Erasmus studijas ārvalstīs

Erasmus mobilitātes programmas ietvaros Latvijas augstākās izglītības iestādēs studējošie var iegūt iespēju kādu laiku studēt kādā Mūžizglītības programmas dalībvalstī.

Augstākās izglītības institūcija – valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā reģistrēta universitāte, akadēmija, augstskola vai koledža. Turpmāk tekstā  - augstskola.

Erasmus studijas:

 • dod iespēju gūt vērtīgu akadēmisko, darba, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
 • veicina sadarbību starp Latvijas un ārvalstu augstskolām;
 • sekmē labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu – izglītošanu.

Dalība Erasmus studijās

Erasmus programmā var piedalīties visu Latvijas augstskolu studenti,

 • kuri ir reģistrēti vismaz bakalaura līmeņa 2.kursā;
 • kuru augstskola ir noslēgusi līgumu ar studenta izvēlēto ārvalsts augstskolu;
 • kuru Latvijas un ārvalsts augstskolām ir piešķirtas Erasmus Universitātes hartas.

7 iemesli, lai piedalītos Erasmus programmā:

 • dalība Erasmus programmā ir lielisks ieraksts Tavā CV;
 • iespēja studēt starptautiskā vidē;
 • iespēja atgriezties Latvijā motivētam, pārliecinātākam un neatkarīgākam;
 • iespēja uzlabot savas svešvalodas zināšanas;
 • iespēja iegūt draugus citās valstīs;
 • iespēja iepazīt citas kultūras un iegūt plašāku redzesloku un daudzpusīgāku skatījumu uz dzīvi;
 • Erasmus studiju laiku ieskaita studiju periodā Latvijā.

Programmas dalībvalstis

Erasmus programmas ietvaros var doties studēt uz 33 Mūžizglītības programmas dalībvalstīm. Tās ir:

 • Eiropas Savienības 27 dalībvalstis;
 • Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice;
 • Eiropas Savienības kandidātvalstis: Turcija, Horvātija.

Studiju ilgums

Studiju periods var ilgt no 3 līdz 12 mēnešiem. Erasmus studijas var apvienot ar Erasmus praksi, kopumā nepārsniedzot 24 mēnešus. Erasmus studijas ir pilna laika studijas.

Svešvalodu zināšanas

Studijas Erasmus programmā notiek svešvalodā, tāpēc vēlamas ir svešvalodas pamatzināšanas un spēja tajā sazināties. Daudzas augstskolas organizē intensīvos valodas kursus, kuros Erasmus studenti pirms studiju uzsākšanas apgūst attiecīgās valsts valodu (vairāk par šiem kursiem lasiet sadaļā „Erasmus intensīvie valodu kursi (EILC)”).

Stipendija

Studenti, kuri piedalās Erasmus programmā, saņem stipendiju, kas sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus (ieskaitot apdrošināšanas un vīzas izdevumus). Šo stipendiju viņiem maksā nosūtošā augstskola.

Stipendijas maksimālo apmēru katrā Mūžizglītības programmas dalībvalstī nosaka Eiropas Komisija. Stipendijas apmēru Latvijas studentiem, kuri dodas studēt uz ārvalstīm, nosaka studenta Latvijas augstskola, pamatojoties uz studentu skaitu un piešķirto finansējumu. Par studijām ārvalstu augstskolā Erasmus programmas ietvaros nav jāmaksā. Tāpat reģistrācija, eksāmeni, laboratoriju un bibliotēku izmantošana ir par brīvu.

Students var saņemt tikai divas Erasmus stipendijas – vienu studiju periodam un vienu prakses periodam.

Pirms došanās uz ārvalstīm

 • Latvijas un ārvalstu augstskola noslēdz līgumu;
 • Latvijas un  ārvalsts augstskola, un students noslēdz mācību līgumu, kurā detalizēti aprakstītas ārvalstī plānotās aktivitātes un minēts kredītpunktu skaits, kuru students iegūs par Erasmus studiju periodu ārvalstī.

Studiju laikā ārvalstīs

 • studentam jāievēro noslēgtā Erasmus finansējuma līguma noteikumi, kā arī studiju līguma nosacījumi;
 • jebkuras izmaiņas mācību līgumā studentam nekavējoties rakstiski jāsaskaņo ar savu Latvijas un ārvalsts augstskolu;
 • ārvalsts augstskolā studentam jāpavada pilns nolīgtais studiju periods, jākārto nepieciešamie eksāmeni vai citi pārbaudījumi un jāievēro augstskolas noteikumi un kārtība;
 • beidzot mobilitātes periodu, studentam jāsaņem ārvalsts augstskolas parakstīts sekmju izraksts. Tajā ir norādīti apgūtie studiju kursi un apkopoti iegūtie kredītpunkti un atzīmes;
 • studenta Latvijas augstskolai jānodrošina veiksmīgi apgūto priekšmetu pilna akadēmiskā atzīšana (vēlams, izmantojot ECTS kredītpunktu sistēmu);
 • ja students Latvijas augstskolā studē par maksu, Erasmus studiju perioda laikā ārvalstī viņš netiek atbrīvots no maksas par studijām savā Latvijas augstskolā.

Problēmsituāciju gadījumā

 • precīzi jāidentificē situācija un jāpārliecinās par savām tiesībām un pienākumiem;
 • jāsazinās ar savas Latvijas augstskolas Erasmus koordinatoru un nepieciešamības gadījumā problēmas risināšanai jāizmanto tās noteiktā apelācijas procedūra.

 

Vairāk informācijas: erasmus_studijas_arvalstis.doc?d=files/news/2961/erasmus_studijas_arvalstis.doc