurā ir iesaistītas vismaz trīs skolas no vismaz trim Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Daudzpusējās skolu partnerības projektos var piedalīties izglītības iestādes, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas.

Aktivitātes mērķi:
 • veicināt sadarbību starp skolām Eiropā;
 • palīdzēt skolēniem un skolotājiem gūt jaunas zināšanas, attīstīt sociālās prasmes;
 • iepazīt darbu komandā;
 • mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes;
 • iemācīties jaunus informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas veidus;
 • paplašināt skolēnu un pedagogu redzesloku;
 • sekmēt svešvalodu apguvi.
Projektu aktivitātes Skolas var izvēlēties jebkādu projekta tematu, kas tām ir interesants un nozīmīgs, tajā skaitā to veidot par pedagoģiskiem un administratīviem jautājumiem, taču katra projekta īstenošanā ir jāiesaista arī skolēni.

Īstenojamo aktivitāšu piemēri daudzpusējās skolu partnerības projektos:
 • projekta sanāksmes;
 • skolotāju apmaiņa;
 • skolas direktora mācību braucieni;
 • skolēnu apmaiņa;
 • pieredzes un labas prakses apmaiņa ar partnerskolām ārzemēs;
 • nozares pētniecība, projekta pētniecības darbs;
 • ar projekta aktivitātēm saistītas dokumentācijas izstrāde, publicēšana un izplatīšana;
 • darbu, zīmējumu un mākslas priekšmetu izstrāde;
 • uzvedumu un izstāžu organizēšana;
 • informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana;
 • skolēnu un skolotāju svešvalodu zināšanu uzlabošana;
 • sadarbība ar līdzīgiem projektiem;
 • dalīšanās pieredzē ar citām iestādēm reģionā;
 • projektā iegūtās pieredzes un rezultātu izplatīšana (valorizācija)
Projekta pieteicējs Projektu var pieteikt juridiskas personas:
 • skolas, kas nodrošina vispārējo, profesionālo un tehnisko izglītību vidusskolas līmenī;
 • iestādes, kas nodrošina mācekļu apmācību.
Pieteicējinstitūcijai:
 • jāatrodas Mūžizglītības programmas dalībvalstī;
 • jābūt iekļautai dalībtiesīgo iestāžu sarakstā
Projekta dalībnieki Projektā piedalās skolēni un skolotāji un/vai skolas personāls.
Projekta pieteikumu iesniegšana Projekta pieteikumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2013.gada 21.februāris
Dokumenti un veidlapas Visus projekta pieteikšanai un īstenošanai nepieciešamos dokumentus atradīsiet sadaļā: Dokumenti un veidlapas
Atlases procedūra Projektu pieteikumu tehniskās atbilstības vērtēšanu Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Projektu pieteikumu kvalitatīvā vērtēšana notiek projekta koordinatora valsts Nacionālajā aģentūrā.

 Finansējums

Projekta finansējumu katra iestāde pieprasa atsevišķi. Finansējumam ir noteikta pamatlikme, kas atkarīga no plānoto mobilitāšu (viena cilvēka viens ārzemju brauciens) skaita.

Min. 4 mobilitātes vienam partnerim – 6 000,00 EUR
Min. 8 mobilitātes vienam partnerim – 10 000,00 EUR
Min. 12 mobilitātes vienam partnerim – 14 000,00 EUR
Min. 24 mobilitātes vienam partnerim – 21 000,00 EUR

 Partnerības apjoms Daudzpusējas skolu partnerības veido vismaz trīs partneri, kas atrodas dažādās Mūžizglītības programmas dalībvalstīs, turklāt vismaz vienai valstij jābūt ES dalībvalstij.

Minimālais iesaistīto valstu skaits: 3
Minimālais partneru skaits: 3
Sadarbības partneru meklēšana
Sadarbības partnerus var meklēt, izmantojot:
 • jau esošos sadarbības partneru kontaktus;
 • sagatavošanas vizīšu iespējas;
 • VIAA mājas lapā publicētos sadarbības piedāvājumus.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada jūlijā
Līgumu slēgšanas laiks – 2013.gada jūlijs un augusts
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada 21.augusts
Mūžizglītības programmas dalībvalstis

 

Kopumā ES Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:

 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Vairāk informācijas comenius_daudzpusejas_partneribas_fiche_2013_lv.doc?d=files/free/97/2697/comenius_daudzpusejas_partneribas_fiche_2013_lv.doc