Erasmus Universitātes harta

Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Augstākās izglītības institūcija –valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā reģistrēta universitāte, akadēmija, augstskola vai koledža. Turpmāk tekstā - augstskola.

Erasmus Universitātes harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu:

  • organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
  • īstenot Erasmus intensīvos valodu kursus un intensīvās programmas;
  • pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
  • organizēt sagatavošanas braucienus.

Erasmus Universitātes hartas piešķiršana

Eiropas Komisija katru gadu pavasarī izsludina konkursu (pieteikšanās termiņš – 30. jūnijs) un nosaka pamatprincipus un izpildāmās prasības, kas augstskolai jāievēro, īstenojot Erasmus aktivitātes. Pēc pieteikumu izvērtēšanas Eiropas Komisija piešķir Erasmus Universitātes hartu vai nu uz visu Mūžizglītības programmas periodu (no 2007. līdz 2013. gadam), vai arī tikai uz vienu, diviem gadiem, vai arī vispār šo pieteikumu noraida.  Ja augstskola nepilda saistības, kuras uzņēmusies, piešķirto hartu var anulēt.

(!) Latvijas augstskolu saraksts, kurām piešķirta Erasmus Universitātes harta: FINAL_LV_augstskolas_ECHE_2014_2020.xls?d=files/free/93/2893/final_lv_augstskolas_eche_2014_2020.xls Aktualizēts: 10.04.2014.


Augstskolas var pieteikties trīs dažādu veidu hartām:

1. Standarta Erasmus Universitātes harta paredzēta augstskolām, kas vēlas pieteikties Erasmus finansējumam starpvalstu mobilitātes aktivitātēm, kuru mērķauditorijas ir studenti, skolotāji, docētāji un cits personāls, un/vai pieteikties Erasmus daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem un sagatavošanas braucieniem.

2. Paplašinātā Erasmus Universitātes harta
(studentu prakse) paredzēta augstskolām, kas vēlas pieteikties Erasmus finansējumam tikai starpvalstu studentu praksēm uzņēmumos, organizācijās u.c. studiju laikā.

3. Paplašinātā Erasmus Universitātes harta (apvienota Standarta un studentu prakses harta) ir paredzēta augstskolām, kas vēlas pieteikties aktivitātēm, kas paredzētas gan Standarta, gan Paplašinātajā Universitātes hartā.

Vairāk informācijas: erasmus_harta_fiche.doc?d=files/free/93/2893/erasmus_harta_fiche.doc