Erasmus Mundus projekts „EMAP – Erasmus Mundus Active Participation”

Erasmus Mundus projekts Aktīvā līdzdalība (Erasmus Mundus Active Participation turpmāk tekstā – EMAP) ir projekts, kuru īsteno 15 Erasmus Mundus  nacionālās valstu aģentūras. Projekta mērķis ir veicināt Erasmus Mundus programmā mazāk pārstāvēto valstu augstākās izglītības institūciju līdzdalību 1.aktivitātē – Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas. Projekta īstenošanā piedalās arī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

EMAP EMAP projekta galvenais mērķis ir veicināt mazāk pārstāvētu valstu augstāko izglītības iestāžu līdzdalību Erasmus Mundus kopīgo maģistrantūru programmā. Tādējādi tiks uzlabota šo augstāko izglītības iestāžu sagatavoto projektu pieteikumu kvalitāte.

Papildus projekta ietvaros tika paaugstināta augstāko izglītības iestāžu un Nacionālo Erasmus Mundus kontaktpunktu pārstāvju zināšanas un sadarbības prasmes ar citām, pieredzējušākām valstīm, kas īsteno Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas.

Projektā darbojas 15 valstis (skatiet tās zemāk).

Mērķauditorija Projekta galvenā mērķauditorija ir augstākās izglītības iestādes, konsorciji – potenciālie Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmasprojektu pieteikumu iesniedzēji un Eiropas Erasmus Mundus nacionālās struktūras (aģentūras).
Projekta ilgums 1.10.2009 - 30.09.2010
Projekta kopsumma 190 380 EUR
Projekta aktivitātes 1) nacionālo ziņojumu sagatavošana un situācijas analīze par projektā iesaistīto valstu progresu, īstenojot augstākās izglītības kopīgās programmas. Ziņojuma tekstu angļu valodā skatīt šeit: emap_summary_2010_2_.pdf?d=files/news/3981/emap_summary_2010_2_.pdf un emap_survey_lv_final.pdf?d=files/news/3981/emap_survey_lv_final.pdf
2) divu mācību semināru organizēšana potenciālajiem Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas projektu iesniedzējiem (prezentāciju gatavošana un  labās prakses piemēru demonstrēšana);
3) divu mācību semināru organizēšana nacionālo aģentūru pārstāvjiem par Erasmus Mundus programmas prasībām un nosacījumiem;
4) projekta aktivitāšu izvērtēšana un rezultātu atpazīstamības veicināšana.
Projekta rezultāti 1) definēti potenciālie augstskolu konsorciji, kuri piedalās mācību semināros;
2) izstrādāts Erasmus Mundus kopīgās maģistrantūras programmas labo pieredžu apkopojums;
3) izstrādāts mācību materiālus potenciālajiem Erasmus Mundus programmas projektu pieteicējiem un nacionālajām aģentūrām.
Informācija par projektu Informācija par projektu, kā arī mācību semināros izstrādātās prezentācijas ir pieejamas šeit: http://emap-project.webnode.cz/

EMAP projekta partneri

ValstsOrganziācijaMājas lapa
Slovākija (projekta koordinatori) Slovākijas Akadēmiskā Starptautiskās sadarbības asociācija (Slovak Academic Association for International Cooperation) www.saaic.sk
Latvija Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv
Francija Eiropas izglītības veidošanas aģentūra (Agence Europe-Education-Formation France) www.2e2f.fr/
Somija
Starptautiskās mobilitātes centrs (Centre for International Mobility CIMO)
 
Slovēnija Slovēnijas Republikas Mobilitātes un Eiropas Izglītības un Apmācības programmu centrs (Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes )  
Lietuva Izglītības apmaiņas atbalsta fonds (Education Exchanges Support Foundation)
www.smpf.lt/
Polija Polijas Izglītības sistēmas attīstības fonds (Foundation for the Development of Education System in Poland) www.frse.org.pl/
Vācija Vācijas Akadēmiskās apmaiņas centrs (German Academic Exchange Service) www.daad.de
Grieķija Grieķijas Nacionālās Izglītības un Reliģisko Lietu ministrija (Hellenic Ministry of National Education and Religious Affairs)  
Beļģija Ministerie Van Onderwijs En Vorming www.ond.vlaanderen.be
Kipra Izglītības un Kultūras  ministrija (Ministry of Education and Culture) www.moec.gov.cy/
Čehija Starptautiskās sadarbības centrs (Centre for International Services) www.dzs.cz/
Austrija Austrijas Izglītības un Pētniecības Starptautiskās Sadarbības aģentūra (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research) www.oead.at/
Igaunija Arhimedes Fonds (Foundation Archimedes) www.archimedes.ee/
Ungārija Tempus Fonds (Tempus Public Foundation) www.tka.hu/