Comenius sagatavošanas vizītes

Informējam, ka ES Mūžizglītības programmas ietvaros visu apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig – konkursi ir noslēgušies. Līdz ar to jauni Sagatavošanas vizīšu konkursi netiek plānoti.

 

2014.gadā sāks darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.  Erasmus+ apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstās tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

 Ar šobrīd pieejamo informāciju par programmu Erasmus+ var iepazīties VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Erasmus+.

 

Comenius sagatavošanas vizītes 

Comenius sagatavošanas vizītes paredzētas, lai palīdzētu jebkurai iestādei, kas ir piemērota dalībai Comenius programmas projektos un vēlas atrast piemērotu partnerorganizāciju.

 

Izmantojot sagatavošanas vizīšu iespējas var iepazīt  un izstrādātu Comenius skolu partnerību, Comenius reģionālo partnerību, skolēnu individuālās mobilitātes projektu, daudzpusējo projektu, tīklu vai papildu pasākumu.

 

Sagatavošanas vizītes laikā ir iespējams:

a) apmeklēt potenciālā sadarbības partnera organizāciju (ne vairāk kā divas organizācijas vienā vizītē), lai kopīgi plānotu un izstrādātu projekta iesniegumu:

 • definētu plānojamā projekta mērķus, uzdevumus un metodoloģiju;
 • noteiktu partneru lomu, atbildību un uzdevumus;
 • izstrādātu iecerētā projekta darba plānu, kas sevī ietvertu arī uzraudzības, novērtēšanas un izplatīšanas metodes;
 • kopīgi aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu.

b) piedalīties Mūžizglītības programmas dalībvalstu Nacionālo aģentūru organizētos kontaktsemināros.

Finansējuma apjoms Projektā finansējumu piešķir:
 • uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumiem;
 • ceļa izdevumiem;
 • dalības maksai kontaktsemināros.
Katrai valstij ir savas uzturēšanās izmaksu likmes. Ar tām var iepazīties sadaļā Dokumenti un veidlapas,
maksimālais finansējums vienai sagatavošanas vizītei ir 1000,00 EUR.

Finansējuma saņēmējs Finansējumu var saņemt personas, ko deleģē pieteicēja organizācija. Sagatavošanas vizītē var piedalīties viena persona no organizācijas. Katra organizācija drīkst iesniegt tikai vienu sagatavošanas vizītes projekta iesniegumu.
Viena projekta izstrādei finansējumu piešķir tikai vienu reizi un tikai pirms projekta iesniegšanas.

Projektu iesniedzējs Sagatavošanas vizītes projektu var iesniegt juridiskas personas – organizācijas, kas plāno sagatavot projekta iesniegumu kādā no Comenius programmas projektu veidiem.
Projekta iesniegšana Projekta iesniegumi jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā.
Atlases procedūra Projektu iesniegumu izvērtēšanu un apstiprināšanu veic Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ES Mūžizglītības programmas ietvaros visu apakšprogrammu – Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus un Grundtvig – konkursi ir noslēgušies. Līdz ar to jauni Sagatavošanas vizīšu konkursi  netiek plānoti.
Sagatavošanas vizītes ilgums  Vizītes ilgums:
 • Minimālais ilgums – 1 diena;
 • Maksimālais ilgums – 5 dienas.
Sagatavošanas vizīšu īstenošanas periods Visas aktivitātes var sākties no 2013.gada 1.janvāra un tām jānoslēdzas ne vēlāk kā 2014. gada 30. aprīlī.
Mūžizglītības programmas dalībvalstis Kopumā Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis:
 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
 • ES kandidātvalstis - Turcija un Horvātija;
 • Šveice.
Vairāk informācijas comenius_sagatavosanas_braucieni_fiche_2013_lv.doc?d=files/free/14/2714/comenius_sagatavosanas_braucieni_fiche_2013_lv.doc