Erasmus studentu prakse

Erasmus mobilitātes programmas ietvaros Latvijas augstākās izglītības institūciju studenti var doties mācību praksē uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.

Augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā reģistrēta universitāte, akadēmija, augstskola vai koledža. Turpmāk tekstā augstskola.

Dalība Erasmus praksē

Erasmus praksē var piedalīties visu Latvijas augstskolu studenti:

 • kuri ir reģistrēti vismaz bakalaura līmeņa 2.kursā;
 • kuru augstskolai  ir piešķirta paplašinātā Erasmus Universitātes harta;
 • kuru Latvijas augstskolas studiju programmā ir paredzēta prakse.

Informāciju par iespējām piedalīties Erasmus studentu praksi var saņemt savas augstskolas dekanātā vai starptautisko sakaru nodaļā;

7 iemesli, lai piedalītos Erasmus praksē:

 • dalība Erasmus programmā ir lielisks ieraksts studenta CV;
 • iespēja strādāt starptautiskā vidē un piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • iespēja atgriezties Latvijā motivētam, pārliecinātākam un neatkarīgākam;
 • iespēja uzlabot savas svešvalodas zināšanas;
 • iespēja iegūt draugus citās valstīs;
 • iespēja iepazīt citas kultūras, iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi;
 • Erasmus prakses laiku ieskaita studiju periodā Latvijā.

Mūžizglītības programmas dalībvalstis:

 • Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice;
 • Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija, Horvātija.

Prakses ilgums

Prakse var ilgt no 3 līdz 12 mēnešiem. Erasmus praksi var apvienot ar Erasmus studijām, veicot to pirms vai pēc studijām, bet kopumā nepārsniedzot 24 mēnešus.
Studenti var kombinēt studijas ar praksi vienā Erasmus mobilitātes periodā. Kombinētās Erasmus mobilitātes periods ir no 3 līdz 12 mēnešiem. Students var kombinēt, piemēram, vienu prakses mēnesi ar diviem studiju mēnešiem. Šajā gadījumā Latvijas studenta praksi uzrauga uzņemošā ārvalsts augstskola.

Stipendija

Studenti, kuri piedalās Erasmus praksēs, saņem stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus (ieskaitot apdrošināšanas un vīzas izdevumus).
Stipendiju maksimālos apmērus nosaka Eiropas Komisija. Stipendijas lielumu Latvijas studentiem, kas dodas praksē uz ārvalstīm, nosaka Latvijas augstskolas, pamatojoties uz studentu skaitu un piešķirto finansējumu.
Students var saņemt tikai divas Erasmus stipendijas – vienu studiju un vienu prakses periodam.

Svešvalodu zināšanas

Lai pilnvērtīgāk varētu iejusties jaunajā prakses vietā, nepieciešamas svešvalodas pamatzināšanas un spēja tajā sazināties. Daudzas augstskolas organizē intensīvos valodas kursus, kuros Erasmus studenti pirms studiju uzsākšanas apgūst attiecīgās valsts valodu (vairāk par šiem kursiem var lasīt sadaļā „Erasmus intensīvie valodu kursi (EILC)”).

Pirms došanās uz ārvalstīm

 • studentam jākonsultējas ar savas augstskolas Erasmus koordinatoru par piedāvātajām prakses iespējām. Nepieciešamības gadījumā studentam pašam jāatrod prakses vieta ārvalstī;
 • students paraksta prakses līgumu, kurā  ietverti šādi dokumenti:
  • prakses līgums, kurā ir aprakstīta prakses perioda programma. Šo līgumu apstiprina studenta Latvijas augstskola un izvēlētā prakses vieta (uzņēmums, organizācija) ārvalstī;
  • kvalitātes principi, kurā noteiktas visu ārvalstu praksē iesaistīto pušu tiesības un pienākumi;
  • Erasmus studentu harta, kurā aprakstītas studenta tiesības un pienākumi  studiju laikā ārzemēs.

Prakses laikā

 • studentam jāievēro ar savu Latvijas augstskolu noslēgtā Erasmus finansējuma līguma noteikumi, kā arī prakses līguma noteikumi;
 • jebkuras izmaiņas prakses līgumā studentam nekavējoties rakstiski jāsaskaņo ar savu augstskolu un prakses vietu;
 • studentam prakses vietā jāpavada pilns nolīgtais prakses periods, jāievēro prakses vietas noteikumi un kārtība;
 • beidzot mobilitātes periodu, studentam jāsaņem darba izpildes apliecinājums;
 • studenta Latvijas augstskolai jānodrošina ārvalstī pavadītā prakses perioda pilna atzīšana (vēlams, izmantojot ECTS kredītpunktu sistēmu);
 • ja students Latvijā studē par maksu, Erasmus prakses perioda laikā ārvalstī viņš netiek atbrīvots no studiju maksas.

Problēmsituāciju gadījumā

 • precīzi jāidentificē situācija un jāpārliecinās par savām tiesībām un pienākumiem;
 • jāsazinās ar savas Latvijas augstskolas Erasmus koordinatoru un nepieciešamības gadījumā problēmas risināšanai jāizmanto tās apelācijas procedūra.

Jautājumu un problēmu gadījumā sazinieties ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības izglītības programmu departamenta speciālistiem.

Vairāk informācijas: erasmus_arvalstu_prakse.doc?d=files/news/2962/erasmus_arvalstu_prakse.doc