Augstskolu personāla apmācība uzņēmumos un augstskolās

Augstskolu personāla apmācība uzņēmumos un augstskolās ir iespēja augstskolu akadēmiskajam un citam personālam pavadīt no 1 līdz 6 nedēļām ilgu apmācības periodu uzņēmumā vai organizācijā citā Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Aktivitāte:

 • dod iespēju augstskolas personālam apgūt zināšanas un prasmes, kas balstītas uz ārvalstu partneru pieredzi un labo praksi;
 • uzlabo praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas ikdienas darbā un profesionālajā izaugsmē;
 • attīsta sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • motivē studentus un personālu iesaistīties mobilitātē un palīdz viņiem sagatavoties mobilitātes periodam.

Apmācību veidi:

 • īss prakses periods;
 • darba novērošanas brauciens;
 • studiju brauciens;
 • seminārs;
 • konference.

Projektu pamatnoteikumi:

 • minimālais apmācības ilgums ir 1 nedēļa (5 darba dienas), maksimālais – 6 nedēļas;
 • augstskolas darbiniekam jāstrādā augstskolā, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta;
 • akadēmiskā personāla loceklim jābūt programmas dalībvalsts pilsonim vai atbilstoši attiecīgās valsts likumiem atzītam par bēgli, bezvalstnieku vai pastāvīgo iedzīvotāju valstī, kurā viņš dzīvo;
 • darbiniekiem savā iestādē jāiesniedz darba plāns, ko apstiprinājis uzņemošais uzņēmums/ iestāde;
 • nosūtošajai vai uzņemošajai valstij jābūt ES dalībvalstij.

Pieteikšanās:

 • dalībniekam ir jābūt nodarbinātam augstskolā, kurai ir piešķirta Erasmus Universitātes harta;
 • pieteikumi jāiesniedz augstskolas noteiktajos termiņos un kārtībā;
 • dalībniekam jāiesniedz darba plāns, ko apstiprinājis uzņemošais uzņēmums/iestāde;
 • plānam jāietver vismaz: vizītes vispārējais mērķis un uzdevums, plānotās apmācības un studiju sagaidāmie rezultāti, mobilitātes perioda programma.

Šo Erasmus aktivitāti administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Vairāk informācijas:erasmus_augstskolu_personala_apmaciba.doc?d=files/news/2963/erasmus_augstskolu_personala_apmaciba.doc