Erasmus Mundus - panākumu atslēga starptautiskajā vidē

03.02.2015

Erasmus Mundus piedāvā plašas sadarbības iespējas vairākos līmeņos, sekmējot augstskolas internacionalizāciju, kas jaunajā Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) apstiprinātajā attīstības plānā, laikā no 2014. līdz 2020. gadam, ir viena no tā sauktajām horizontālajām prioritātēm. 

Erasmus Mundus piedāvā sadarbību, sekmējot augstskolas attīstību starptautiskās sadarbības un pētniecības jomā. Ir nozīmīgi veicināt sadarbību ne tikai ar partneraugstskolām Eiropā, bet visā pasaulē, un tā ir vēl viena no Erasmus Mundus iespējām - sadarbības partneru meklēšana trešās pasaules valstīs.

Kārlis Valtiņš,  RTU ārzemju studentu departamenta starptautisko  projektu nodaļas vadītājs:

“Erasmus Mundus ir Eiropas Savienības sadarbības un mobilitātes programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir veicināt sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības robežām. RTU kā partneraugstskola pašlaik piedalās Erasmus Mundus 2. aktivitātes projektu realizācijā. Sešos projektos esam pilnvērtīgs partneris, kurš var gan sūtīt, gan uzņemt mobilitātes, vienā esam asociētais partneris, sniedzot informatīvu atbalstu. Pieminētie seši projekti ir atvērti un aktivitātes, mobilitātes par kurām visplašāko interesi izrāda akadēmiskie un administratīvie darbinieki notiek Āzijā, Latīņamerikā, Ziemeļāfrikas un Centrālāzijas valstīs. Šie Erasmus Mundus projekti ir balstīti uz pamatnosacījumiem - studentu, akadēmiķu un pētnieku apmaiņas programmu starp Eiropu un ārpasauli ārpus Eiropas.”


Attīsta institucionālo sadarbību

Erasmus Mundus 2. aktivitāte attīstīta mobilitāšu iespēju, nodrošinot divu virzienu mobilitāti. Pirmā ir starpreģionu mobilitāte, kad sadarbojas Latīņamerika, Āzija, Ziemeļāfrika, un mobilitāte, kad mācībspēki, akadēmiķi un pētnieki dodas pieredzes apmaiņā, lai izstrādātu, piemēram, pētniecisku darbu Eiropā. Pretēja virziena mobilitāte - Eiropas augstskolu mācībspēki dodas pie partneriem iepriekšminētajos pasaules reģionos. Tas Eiropai ir svarīgi ne tikai, lai būtu pieejamas mobilitātes un iespējas mācīties citās valstīs, bet tas nepieciešams, lai iedarbinātu mācību atzīšanas mehānismu starp Eiropu un pārējo pasauli. Pats būtiskākais - attīstīt institucionālo sadarbību.


Stāsta Kārlis Valtiņš: 
“Mobilitātes plāno mērķtiecīgi, domājot par to, ko katra aktivitāte dos ilgtermiņā. Ja enerģētikas fakultātes dekāns no Baltkrievijas mēnesi strādā RTU, kā noticis tieši pašlaik Erasmus Mundus ietvaros, tad tālākā ideja ir attīstīt abu augstskolu, fakultāšu sadarbību. Jāsekmē sadarbība citos kopīgos projektos, attīstot iespēju mācīties vasaras skolās, kāpinot vieslekciju skaitu. Lielais mērķis, kas stāv pāri mobilitātēm Erasmus Mundus ietvaros, ir institucionālā sadarbība, kas arī jāveicina.”


Internacionalizācija attīstības plānā

RTU partneraugstskolu skaits pēdējā laikā ir ļoti strauji audzis. Šobrīd jau ir vairāk kā 200 partneraugstskolas, ar kurām ir kopīgas idejas, nākotnes plāni, iestrādes.

Juris Iljins, RTU Starptautiskās institucionālās sadarbības nodaļas vadītājs:

“Starptautiskā sadarbība tiek organizēta vairākos līmeņos. Zemākais līmenis ir studentu mobilitāte. Augstāks līmenis ir institucionālā sadarbība, kad universitātes jau savstarpēji vienojas par sadarbību. Tad seko mērķtiecīgs darbs,  izvērtējot studiju programmas, pilnveidojot to saturu. Bieži institucionālo sadarbību izmantojam, lai veicinātu zinātnisko pētniecību kādā jomā, tiek veidotas kopīgas zinātniskas iestrādes, rakstītas publikācijas, kas sekmē gan mācību procesa kvalitāti, gan ceļ augstskolas prestižu.

Ja liekas, ka Latvijā zinātnes rādītāji ir zemi, tad šāda institucionāla sadarbība norāda tieši pretējo - uz izcilību un veidu, kā zinātnes un pētniecības lomu celt. Erasmus Mundus iesaistāmies, lai augstskolas internacionalizācijas procesā notiktu pozitīva virzība. RTU ir jākļūst par prasmīgu spēlētāju starptautiskajā arēnā, lai RTU nebūtu tikai viens no Latvijas Inženierzinātņu centriem, bet, lai augstskola būtu arī starptautiski atpazīstama un prestiža universitāte.”


Veicina  partnerību austrumos

RTU ir ilgstoši sadarbības partneri Baltijas valstīs un Skandināvijā, bet partnerība Erasmus Mundus ietvaros ļāvusi sadarbības partnerus meklēt citos pasaules reģionos.  

Juris Iļjins:

“Ja skatāmies uz austrumu partnerību kā starptautisku, internacionālu virzību, tad tajā pašlaik noteikti esam nopietni spēlētāji. Attīstām sadarbību ar vairākām universitātēm Kazahstānā un Uzbekistānā. Mūsu pasniedzēji turp dodas kā vieslektori, arī viņu pasniedzēji brauc apmaiņā un strādā ar mūsu studentiem. Mūsu mācībspēki jau kā eksperti dodas austrumu partnerībā, lai uzlabotu šo valstu universitāšu doktorantūras studiju programmas. Kas attiecas uz produktu parādīšanu, realizāciju tehniskajā industrijā, tad mums ir iestrādes, kuras popularizē zinātņu prorektoru dienests. Profesori, dodoties apmaiņas braucienos, stāsta par veikto zinātnisko pētniecību un rezultātiem jaunajās tehnoloģiju inovācijās. Daži produkti, kuri vēl jāattīsta, varētu kļūt par produktiem pasaules tirgū. Pozitīvi, ka RTU esam realizējuši vairākus infrastruktūras attīstības projektus. Elektronikas un Enerģētikas fakultāte ir jaunuzcelta, kur tehnoloģiju izmantošanas iespējas un laboratoriju kapacitāte atbilst ārvalstu augstskolu prasībām, bet dažās pozīcijās ir pat labāka.”

Kārlis Valtiņš:

“RTU lektori, īpaši akadēmiskais personāls Enerģētikas programmā, cieši sastrādājas ar pierobežas valstīm - Ukrainu, Baltkrieviju. Mācībspēki izrādījuši interesi par mobilitātēm uz Āzijas valstīm - Indonēziju, Indiju, Malaiziju, Nepālu un Ķīnu. Kā viens no perspektīvākajiem sadarbības attīstības virzieniem tiek minēta arī Dienvidamerika, Latīņamerika. Sadarbības iespējas vēl rūpīgi tiks izvērtētas, bet tiek plānots, ka sadarbībā ar trešās pasaules valstīm izdosies organizēt arī studentu mobilitātes. Pēc vizītēm, kas bijušas Latīņamerikā, RTU ir noslēgti sadarbības līgumi ar augstskolām Meksikā. Sadarbībā ar Meksiku ir ieplānota vasaras nometne, kad grupa studentu brauks uz Latviju, mācoties RTU apgūs jaunas zināšanas mehānikas, tekstilražošanas, enerģētikas jomā. Augstskolu pārstāvji ir bijuši Rīgā un atzinīgi novērtējuši RTU mācību programmu saturu un tehnoloģiju kapacitāti. Pašlaik arī jaunattīstības valstis arvien vairāk līdzekļu iegulda izglītības jomas sakārtošanā, jaunu mācību programmu izstrādē, kas Latvijai un RTU būs jauni sadarbības izaicinājumi.”