Īsumā par Erasmus Mundus projektu

Erasmus Mundus projektos:

  • studenti, pētnieki un augstāko izglītības iestāžu darbinieki mācās Erasmus Mundus kopīgajās programmās;
  • augstskolas īsteno kopīgās maģistrantūras un doktorantūras programmas un veido partnerības;
  • ar augstāko izglītību saistītas organizācijas īsteno sadarbības projektus.
Erasmus Mundus programma
2009.-2013.gads
Erasmus Mundus ir sadarbības un mobilitātes programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir:
  • paaugstināt Eiropas augstākās izglītības kvalitāti;
  • izvirzīt Eiropas Savienību par pasaules izglītības izcilības centru;
  • sadarbībā ar „trešajām valstīm”* veicināt starpkultūru sapratni un dialogu;
  • attīstīt „trešo” valstu augstākās izglītības telpu.
Iesaistot labākos studentus un izcilākos mācību spēkus no visas pasaules, Erasmus Mundus uzdevums ir panākt izcilu izglītības kvalitāti visā Eiropas Savienībā. Lēmums par programmas izveidošanu pieejams šeit: lemums_ar_ko_izveido_erasmus_mundus.pdf 

Papildus programma dod ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā un augstāko izglītības institūciju starptautiskās sadarbības kapacitātes paaugstināšanā, palielinot mobilitāti starp Eiropas Savienību un trešās pasaules valstīm.

Erasmus Mundus 2009.-2013.gada īstenošanas posmā turpina pirmajā programmas darbības fāzē (2004-2008) iesāktās aktivitātes. Jaunajā programmā ir iekļauta arī Erasmus Mundus ārējās sadarbības logu (Erasmus Mundus External Cooperation Window) shēma, kas tika uzsākta 2006.gadā kā papildinājums sākotnējai programmai. Papildu šī programma integrē arī sadarbības aktivitātes ar industriālajām valstīm.

Vairāk informācijas un nosacījumi par dalību Erasmus Mundus programmā atrodami programmas rokasgrāmatā (http://eacea.ec.europa.eu)   un  http://eacea.ec.europa.eu

* Par trešajām valstīm tiek uzskatītas visas valstis, kas nav ES vai EEZ/EBTA valstis.
Erasmus Mundus programmas mērķauditorijas
  •  augstākās izglītības institūcijas, kuras vēlas īstenot kopīgās maģistrantūras un doktorantūras programmas (1.aktivitāte) vai kuras vēlas nodibināt starpinstitucionālas partnerības starp Eiropas augstākās izglītības iestādēm un trešajām valstīm (2.aktivitāte);
  • studenti, pētnieki un augstāko izglītības iestāžu darbinieki, kuri vēlas pavadīt studiju/pētniecības/mācību periodu kādā kopīgajām programmām vai sadarbības partnerībām;
  • organizācijas, kas darbojas augstākās izglītības jomā un vēlas īstenot projektus ar mērķi veicināt Eiropas augstākās izglītības atpazīstamību pasaulē (3.aktivitāte).
Atbalstāmās aktivitātes 1. aktivitāte – kopīgu maģistratūras (1.A aktivitāte) un doktorantūras programmu īstenošana (1.B aktivitāte), kā arī individuālu stipendiju piešķiršana šajās programmās;
2. aktivitāteErasmus Mundus partnerības (bijušie Erasmus Mundus ārējās sadarbības logi);  
3. aktivitāte – Eiropas augstākās izglītības veicināšana.
Programmā izmantoto terminu skaidrojums Definīciju vārdnīca:definicijas_vardnica.pdf 
Programmas vadība Eiropas Komisija ir atbildīga par Erasmus Mundus programmas īstenošanu 2009.-2013.gadā. Tā nosaka programmai piešķirto budžetu un prioritātes, mērķus un projektu pieteikumu atlases kritērijus. Eiropas Komisija uzrauga Erasmus Mundus programmas īstenošanu, apkopo un izvērtē programmas rezultātus Eiropas līmenī.

Programmas īstenošanu koordinē Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency , EACEA).

Vairāk: informācijas:http://eacea.ec.europa.eu