Asistentūra (uzņemošām skolām)

Comenius asistentūra (uzņemošās skolas)

Ikviena izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, var pieteikties Comenius asistenta (topošā skolotāja) uzņemšanai.

 

Asistents iegūst darba un dzīves pieredzi citā Eiropas valstī, bet skola no asistenta saņem šādu atbalstu:

 • asistēšana pedagogu mācību stundās, atbalsta sniegšana skolēnu grupu un projektu darbam;
 • skolēnu svešvalodu zināšanu uzlabošana, mācot mācību priekšmetus svešvalodā;
 • papildu darbs ar skolēniem, kam ir nepieciešama palīdzība mācībās, tajā skaitā skolēniem ar īpašām vajadzībām;
 • projektu izstrāde un īstenošana, piemēram, eTwinning, Comenius skolu partnerības vai Comenius reģionālās partnerības;

Uzņemošajā skolā asistentam palīdz kontaktpersona, kas pārrauga viņa darbu un palīdz risināt sadzīves jautājumus.

Asistenta  loma un pienākumi Asistentam nav jāstrādā kā pilna laika skolotājam, bet ir jāpalīdz mācību procesā un citās skolas aktivitātēs, kā arī jāiesaistās skolas ārpusstundu dzīvē. Lai dažādotu profesionālo pieredzi, asistents var būt saistīts ar vairākām, bet ne vairāk kā trim skolām vienlaicīgi.

Uzņemošajā skolā asistentam palīdz kontaktpersona, kas pārrauga viņa darbu un palīdz risināt sadzīves jautājumus.

Asistenta darba pienākumi:
 • asistēt pedagogu mācību stundās, atbalstīt skolēnu grupu un projektu darbu;
 • uzlabot skolēnu svešvalodu zināšanas, mācot viņiem savu dzimto valodu un/vai citus mācību priekšmetus;
 • strādāt papildus ar skolēniem, kam ir nepieciešama palīdzība mācībās, tajā skaitā skolēniem ar īpašām vajadzībām;
 • iepazīstināt ar savu dzimto zemi;
 • palīdzēt attīstīt citus skolu sadarbības projektus, piemēram, e-Twinning, Comenius skolu partnerības vai Comenius reģionālās partnerības.
Ieguvēji Skolas (pirmsskolas, sākumskolas, vidusskolas), kas sniedz vispārējo, profesionālo vai tehnisko izglītību.
Projekta pieteicēji Projektu pieteikumi jāiesniedz uzņemošajām skolām, kas vēlas uzņemt asistentu.

Projekta pieteicējs ir:
 • juridiska persona – skolas (pirmsskolas, sākumskolas, vidusskolas), kas sniedz vispārējo, profesionālo vai tehnisko izglītību;
 • no Mūžizglītības programmas dalībvalsts;
 • iekļauts dalībtiesīgo iestāžu sarakstā
Pieteikšanās Aizpildīts projekta pieteikums jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Atlases procedūra Projektu pieteikumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2013.gada 31.janvāris.
Finansējums Uzņemošā skola finansiālu atbalstu nesaņem, jo gūst labumu no asistenta darba.
Asistenti saņem finansējumu, kas sedz ceļošanas un sagatavošanās izmaksas, kā arī uzturēšanās izmaksas.

Dokumenti un veidlapas Visi Comenius asistentūrām nepieciešamie dokumenti pieejami sadaļā: Dokumenti un veidlapas

Pirms došanās uz praksi asistentiem jāiepazīstas ar „Labās prakses ceļvedī uzņemošajām skolām un asistentiem”: http://ec.europa.eu/education/comenius/doc994_en.htm

Asistentūras ilgums Minimālais: 13 nedēļas
Maksimālais: 45 nedēļas

Visām aktivitātēm jānoslēdzas līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Nosacījumi Asistentam un uzņemošajai skolai jābūt no divām dažādām Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, turklāt vienai no tām jābūt ES dalībvalstij.
Informācija par rezultātiem un līgumu slēgšana Informācija par konkursa rezultātiem – 2013.gada maijā.
Līgumu slēgšanas sākuma datums – 2013.gada jūnijā.
Sākuma datums projekta aktivitātēm – 2013.gada augustā.

Iesaistītās valstis Šajā projektu veidā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Vairāk informācijas  comenius_host_schools_fiche_2013.doc?d=files/free/11/2711/comenius_host_schools_fiche_2013.doc