1. aktivitāte – kopīgās maģistrantūras un doktorantūras programmas un stipendijas

1.aktivitāte – kopīgās maģistrantūras un doktorantūras programmas un stipendijas Šīs aktivitātes mērķis ir sekmēt sadarbību starp augstākās izglītības institūcijām un akadēmisko personālu Eiropā un trešās pasaules valstīs ar mērķi veidot akadēmiskās izglītības izcilības centrus un nodrošināt augsti kvalificētu akadēmisko personālu.
Dalībnieki Kopīgās programmas veido un īsteno vismaz 3 dažādu Eiropas valstu augstskolu konsorcijs (programmas īstenotāji). Konsorcijā var iekļaut arī augstskolas no citām pasaules valstīm. Konsorcijā var piedalīties arī cita veida organizācijas, kas ir saistītas ar kopīgās programmas satura veidošanu vai rezultātiem.
Aktivitāte atbalsta
  • Augstas kvalitātes kopīgās maģistrantūras programmas (aktivitāte 1.A) un doktorantūras programmas (aktivitāte 1B), ko piedāvā Eiropas augstskolu konsorcijs (iespējams sadarbībā ar kādu trešās valsts augstskolu).
  • Stipendijas trešās valsts un Eiropas studentiem, doktoru kandidātiem, lai studētu Erasmus Mundus kopīgajās maģistrantūras un doktrorantūras programmās;
  • Īstermiņa stipendijas trešās valsts un Eiropas augstskolu akadēmiskajam personālam pētījumu veikšanai vai docēšanai kopīgās maģistrantūras programmas ietvaros.
Mērķauditorija Studenti un akadēmiskais personāls no visas pasaules.
Norise Kopīgās programmas iekļauj obligātos studiju un pētniecības periodus vismaz divās augstskolās. Sekmīgi absolvējot kopīgo programmu, tiek izsniegts atzīts dubultais vai kopīgais grāds.